"Μικρασιατικέ Λαέ,

Η Ελληνική Μικρασιατική Άμυνα, συμμερίζεται τον πόνο σου και συμμετέχει της δικαίας αγωνίας σου, την οποίαν προεκάλεσαν αι τελευταίοι οδυνηραί ειδήσεις περί της τύχης σου.

Αλλά ταυτοχρόνως, η Ελληνική Μικρασιατική ’μυνα, γνωρίζει κατά βάθος, την γενναιότητα της ψυχής σου και την καρτερία της Ελληνικής Φυλής, η οποία πάντοτε αντιμετώπισε τους κινδύνους, περιφρόνησε τα εμπόδια και, σταθερά, επάλαισε και εξήλθε νικηφόρος από όλας τας φρικαλέας συμφοράς του τρισχιλιετούς βίου της. Μικρασιατικέ Λαέ! - Δεν αποκρύπτει η Ελληνική Μικρασιατική Άμυνα την δεινότητα και την κρισιμότητα της παρούσης καταστάσεως. Η ελευθερία σου διακινδυνεύει. Εξηρτήθη η εκ νέου υπαγωγή σου υπό τον απαίσιον ζυγόν τον οποίον επίστευες, και έχεις δίκαιο να πιστεύεις, ότι δια παντός κατασυνέτριψαν οι αδελφικοί βραχίονες του ενδόξου Ελληνικού στρατού και αι στοργικαί χείρες των ιδίων σου τέκνων, των γενναίων Μικρασιατικών μαχητών, με την συγκατάθεση και την εντολήν των Μεγάλων Συμμάχων Δυνάμεων. Μικρασιατικέ Λαέ! - Διατήρησε την ψυχραιμία σου και την ακλόνητον πίστιν σου δια την τελικήν νίκην του Γένους σου, δια το αίσιον πεπρωμένον αυτού. Καμμιά μικρόψυχος εισήγησις δεν πρέπει να κλονίση την πεποίθησίν σου, ότι θα εξέλθη και πάλι νικητής και θριαμβευτής ο Ελληνισμός εκ του τελευταίου κλύδωνος, εάν συνενώσει όλας τας ηθικάς και υλικάς αυτού δυνάμεις. Καθ' όλα τα διδόμενα, αι τελευταίαι αποφάσεις της Διασκέψεως είναι επιβλητικαί. Είναι προτάσεις προς καταρκτικήν συνεννόησιν των εμπολέμων. Αλλά το κράτος δεν δύναται να μην έχει υπ' όψιν του και την αμετάκλητον θέλησιν ολοκλήρου του Έθνους. Δεν δύναται συνεπώς να παραβλέψει την απόφασιν ενός μεγάλου τμήματος του Ελληνισμού, ο οποίος προτιμά να αποθάνη ηρωϊκώς αμυνόμενος παρά εκ νέου να δουλωθή. Και εκτός του Κράτους του Ελληνικού, πρέπει να βροντοφωνηθεί, η απόφασίς σου αυτή, Μικρασιατικέ Λαέ, εις όλους τους πολιτισμένους, και φιλελεύθερους της Γης λαούς. Πρέπει να πεισθώσι ούτοι, ότι δεν υπάρχει θυσία, την οποίαν δεν είσαι έτοιμος να υποστής δια ν' αντιταχθής κατά της αδικίας και της βίας. Μικρασιατικέ Λαέ! Ο Πατριάρχης σου, από την ποθητήν των ονείρων σου Πόλιν, από το ιερόν Φανάριον, όπερ είδεν όλα τα δεινά και όλην την δόξαν του Αλυτρώτου Γένους μας, επικαλείται κατά τας κρισίμους ταύτας ώρας, την βοήθειαν του Θεού και διερμηνεύων τον πόθον της ψυχής του κρεμασθέντος προκατόχου του, σοι στέλλει από την κλειστήν θύραν του Μαρτυρίου την ευλογίαν Αυτού προς ενθάρρυνσιν και προς ενίσχυσιν του ευγενούς αγώνος σου. Οι Μικρασιάται μαχηταί μας και οι χιλιάδες των φιλογενών εθελοντών εξ όλων των τμημάτων του Γένους μας, είναι πρόθυμοι να πολεμήσωσιν υπέρ των βωμών και των εστιών σου. Μικρασιατικέ Λαέ! Συνέρχονται εν Λονδίνω την Κυριακή όλοι οι αντιπροσωπεύοντες τον Ελληνισμόν εξ Αμερικής, εξ Ευρώπης, εξ Αιγύπτου, δια να συνηγορήσωσιν υπέρ της Ελευθερίας σου, δια να κηρύξωσιν τον υπέρ πάντων Εθνικόν αγώνα. Τα βλέμματα, οι πόθοι, αι ελπίδες, η αγάπη όλου του Ελληνισμού στρέφονται προς Σε. Αι ηθικαί και υλικαί δυνάμεις του Ελληνισμού είναι ανεξάντλητοι. Έχε θάρρος. Αυταί εξασφαλίζουσι την ελευθερία σου και ταυτοχρόνως την τιμήν του Έθνους σου. Ζήτω η ακατάλυτος ελευθερία σου.

Σμύρνη, τη 18 Μαρτίου 1922.

Η Διοικ. Επιτροπή της Ελληνικής Μικρασιατικής Αμύνης
ΨΑΛΤΩΦ, ΤΕΝΕΚΙΔΗΣ, ΔΗΜΑΣ"

Χ. Τριανταφυλλίδης, Η Μικρασιατική Εκστρατεία και το Ημερολόγιον ενός οπλίτου, τ. Α', Αθήνα, Δωδώνη, 1984, σ.502-503.