"Αι Σύμμαχαι Δυνάμεις συσκεφθείσαι, απεφάσισαν να προσενέγκωσι τας φιλικάς αυτών υπηρεσίας προς αποφυγήν επαναλήψεως των εχθροπραξιών εν τη Εγγύς Ανατολή και εξασφάλισιν ειρήνης εντίμου και διαρκούς.

Αι Σύμμαχοι Δυνάμεις εισίν ακραδάντως πεπεισμέναι, ότι οιαδήποτε και αν ώσι τα άμεσα αποτελέσματα της επαναλήψεως του αγώνος μεταξύ των Ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων και των Τουρκικών τοιούτων εν Μ. Ασία ο αγών ουδαμώς προοιωνίζεται είτε διαρκή ειρήνευσιν της Εγγύς Ανατολής, είτε ειρήνην συνάδουσαν προς τα αληθή συμφέροντα και τας πραγματικάς δυνάμεις των δύο μερών.

[...] Υπό τους όρους τούτους, αι Συμμαχικαί Δυνάμεις εκπληρούσιν απλώς καθήκον διεθνές και φιλικήν συνάμα προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν υποχρέωσιν, γνωστοποιούσαι αυτή εν ταις κρισίμοις ταύταις στιγμαίς πριν ή επαναληφθώσιν αι εχθροπραξίαι, ότι εάν η διατεθειμένη να αναθέση τα εαυτής συμφέροντα εις τους Συμμάχους εισίν ούτοι έτοιμοι να αναλάβωσι το έργον συνδιαλλακτών. Εάν η Ελληνική Κυβέρνησις αποφασίση, ότι δεν συμφέρει αυτή να δεχθή παρέμβασίν τινα ή γνώμην έξωθεν διδομένην, αι Σύμμαχοι Δυνάμεις δεν θα δυνηθούν να εμμείνωσιν εν προσπαθεία προωρισμένη προδήλως να παραμείνει άκαρπος. Εν τη περιπτώσει ταύτη, η ευθύνη των συνεπειών της επαναλήψεως του αγώνος θα βαρύνη αποκλειστικώς τους Έλληνας. Αφ' ετέρου, εάν η Ελληνική Κυβέρνησις αποφασίση εν τω ιδίω αυτής συμφέροντι, να δεχθή την παρέμβασιν των Δυνάμεων, αυταί εισίν έτοιμοι ν' ανακοινώσωσιν εν πάση ειλικρινεία τη Ελληνική Κυβερνήσει τους όρους, υφ' ους θέλει προσενεχθή η συνδρομή αυτών. Εάν και οι όροι ούτοι γίνωσιν αποδεκτοί, οι Σύμμαχοι θα ώσιν έτοιμοι να παρέμβωσι παρά τη Τουρκική Κυβερνήσει, επί τω τέλει να προσκαλέσωσι την άμεσον αναστολήν των εχθροπραξιών και την έναρξιν των προς συνομολόγησιν της ειρήνης διαπραγματεύσεων.

Εν Αθήναις τη 8η Ιουνίου 1921.

Οι πρεσβευταί Γαλλίας, Αγγλίας και Ιταλίας"

Χ. Τριανταφυλλίδης, Η Μικρασιατική Εκστρατεία και το Ημερολόγιον ενός οπλίτου, τ. Α', Αθήνα, Δωδώνη, 1984, σ. 126-127.