Στην περίοδο του Μεσοπολέμου η ενδυνάμωση της προστατευτικής πολιτικής του κράτους προς τα εγχώρια προϊόντα αποτέλεσε παγκόσμια τάση που είχε εφαρμογή και στην ελληνική περίπτωση. Το Δεκέμβριο του 1923 δημοσιεύτηκε το νέο δασμολόγιο, με το οποίο επιβάλλονταν σε ορισμένα εισαγόμενα είδη υψηλότεροι δασμοί. Aργότερα βέβαια απαλλάχτηκαν από δασμούς εισαγόμενα μηχανήματα, ρύθμιση που απέβλεπε στην περαιτέρω ενίσχυση της βιομηχανίας. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αδειών για εισαγωγή αδασμολόγητων μηχανημάτων αυξήθηκε από 144 το 1923 σε 697 το 1924 και σε 1.621 το 1925. Παράλληλα από το 1923 ως το 1926 το κράτος διευκόλυνε με πληθώρα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων κτημάτων την εδραίωση νέων παραγωγικών μονάδων του δευτερογενούς τομέα. Παραχωρήθηκε επίσης το δικαίωμα μονοπωλίου σε επιχειρήσεις με κεφάλαιο τουλάχιστον 100.000 λίρες Aγγλίας. Η τάση να επεκταθεί η προστατευτική πολιτική της κυβέρνησης δεν είχε μόνο υποστηρικτές αλλά και πολέμιους, που θεωρούσαν ότι η προστασία προκαλούσε άνοδο των τιμών των καταναλωτικών ειδών και συνεπώς επιβάρυνε δυσανάλογα τους αγρότες και τους εργάτες. Eκείνο όμως που πρέπει να σημειωθεί είναι πως πραγματική βιομηχανική πολιτική, με συγκεκριμένη και μακροχρόνια στρατηγική, δεν ανέπτυξε κανένα από τα μεγάλα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου της περιόδου του Μεσοπολέμου.

Διστακτικός υπήρξε ο ρόλος των Τραπεζών στη βιομηχανική ανάπτυξη. Όπως σημειώνει η Μαργαρίτα Δρίτσα: "Μπροστά στην απουσία μιας σαφούς και συγκροτημένης κρατικής πολιτικής για την βιομηχανία, (οι τράπεζες) δεν αντιπαρέθεσαν καμιά δικής τους. Ακολούθησαν μάλλον τα γεγονότα και έτσι παρέμειναν περισσότερο φορείς κάποιων δομών παρά οχήματα μετασχηματισμού" (Βιομηχανία και Τράπεζες στην Ελλάδα του μεσοπολέμου, Aθήνα, 1990, σ. 440). Ενδεικτικός υπήρξε ο ρόλος του μεγαλύτερου πιστοδοτικού οργανισμού της Ελλάδας. Η Εθνική Τράπεζα δυσπιστούσε προς τη βιομηχανία με αποτέλεσμα οι βιομήχανοι να βασίζονται στους δικούς τους πόρους και να αναστέλλουν έτσι τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεών τους ακόμη και όταν παρουσιάζονταν οι ευκαιρίες για ανάπτυξη.