"Με βαθείαν συγκίνησιν γράφω σήμερον, ύστερα από εξήκοντα έτη τα συγκλονιστικά γεγονότα των μαχών του Αυγούστου 1922. Τα έζησα εις τα πεδία αιματηρών μαχών, τόσον έντονα,

ώστε να παραμένουν ανεξάλειπτα εις την μνήμην μου, χάρις και εις το πολεμικόν ημερολόγιόν μου, που ετήρουν τότε.

Η ΙΧα Μοίρα Ορειβατικού πυροβολικού, εις την οποίαν υπηρέτουν, ως οπλίτης εστάθμευεν, εν εφεδρεία κατά το ήμισυ της δυνάμεώς της, παρά το χωρίον Ντουγκέρ, πλησιέστατα του ομωνύμου σιδηροδρομικού σταθμού της γραμμής Αφιόν-Κιουταχείας-Εσκή Σεχήρ. Την χαραυγήν της 13ης Αυγούστου μας αφύπνησαν εις τα αντίσκηνά μας οι κρότοι του βαρέος τουρκικού πυροβολικού, βάλλοντος κατά των θέσεων των V και IV Μεραρχιών. Ενόμιζες ότι "εβροντούσαν κεραυνοί σε σφοδροτάτη καταιγίδα".

[...] Εις το μέτωπον του Αφιόν οι Τούρκοι επετίθεντο με ορμήν κατ' αλλεπάλληλα κύματα υπό την προστασίαν καταιγιστικού πυρός 200 ελαφρών και 62 βαρέων πυροβόλων. Εις τους τομείς Καμελάρ και Ακάρ Νταγ τους οποίους υπερήσπιζαν αντιστοίχως αι Μεραρχίαι IV και Ι από των πρωϊνών ωρών ο εχθρός κατέλαβεν εις μεν το δεξιόν της IV Μεραρχίας τον Μαύρον Βράχον και τα προκεχωρημένα χαρακώματα, εις δε τον τομέα της Ι Μεραρχίας το Κέντρον Αντιστάσεως Τιλκί Κιρί Μπελ. Ταυτοχρόνως εις το αριστερόν της V Μεραρχίας κατελήφθη υπό των Τούρκων η δασωμένη κορυφή.

Εις τον τομέα Καμελάρ τα κύρια στηρίγματα αυτού ήσαν ο Διχαλωτός Βράχος, ο Πριονοειδής Βράχος (υψ. 1450) και το Κιουτσούκ Καλετζίκ (υψ. 1310), εις δε τον τομέα Ακάρ το Τιλκί Κιρί Μπελ επί της κορυφής του οποίου σχηματίζεται ευρύ οροπέδιον, το Χασάν Μπελ και το Τουκλού Τεπέ. Μεταξύ των δυο Μεραρχιών IV και I υπήρχον το κενόν του Καγιαντιμπί και εις τον τομέα της Ι Μεραρχίας το κενόν Τσάι Χισάρ. Άλλο δε ευπαθές σημείον απετέλει εις το αριστερόν του μετώπου της Ι Μεραρχίας η βαθεία χαράδρα του Σινίρ Κιόι της οποίας αι απότομοι όχθαι διηυκόλυνον την αφανή διείσδυσιν του εχθρού".

Χ. Τριανταφυλλίδης, Η Μικρασιατική Εκστρατεία και το Ημερολόγιον ενός οπλίτου, τ. Α', Αθήνα, Δωδώνη, 1984, σ. 551-552.