"Στρατηγόν Παρασκευόπουλον
Θεσσαλονίκην


Παρακαλώ όπως ανακοινώσητε εις Ι Μεραρχίαν, επομένην εκ μέρους μου Ημερησίαν Διαταγήν.

Απεφασίσθη υπό των Μεγάλων Δυνάμεων η δια του Ελληνικού στρατού κατάληψις της Σμύρνης και η εξασφάλισις της τάξεως εκεί. Αποστολή τιμητικωτέρα της οποίας σπανίως ανετέθη εις τμήμα του Εθνικού στρατού, καθ' όλην την μακράν του Ιστορίαν.

Γνωρίζω ότι θα ευρεθήτε εις το ύψος της αποστολής σας και ότι πάντες οι αξιωματικοί και οπλίται θα αισθανθώσι δικαίαν υπερηφάνειαν διά την αποστολήν ταύτην και ότι θα αναλογίζωνται τας ευθύνας τας οποίας έκαστος εξ ημών φέρει απέναντι του Έθνους.

Είναι ανάγκη έκαστος εκ των ανδρών της Μεραρχίας να εμπνέηται από την συναίσθησιν ότι ο ίδιος αντιπροσωπεύει την Ελλάδα και πρέπει ανά πάσαν στιγμήν να ενθυμήται ότι από κάθε λόγον και κάθε πράξιν του, θα εξαρτάται η προς την Ελλάδα εκτίμησις, ουχί μόνον των Οθωμανών, αλλά και των ξένων στοιχείων, άτινα πολυάριθμα ευρίσκονται εις την Σμύρνην.

Η Συνδιάσκεψις δεν απεφάσισεν ακόμη οριστικώς επί των Εθνικών μας διεκδικήσεων, αλλά η τιμή την οποίαν μας κάμνει να μας εμπιστευθή την εξασφάλισιν της τάξεως εις την μητέρα της Ιωνίας, αποδεικνύει ποίαν προς ημάς έχει εμπιστοσύνην και της εμπιστοσύνης αυτής είμαι βέβαιος ότι θα δειχθήτε άξιοι.

Συστάσεις διά την συμπεριφοράν σας προς τους ομογενείς δεν έχω ανάγκην να σας κάμω. Επί αιώνας ήδη περιμένομεν την ευτυχή αυτήν ημέραν, χωρίς ποτέ να απελπισθώμεν ούτε εν μέσω των μεγαλυτέρων συμφορών.


Αλλά και προς το Τουρκικόν, το Εβραϊκόν και το Αρμενικόν στοιχείον και τας διαφόρους Ευρωπαϊκάς παροικίας θα δείξητε διά της συμπεριφοράς σας ότι ο Ελληνικός στρατός ουχί μόνον δεν υστερεί των Συμμαχικών στρατών κατά την γενναιότητα και την αυταπάρνησιν και την ευγένειαν της ψυχής, αλλ' ότι διεκδικεί ότι ευρίσκεται εις την πρώτην γραμμήν του πολιτισμού.

Από την εμπιστοσύνην ην θα εμπνεύσητε εις όλα τα ξένα στοιχεία και προ παντός το πολυαριθμότερον Τουρκικόν, θα εξαρτηθή εν μεγάλω μέτρω η πραγματοποίησις των Εθνικών μας πόθων.

Αι ευχαί του Έθνους σας συνοδεύουσι.
Ελευθέριος Βενιζέλος."

Χ. Τριανταφυλλίδη, Η Μικρασιατική Εκστρατεία και το Ημερολόγιον ενός οπλίτου, τ. Α', Αθήνα, Δωδώνη, 1984, σ. 25.

Διάγγελμα του Προέδρου της Ελληνικής Κυβερνήσεως προς τον λαόν της Σμύρνης

"Το πλήρωμα του χρόνου ήλθεν. Η Ελλάς εκλήθη υπό του Συνεδρίου της Ειρήνης να καταλάβη την Σμύρνην, ίνα ασφαλίση την τάξιν. Οι ομογενείς εννοούσι ότι η απόφασις αύτη ελήφθη, διότι εν τη συνειδήσει των διευθυνόντων το Συνέδριον είναι αποφασισμένη η ένωσις της Σμύρνης μετά της Ελλάδος. Διατελέσας μέχρι των Βαλκανικών πολέμων υπόδουλος υπό τον αυτόν ζυγόν,

εννοώ καλώς ποία αισθήματα χαράς θα πλημμυρίσωσι σήμερον τας ψυχάς των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Την εκδήλωσιν των αισθημάτων τούτων δεν εννοώ βεβαίως να παρεμποδίσω. Αλλά είμαι βέβαιος, ότι η εκδήλωσις αύτη δεν θα λάβη χαρακτήρα ούτε εχθρικότητος, ούτε υπεροψίας απέναντι ουδενός των συνοίκων στοιχείων του πληθυσμού. Η εκδήλωσις της πλημμυρούσης χαράς ας συνοδευθή τουναντίον με εκδηλώσεις των αδελφικών αισθημάτων προς τους συνοίκους πληθυσμούς. Ας δοθή εις αυτούς να εννοήσουν, ότι δεν εορτάζομεν την κατάλυσιν ενός ζυγού, δια να υποκαταστήσωμεν εις αυτόν την ιδίαν ημών επικράτησιν επί βλάβη των άλλων. Αλλά ότι η Ελληνική ελευθερία θα φέρη προς όλους, ανεξαρτήτως φυλής και θρησκεύματος, την ισότητα και την δικαιοσύνην. Εμπνεόντες εις πάντας τους συνοίκους πληθυσμούς την εμπιστοσύνην ταύτην, δεν μένομεν μόνον πιστοί εις αυτήν την Εθνικήν μας υπόστασιν, αλλά και εξυπηρετούμεν άριστα αυτά τα υπέρτερα Εθνικά συμφέροντα. Ιδιαιτέρα προσοχή πρέπει να επιδειχθή προς το Ιταλικόν στοιχείον. Ας μην παροραθή, ότι η Ιταλία συνήνεσε μετά των λοιπών Συμμάχων εις την Ελληνικήν κατάληψιν της Σμύρνης. Γνωρίζω ότι η έκκλησίς μου προς την Ελληνικήν Μικράν Ασίαν δεν γίνεται επί ματαίω και εύχομαι, όσον τάχιστα, δυνηθώ να επισκεφθώ αυτήν, κομιστής Ευαγγελίου Εθνικής δι' αυτήν αποκαταστάσεως.

Ελευθέριος Βενιζέλος"

Χ. Τριανταφυλλίδης, Η Μικρασιατική Εκστρατεία και το Ημερολόγιον ενός οπλίτου, τ. Α', Αθήνα, Δωδώνη, 1984, σ. 26.