[...] Την αυγήν της 18/31 Μαΐου 1918, η μεραρχία Αρχιπελάγους του σώματος στρατού Εθνικής Αμύνης εξώρμα εναντίον των βουλγαρικών οχυρωμάτων του Σκρά. Αι μεραρχίαι Σερρών και Κρήτης έδρων βοηθητικώς. Πεντακόσια ογδόντα πυροβόλα παντοειδούς διαμετρήματος παρεσκεύασαν και υπεστήριξαν την έφοδον.

Οι αξιωματικοί, οι διοικηταί, οι στρατιώται ημιλλώντο ποιος να πεθάνη πρώτος. Η νίκη των υπήρξε πλήρης. Το βουλγαρικόν μέτωπον ανετράπη εις πλάτος δώδεκα και βάθος δύο περίπου χιλιομέτρων. Χίλιοι οκτακόσιοι Βούλγαροι και σαράντα αξιωματικοί των ηχμαλωτίσθησαν. Αλλά μόνη η μεραρχία Αρχιπελάγους είχεν 24 αξιωματικούς και 314 οπλίτας νεκρούς, χίλιους δε οκτακοσίους τραυματίας. Αι ολικαί απώλειαι των Ελλήνων υπερέβαιναν τας τρεις χιλιάδας.
Η ορμή, η αυτοθυσία αλλά και η επιστήμη των χθεσινών εκείνων εθελοντών κατέπληξε τους ξένους συναγωνιστάς τους. Ο διευθύνων την ενέργειαν Γάλλος στρατηγός Ζερώμ έλεγεν εις την ημερήσιαν διαταγήν του:
"Οι Έλληνες υπερέβαλαν πάντας τους αντικειμενικούς σκοπούς των επί μετώπου δώδεκα χιλιομέτρων. Επέδειξαν απ' αρχής μέχρι τέλους της επιχειρήσεως υψηλοτάτας στρατιωτικάς αρετάς. Ο στρατηγός είναι υπερήφανος διοικών τοιούτους άνδρας".
O αρχιστράτηγος της Θεσσαλονίκης Γκυγιωμά, κληθείς μετ' ολίγον εις Παρισίους ως στρατιωτικός διοιηκητής της μητροπόλεως, ανεκοίνωσε προς τον Ρωμάνον:
"H νίκη του Σκρα είναι δι' εμέ κατόρθωμα εξ ίσου ένδοξον με την κατάληψιν του Μορτόμ προ του Βερντέν.
"Ευθύς η ελληνική στρατιά συγκεντρωθή ολόκληρος εν Μακεδονία, θα είναι δυνατόν να καταφερθή αποφασιστικόν κτύπημα εναντίον του βουλγαρικού στρατού, όστις ευρίσκεται εις πολύ κακήν κατάστασιν.
"Ο ελληνικός στρατός, του οποίου η αξία ήτο γνωστή και όστις έδωκεν εκ νέου λαμπράς αποδείξεις της γενναιότητός του, έχει προ αυτού εις τον παρόντα πόλεμον ευρύ στάδιον ενεργείας".
Ο ίδιος ο Κλεμανσώ έλεγεν εις τον Έλληνα πρεσβευτήν:
"Eννοείτε την χαράν μου, όταν σας είπω ότι ο στρατηγός Γκυγιωμά μου έπλεξε το εγκώμιον του ελληνικού στρατού".
Ο δε σοβαρώτερος των Γάλλων στρατιωτικών κριτικών αποφαίνεται το 1929 ακόμη περί της σημασίας της ελληνικής νίκης:
"Η επιτυχία του Σκρα ήνοιξε τα μάτια των Συμμάχων επί δύο γεγονότων, τα οποία δεν ώφειλαν να αγνοούν: επί της πτώσεως της βουλγαρικής αντοχής και της αξίας των ελληνικών στρατευμάτων".

Γ. Βεντήρης, Η Ελλάς του 1910-1920, Τόμος Δεύτερος Αθήνα, Ίκαρος, 1970, σ. 380-381.