Παροικιακός Ελληνισμός


Εισαγωγή

Ιταλική Χερσόνησος
Γενικά
Οργάνωση
Εμπόριο
Νοοτροπίες
Βενετία

Κεντρική Ευρώπη
Γενικά
Βιέννη
Ουγγαρία
Τρανσυλβανία
Γιουγκοσλαβία

Ανατολική Ευρώπη
Ρωσία

Δυτική Ευρώπη
Γενικά
Αγγλία
Κάτω Χώρες
Γαλλία
Ισπανία

Αφρική
Αίγυπτος

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γενική

Βακαλόπουλος, Α.Ε., "Οι Δυτικομακεδόνες απόδημοι επί Τουρκοκρατίας", Παγκαρπία Μακεδονικής Γης, Θεσσαλονίκη 1980, σελ. 403- 448.

Βεντούρα, Λ., Μετανάστευση και Έθνος. Μετασχηματισμοί στις Συλλογικότητες και τις κοινωνικές θέσεις. Αθήνα, Μνήμων, 1994.

Χασιώτης, Ι., Επισκόπηση της ιστορίας της νεοελληνικής διασποράς. Θεσσαλονίκη 1993.

Hassiotis, I.K., "Continuity and Change in the Modern Greek Diaspora", Journal of Modern Hellenism, 6 (1989) σελ. 9-24.

Χατζηιωσήφ, Χ., "Εμπορικές παροικίες και ανεξάρτητη Ελλάδα. Ερμηνείες και προβλήματα", Ο Πολίτης, αριθ. 62 (Σεπτ. 1983), σελ. 29-30.

Δένδιας, Μ.Α., Αι ελληνικαί παροικίαι ανά τον κόσμον, Αθήνα 1919.

Ducellier, A., Δημογραφία, μεταναστεύσεις και πολιτισμικά σύνορα από τα τέλη του Μεσαίωνα στη νεώτερη εποχή, 5 (1986), σελ. 19-44.

Fossey, John F.S.A. (επιμ.), Proceedings of the First International Congress on The Hellenic Diaspora from Antiquity to Modern Times (Montreal, 17-22.IV. 1988; Athens, 26 30.IV. 1988), t. I-II, 'Αμστερνταμ 1991.

Hopken, W., "Zwangsmigrationen in Mittel- und Sudosteuropa", Comparativ, 6, Heft 1 (1996).

Irmscher, J., Mineemi, M., Ο Ελληνισμός εις το εξωτερικόν,  Βερολίνο 1968.

Irmscher, J., "Die Griechische Diaspora", στo: Fossey, J., Proceedings of the First International Congress on The Hellenic Diaspora., t. I, "From Antiquity to 1453", 'Αμστερνταμ 1991, σελ. 1-9.

Katsiardi-Hering, O., Das Habsburgerreich: Anlaufpunkt fur Griechen und andere Balkanvolker im 17.- 19. Jahrhundert, Osterreichische Osthefte, 38, Heft 2 ( 1996), σελ.171 188.

Kostic, D. Lj., Die griechisch-serbische Kirchensymbiose in Norddalmatien vom XV. bis zum XIX. Jahrhundert, Balkan Studies, 15 /1 ( 1974), σελ. 21- 48.

Moch, Leslie Page, Moving Europeans. Migration in Western Europe since 165,. Indiana University Press, 1992.

Ψυρούκης, Ν., Το νεοελληνικό παροικιακό φαινόμενο, Αθήνα 1974.

Sakellariou, M., "La typologie de la diaspora grecque", στo: Fossey, J., Proceedings of the First International Congress on The Hellenic Diaspora., t. I, "From Antiquity to 1453", 'Αμστερνταμ 1991, σελ. 15-24.

Stojanovich, T., "The Conquering Balkan Orthodox Merchant", Journal of Economic History, 20 (1960), σελ. 234- 313 ( και σε ελλ. μετ.).

Ιταλία

Ο Ανταποκριτής του Τεργεστίου ήτοι γραφαί διδακτικαί του εμπορίου. Δι εκείνους τους νέους να ενασχολώνται εις αυτό, μεταφρασθείσαι από την ιταλικήν εις την καθ΄ημάς απλοελληνικήν διάλεκτον παρά Ιωάννου Μαρμαροτούρη, Αθηναίου, Εν Τεργεστίω 1800. 

Αgapito, G., Descrizione storico-pittorica della fedelissima citta e portofranco di Trieste, Βιέννη 1824 (ανατύπωση Τεργέστη, Italo Svevo, 1972). 

'Αμαντος, Κ., "Το εμπόριον των Χίων προ του 1821", Δελτίον της Ιστορικής και Εθνλογικής Εταιρείας, 12 (1957-1958), σελ. 178-185. 

Ambrasi, D.," La comunita greca di Napoli e la sua chiesa. In margine all΄ immigrazione greca nell΄ Italia meridionale nei secoli XV e XVI",  Asprenas, VIII(1961), σελ. 156-185.

Anderson, M.S., The Eastern Question 1774-1913. A Study in the International Relations, Λονδίνο/Μελβούρνη/Τορόντο 1966. 

Anderson, R.C., Naval Wars in the Levant, 1559-1853, Λίβερπουλ 1952

Anselmi, S., "Trieste e altre piazze mercantili nella fiera di Senigaglia ai primi dell ottocento (1802-1815)", Quaderni Storici delle Marche, 13(1970), σελ. 188-232. 

Anselmi, S.(επιμ.), "Una citta adriatica. Insediamenti, forme urbane, economia, societa nella storia di Senigallia", Cassa di Risparmio di Jesi., Jesi 1978.

Anselmi, S., Sorcinelli, P., "Epidemie e rivalita commerciali: Senigallia e Ancona nei secoli XVI-XIX",  Una citta adriatica, επιμ. S. Anselmi. Jesi 1978, σελ. 275-300. 

Antonellis-Martini, L. de, Porto franco e Comunita etnico-religiose nella Trieste settecentesca, Μιλάνο 1968. 

Apih, E., La societa triestina nel secolo XVIII, Τορίνο 1957. 

Apih, E., "La societa triestina tra il 1815 ed il 1848". Στον τόμο: Italia del Risorgimento e mondo danubiano-balcanico, Udine 1958, σελ. 25-38.

Αριστείδου, Αικ., "Εμπορικές σχέσεις Κύπρου και Αγκώνας από το ΙΓ΄ως το ΙΣΤ΄αιώνα", Κυπριακαί Σπουδαί, 42 (1978), σελ. 47-58. 

Ασδραχάς, Σ., "Οικονομία. Μηχανισμοί της Οικονομίας των Ελληνικών περιοχών. Χαρακτήρας και συμπεριφορά των κεφαλαίων. Το εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο", Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, τ. ΙΑ΄(Αθήνα 1975), σελ. 159-188. 

Babudieri, F., "La nascita dellΪ emporio commerciale e marittimo di Trieste", (ανάτυπο από τα: Atti dell Academia Nazinale di Marina Mercantile), Γένοβα, Δεκέμβριος 1964. 

Babudieri, F., "I porti principali. Il porto di Trieste",  Enciclopedia monografica del Friuli-Venezia Giulia, τ. 2, μέρος I: "La vita economica", Udine 1972, σελ. 113-163.   

Βαγιακάκος, Δ.Β., "Οι Μανιάται της Κορσικής", Παρνασσός, 7 (1965), σελ. 25-46. 

Βαγιακάκος, Δ.Β., "Οι Μανιάται της Κορσικής", Πελοποννησιακά, 7 (1969), σελ. 271-388: 11 (1975), σελ. 80-123: 12 (1977), σελ. 152-167. 

Βαγιακάκος, Δ.Β., Οι Μανιάται της Κορσικής, τομ. 1-2, Αθήνα 1970-1983. 

Βακαλόπουλος, Α., Οι Πρόσφυγες και το Προσφυγικόν ζήτημα κατά την Επανάστασιν του 1821, Θεσσαλονίκη 1939.

Βακαλόπουλος, Α., Ιστορία του Νέου Ελληνισμού,

τ. Γ΄, Τουρκοκρατία 1453-1669. Οι Αγώνες για την πίστη και την ελευθερία. 

τ. Δ΄, Τουρκοκρατία 1669-1812, Η Οικονομική 'Ανοδος και ο Φωτισμός του Γένους.

  τ. Ε΄, Η Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση (1821-1829). Οι προϋποθέσεις και οι βάσεις της (1813-1822).

 τ. ΣΤ΄, Η εσωτερική κρίση (1822-1825), Θεσσαλονίκη 1968-1982.

Bandelli, G., Notizie storiche di Trieste e guida per la citta, Τεργέστη 1851. 

Varnalidis, S.L., "Contributo alla storia dei Greci Mainoti di Corsica", Nicolaus (Bari),4  (1977), σελ. 97-143. 

Basilio, F., Le Assicurazioni marittime a Trieste ed il centro di riunione delle Assicurazioni, Τεργέστη 1911.

Basilio, F., Origine e sviluppo del nostro diritto marittimo, Τεργέστη  1914.

Beaujour, F. de, Tableau du commerce de la Grece, forme dΪapres une annee moyenne, depuis 1787 jusquΪ en 1797, t. I-II, Παρίσι 1800.

Beer, A., "Die osterreichische Handelspolitik unter Maria Theresia und Joseph II", Archiv fur osterreichische Geschichte, 86 (Βιέννη 1898). 

Beer, A., Die osterreichische Handelspolitik im XIX Jahrhundert, Βιέννη 1891. 

Βελανιδιώτης, Ι., "Επιγραφαί εν τω Ελληνικώ Νεκροταφείω των Αγίων Αποστόλων και τω Ναώ του Αγίου Νικολάου της εν Τεργέστη Ελληνικής Κοινότητος", Νέα Σκιών, 10(1910), τευχ. Η΄, σελ. 423-436. 

Βελανιδιώτης, Ι., "Ο ιερός ναός και το Νεκροταφείο της εν Τεργέστη Ελληνικής κοινότητος", Δελτίον της Χριστιανικής και Εθνολογικής Εταιρείας, (1911), σελ. 61-71.

Berlam, A., "La colonia greca di Trieste ed i suoi addentellati con la guerra d΄ indipendenza ellenica (1720-1765)", A. T., Serie IV, vol. X/ XI (= LIX-LX della Raccolta) 1946, σελ. 369-404. 

 Beschreibung der Handlung und des Industriefleisses der k.k. Seestadte und Freihafen Triest und Fiume, Λειψία 1804. 

Bianco-Fiorin, M., "Icone della Comunita Greco-Ortodossa di Trieste", Atti dei Civici Musei di Storia e Arte , 9 (1976/1977), σελ. 81-119. 

Bianco-Fiorin, M., Il patrimonio artistico,  "Il nuovo Giorno. La comunita Greco-Orientale di Trieste: Storia e patrimonio artistico-culturale", Udine 1982, σελ. 79-156. 

Bidermann, H.I., Die Griechisch-Glaubigen und ihr Kirchenwesen in Osterreich-Ungarn , (Ανάτυπο από το: Statistische Monatschrift)  Βιέννη 1884. 

 Bisanzio e l΄ Italia. Raccolta di studi in memoria di Agostino Pertusi (Vita e Pensiero. Pubblic. della Univ. Catt. del Sacro Cuore. Scienze filol. e letteratura, 22), Μιλάνο 1982. 

Βλαμή, Δ., " Η οικογένεια των Ελλήνων εμπόρων της διασποράς: μερικές παρατηρήσεις για την περίπτωση του Λιβόρνου", Τα Ιστορικά, 24- 25 (1996), σελ. 177-204.

Vlami, D., Business, Community, and ethnic Identity. The Greek Merchants of Livorno, 1700-1900. Thesis submitted with a view to obtaining the degree of Doctor of the European University Institute, Florence, March 1996 . 

Βλαμή, Δ., "Ο εποικισμός της Ακυληίας από Έλληνες (ΙΗ΄αι.) και ο ανταγωνισμός Αυστρίας - Βενετίας, Ανέκδοτα έγγραφα", Θησαυρίσματα, 15 (1978), σελ. 177-214. 

Blengini, A., Cenni storici della lega filellenica e la Grecia dal 1821 al 1881, Torino 1884. 

Βογιατζίδης, I.K., "Αι Ελληνικαί Κοινότητες της Αυστροουγγαρίας", Ημερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος, 1926, σελ. 71-78. 

Bouchard, J., "Le type de l΄ immigrant fortune dans l΄ oeuvre de Nicolas Mavrocordatos", Proceedings of the First Internatioval Congress on the Hellenic Diaspora (επιμ. Fossey, J.M.), τομ. 2, Amsterdam 1991, σελ. 83-89. 

Braudel, F., La Mediterranee et le monde mediterraneen a l΄ epoque de Philippe II, τ. I-II, Παρίσι 1966. 

Braun, G., "Carlo VI e il Commercio d΄ oltremare", A.T., 38 (1921), σελ. 301-324.

Bussolin, G., Della imperiale privilegiata Compagnia Orientale nel secolo scorso e del Lloyd Austro-Ungarico nel secolo presente, Τεργέστη 1882.

Bussolin, G., "Scriptoria di Grecia e Scriptoria d΄ Italia", στο: Il Veltro, Rivista della civilta italiana, 1-2 anno XXVII- Gennaio-Aprile 1983, σελ. 133-144.

Caprin, G., I Nostri nonni, Τεργέστη (1926). 

Caracciolo, A., Le port franc d΄ Ancone. Croissance et impasse d΄ un milieu marchand au XVIIe siecle. Paris 1965. 

Caratzas, S., L΄ origine des dialectes neogrecs de l΄ Italie meridionale. Paris 1958.

Carile, A.,  "Italia e Grecia dalla Conquista Turca alla Nascita del nuovo stato greco", Il Veltro, Rivista della civilta italiana, 1-2 anno XXVII- Gennaio-Aprile 1983, σελ. 17-26. 

Carpaccio, A., Saggio sopra il commercio in generale con un prospetto storico dellΪ ingradimento della citta di Trieste..., Τεργέστη 1805.

Castignoli, P., "La Comunita Livornese dei Greci non uniti", La Ganaviglia, 1er trimestre 1979, 

Il Centenario delle Assicurazioni Generali, 1831-1931, Τεργέστη 1931.

Nel primo Centenario della Riunione Adriatica di Sicurta 1938, Τεργέστη 1939. 

Cenni storici della communita Greco-Orientale dal di della sua fondazione sino all΄ epoca nostra, Τεργέστη 1882. 

Costituzioni e Capitoli preliminari della nostra chiesa eretta in Livorno sotto l΄ invocazione della Santissima Trinita. (Διαταγαί και Συνθήκαι της εν Λιβόρνω Εκκλησίας των Ορθοδόξων Ανατολικών Γραικών κτισθείσης παρ΄αυτών επ΄ονόματι της Αγίας Τράδος. Λιβόρνο 1775, εν τη Τυπογραφία Θωμά Μαζί και Συντροφία). 

Costituzioni e Capitoli preliminari della nostra chiesa da erigersi in Trieste sotto l΄ invocazione della Santissima Trinita e San Nicolο ( Διαταγαί και Συμφωνητικαί Οροθεσίαι Προτιθέμεναι της ημών Εκκλησίας εν Τριέστι επ΄ονόματι της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Νικολάου. αψπδ΄, Εννετίησιν, 1784, Παρά Δημητρίω Θεοδοσίου τω εξ Ιωαννίνων- Ανατύπωση, Τεργέστη 1889).

Cervani, G., , Cervani, La borghesia: "Aspetti della vita economica di Trieste alla fine del sec. XVIII. Und statistica deΪ negozianti e di uomini di affari", σελ. 7-25. 

Cervani, G., La borghesia triestina nellΪ eta del Risorgimento. Figure e Problemi, Udine 1969.  - 4

Cervani, G., Le "Nazioni" a Trieste nel secolo XVIII, Udine 1957. 

Chiochetta, P.,  Sacrae Congreg. de Propaganda Fide Memoria Rerum, τ. 2 (1700-1815): "Tra fede e disciplina: L' opera della S.C. per i fedeli di rito greco in Italia" , Ρώμη/Freiburg/Βιέννη 1973, σελ. 555-576. 

Costa, H. von, Der Freihafen von Triest, Osterreichs Hauptplatz fur den uberseeischen Welthandel, Βιέννη 1838. 

Costa, R., Tipologia e caratteri costruttivi e stilistici degli edifici dei borghi settecenteschi di Trieste. Istituto di Architettura e urbanistica dell Univrsita di Trieste, n. 18, Τεργέστη 1968. 

Curiel, C., Trieste Settecentesca, Νάπολη 1922. 

Δένδιας, Μ., Αι ελληνικαί παροικίαι ανά τον κόσμον: 

1. "Διήγησις των περί την εν Τεργέστη Ελληνικήν Κοινότητα σπουδαιοτέρων συμβάντων από της συστάσεως αυτής μέχρι των καθ΄ ημάς χρόνων", Αθήνα 1919..("Cenni Storici della Comunita Greco-Orientale dal di della sua fondazione sino all΄epoca nostra", Τεργέστη. Ανατύπωση - εκδ.  Καραβίας, Αθήνα 1972).

2.  "Documentazione storico-urbanistica sulla Comunita Greca e sulla chiesa della SS. Trinita a cura di E. de Paz", Τεργέστη.

Donadoni, C., "Pensieri sullΪ emporio di Trieste che si avevano nel 1727", L΄ Istria, III anno, N 45-46, 12 Agosto 1848, σελ. 182. 

Drago, V. de, Una passegiata alle Tombe. Pensieri e Descrizioni sui monumenti ed epitaffi dei cimiteri di Trieste, Τεργέστη 1870. 

Χασιώτης, Ι.Κ., Μακάριος, Θεόδωρος και Νικηφόρος οι Μελισσηνοί (Μελισσουργοί) 16ος-17ος αι., Θεσσαλονίκη 1966.

Χασιώτης, Ι.Κ., "Ελληνικοί αποικισμοί στο βασίλειο της Νεάπολης κατά τον 17ο αιώνα", Ελληνικά, 22 (1969), σελ. 116-162. 

Chassiotis, J.C., "La Comunita Greca di Napoli e i moti insurrezionali nella peninsola balcanica meridionale durante la seconda meta del XVI secolo", Balkan Studies 10:2 (1969), σελ. 279-288. 

Χασιώτης, Ι.Κ., "Ίδρυση, οργάνωση και εθνική δράση της Ελληνικής Κοινότητος Νεαπόλεως κατά την Τουρκοκρατίας", Μακεδονική Ζωή, τευχ. 47 (Απρίλιος 1970), σελ. 9-13. 

Χασιώτης, Ι.Κ., "Sull΄ organizzazione, incorporazione sociale e ideologia politica dei Greci a Napoli (dal XV alla meta del XIX sec.)", Επιστημονική Επετηρίδα της φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 20 (1981), σελ. 411-452.

Chassiotis, J.C., "La Comunita greca di Napoli dal XV al XIX secolo",  Il Veltro, Rivista della civilta italiana, 3-4 anno XXVII- Maggio-Agosto 1983, σελ. 477-494.

Chassiotis, J.C., "Continuity and Change in the Modern Greek Diaspora", Journal of Modern History, 6 (1989), σελ. 9-24. 

Χασιώτης, Ι.Κ., "Ειδήσεις για Πατρινούς φυγάδες στην Κάτω Ιταλία κατά τον ΙΣΤ΄και ΙΖ΄αιώνα", τόμος τιμητικός Κ.Ν. Τριανταφύλλου, Α΄, Πάτρα 1990, σελ. 301-322. 

Ciampini, R., Fillelenismo e liberalismo nel 1826, Nuova Antologia (1952), τόμος 454, σελ. 280-295. 

Comnene, M.A., Cargese, une colonie grecque en Corse, Παρίσι 1959. 

Cucca, C., Dilucidazioni sul Real Decreto de΄ 24 marzo 1829, relativo alla Chiesa e Confraternita de΄ Nazionali Greci..., Νάπολη 1840. 

Χαρλαύτη, Τ., "Εμπόριο και ναυτιλία το 19ο αι. Το επιχειρηματικό δίκτυο των Ελλήνων της διασποράς. Η χιώτικη φάση 1830-1860",. Μνήμων, 15 (1993), σελ. 69-127.

Εμπορικός ταχυδρόμος Τεργέστης. Πανελλήνιον Όργανον Εμπορικόν, οικονομικόν και ναυτιλιακόν. Την εξέδιδε ο Κωνσταντίνος Ταπούρος από τον Ιανουάριο του 1882, αλλά από το Μάιο του 1883 τιτλοφορείται Εμπορικός Ταχυδρόμος, Εφημερίς Εμπορική, οικονομική, ναυτιλιακή. (Κυκλοφόρησε ως τις 3 Φεβρ. 1884).

Erceg, I., "Der Ausenhandel der nordadriatischen Seestadte als Faktor im Entstehen der kapitalistischen Beziehungen in Osterreich im 18 Jahrhundert", Vierteljahres schrift fur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 55 (1969), σελ. 464-480.

Fabris, G., "Professori e scolari Greci all΄ Universita di Padova", Archivio Veneto, 30 (1942), σελ. 121-165. 

Fanelli, V., "Il Ginnasio Greco di Leone X a Roma", Studi Romani, 9 (1961), σελ. 379-393. 

Filippini, J.P., "La navigation entre Livourne et le Levant dans les dernieres annees de l΄ ancien regime". Ανάτυπο από το αφιέρωμα στο Νίκο Σβορώνο, Β΄,  Ρέθυμνο 1986.  

Φραγκάκη-Syrett, Ε., Οι Χιώτες έμποροι στις διεθνείς συναλλαγές (1750-1850), Aqhvna 1995.

Franchini, V., "La fiera di Senigallia nella politica economica protezionistica pontifica (sec. XVIII)", Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche, Serie VII, vol. VI (Αγκώνα 1951), σελ. 45-59.

Frankfurter, A., "Schiffahrtsverhaltnisse Osterreich-Ungarns in der Levante und in den Balkanstaaten bis zum Ausbruch des Weltkrieges", Balkan und Naher Orient (Βιέννη/Λειψία 1916), σελ. 297-315.

Fuchs, R., Lo sviluppo demografico di Trieste. Origini della citta ai giorni nostri, Τεργέστη 1963.

Garin, E., "Platonici Bizantini e Platonici Italiani del Quattrocento",  Il Veltro, Rivista della civilta italiana, 1-2 anno XXVII (Gennaio-Aprile 1983), σελ. 219-233.

Gasser, P., "Osterreichs Levantehandel uber Triest 1740-1790", Mitteilungen des Osterreichischen Staatsarchivs, 7(1954), σελ. 120-130.

Garin, E., Die Entwicklung des Seehandels in Triest in der Zeit Maria Theresia΄s und Josef II. (Διδακ. Διατρ. δακτ.), Βιέννη 1940. 

Marco Pozetto, Olga Katsiardi, Apostolos G. Papaioannou, Timotheos Eleutheriou, Marisa Bianco-Forin, Nuovo Giorno. La Comunita Greco-Orientale di Trieste. Storia e Patrimonio Artistico-culturale, Udine 1982.

Γιαννακόπουλος, Κ.Ι., Βυζαντινή Ανατολή και Λατινική Δύση. Δύο Κόσμοι της Χριστιανοσύνης στο Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, Αθήνα 1966.

Γιαννακόπουλος, Κ.Ι., Βυζάντιο και Δύση. Η αλληλεπίδραση των αμφιθαλών πολιτισμών στον Μεσαίωνα και στην Ιταλική Αναγέννηση (330-1600), Αθήνα 1987.

Giudici, G., "Il mecenatismo Greco a Trieste", Il Lanternino, έτος V (Tεργέστη, Ιανουάριος 1982) , n. 1, σελ. 4-8.

Greco, A., "Gli Studi di Greco dal Trecento all΄ eta contemporanea", Il Veltro, Rivista della civilta italiana, 1-2 anno XXVII (Gennaio-Aprile 1983), σελ. 171-184.

Gregovich, D., "La comunita serbo-ortodossa di Trieste", Porta Orientale, 30 (1960), n. 3-4, σελ. 105-110.

Grunzel, J., Die Handelsbeziehungen Osterreich-Ungarns zu den Balkanlandern, Βιέννη 1892.

Giura, V., Storie di minoranze Ebrei, Greci, Albanesi nel regno di Napoli, Νεάπολη 1984.

Hassinger, H., "Der Au?enhandel der Habsburgermonarchie in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts", Die Wirtschaftliche Situation in Deutschland und Osterreich um die Wende vom 18. zum 19. Jht., Στουτγάρδη 1964.

Herzfeld, M. v., "Zur Orienthandelspolitik Osterreichs unter Maria Theresia in der Zeit von 1740-1771", Archiv fur Osterreichische Geschichte, 108 (Βιέννη 1919).

Hudeczek, K., "Osterreichische Handelspolitik im Vormarz 1815-1848", Studien zur Sozial- Wirtschafts- und Verwaltungsgeschichte, Hrsg. von K. Grunberg, Βιέννη 1918. 3.1 Icone greche e russe del Museo Civico di Livorno a cura di Doriana dell' Agata Popova. Pise 1978.

Incotrera, O. de, "La Casa Stratti di Piazza dell' Unita" (Ανάτυπο από το Bollettino delle Assicurazioni Generali, Τεργέστη, Ιανουάριος-Μάρτιος 1970).

Incotrera, O. de, "Vita Triestina nel Settecento", Porta Orientale, 1956-1963. 

Incotrera, O. de, I paramenti della chiesa greco-ortodossa della SS. Trinita di Livorno a cura di A. Capitanio. Πίζα 1978.

Kaltenstadler, W., "Der osterreichische Seehandel uber Triest im 18. Jahrhundert", Vierteljahresschrift fur Wirtschafts- Sozialgeschichte, 55 (1968), σελ. 481-500, 56 (1969), σελ. 1-104.

Kandler, P., "Colonie di Greci nell Istria e provincie vicine in questi ultimi tre secoli", L' Istria, anno V, No 23 (8 Giugno 1850), σελ. 155-158.

Kandler, P., Sull΄ emporio e sul Porto franco di Trieste", L΄ Istria, anno III, N. 40 (22 Luglio 1848), σελ. 158-160.

Kandler, P., "Movimento della popolazione di Trieste", L΄ Istria, anno I, N. 8 (7 Luglio 1846), σελ. 32.

Kandler, P., Emporio e Portofranco di Trieste, Tergevsth 1864.

Κατραμής, Ν., Η εν Νεαπολεί ελληνική εκκλησία, Ζάκυνθος 1866.

Katsiardi, O., "Greco-Orientali (Trieste)", Enciclopedia monografica del Friuli-Venezia Giulia, 3 (1979), σελ. 819-826.

Katsiardi, O., "I Greci a Trieste", στο: Il Veltro, Rivista della civilta italiana, 3-4 anno XXVII (Maggio-Agosto 1983), σελ. 495-505.

Κατσιαρδή-Hering, Ο., "Προσπάθειες για την ίδρυση ελληνικού τυπογραφείου στην Τεργέστη (1765) ", Ιστορικά 1 (1984), τεύχος 2, σελ. 253-264.

Κατσιαρδή-Hering, Ο., Η Ελληνική Παροικία της Τεργέστης, 1750-1830, τ. A'-B', Αθήνα 1986.

Κατσιαρδή-Hering, Ο., "Η Αυστριακή πολιτική και η ελληνική ναυσιπλοΐα (1750-1800 perivpou)", Παρουσία, 5 (1987), σελ. 445-538.

Κατσιαρδή-Hering, Ο., Λησμονημένοι ορίζοντες Ελλήνων εμπόρων: Το πανηγύρι στη Senigallia, Αθήνα 1989.

Κατσιαρδή-Hering, Ο., "Χριστόφορος Φιλητάς, Σκέψεις για τη διδασκαλία της γλώσσας", Μνήμων 12 (1989), σελ. 9-41.

Κατσιαρδή-Hering, Ο., "Μύθος και Ιστορία. Ο Λάμπρος Κατσώνης, οι χρηματοδότες του και η πολιτική τακτική",  Ροδωνιά. Τιμή στον Μ. Μανούσακα, τόμος 1ος, Ρέθυμνο 1994 (Πανεπιστήμιο Κρήτης), σελ. 195-214.

Κατσιαρδή-Hering, Ο., "Εκπαίδευση στη διασπορά. Προς μια παιδεία ελληνική ή προς "θεραπεία" της πολυγλωσσίας; Νεοελληνική παιδεία και κοινωνία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου αφιερωμένου στη μνήμη του Κ.Θ. Δημαρά Αθήνα 1995, σελ. 153-176.

Katsiardi-Hering, O., "Griechen, Serben und Juden in Triest. Koexistenz oder Symbiose?", Zibaldone 15 (Mai 1993) 20-31.

Katsiardi-Hering, O., "Das Habsburgerreich: Anlaufpunkt fur Griechen und andere Balkanvolker im 17.-19. Jahrhundert. Osterreichische Osthefte, 38 (1996), τευχ. 2, σελ. 171-188.

Kellenbenz, H., "Landverkehr, Fluss- und Seeschiffahrt im Europaischen Handel (Spatmittelalter-Anfang des 19 Jahrhunderts)", Les Grandes Voies Maritimes dans le monde XV-XIX s. Rapports presentes au XII Congres International des Sciences Historiques par la Commission Internationale dΪ Histoire Maritime a l΄ Occasion de son VII Colloque (Vienne, 29 aout - 5 sept. 1965), Παρίσι 1965, σελ. 65-176.

Κρεμμυδάς, B., Σχετικά με την ίδρυση ελληνικής παροικίας στην Ακυληία τον IH΄ αιώνα, Αθήνα 1972.

Κρεμμυδάς, B., Εισαγωγή στην Ιστορία της νεοελληνικής Κοινωνίας (1700-1821), Αθήνα 1976.

Κωνσταντινίδης, M., "Η εν Τεργέστη ελληνική κοινότης. A' Η υπό των Ελλήνων ιδρυθείσα εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος και της Ευαγγελιστρίας και η κατάληψις αυτής υπό των Σλαβοορθοδόξων (1751-1782). Β' Η εν Τεργέστη ελληνική εκκλησία της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Νικολάου και αι του αυτοκεφάλου αυτής απόπειραι (1782-1888)", Ν. Ημέρα, αρ. 1671-1675, 1698-1700, 1717-1720, 9/22 Δεκ. 1906-6/19 Ιαν. 1907, 16/29 Ιουν. 1907-30 Ιουλ. 1907, 26/9 Νοεμ. -17/30 Νοεμ. 1907.

Κωνσταντινίδης, M., "Ο πρώτος εκκλησιαστικός προεστώς της εν Τεργέστη ελληνικής κοινότητος, αρχιμανδίτης Δαμασκηνός Όμηρος (1709-1793)", Νέα Σιών, 11(1911), τεύχη Θ'-Ι', σελ. 680-688, 823-831.

Κοντογιάννης, Π., Οι Έλληνες κατά τον Α΄επί Αικατερίνης Β΄ ρωσοτουρκικόν πόλεμον, Αθήνα 1903.

Κοντογιάννης, Π., Το εμπόριο της Πελοποννήσου στο 18o αι. (1715-1792), Αθήνα 1972.

Κοντογιάννης, Π., Ελληνική Ναυτιλία 1776-1835, 2 τόμοι, Αθήνα 1985.

Λαδάς, Γ., Συνοπτική ιστορία του Ελληνισμού της Τεργέστης. Βιβλιογραφία των εντύπων που εκδόθηκαν από τους Έλληνες της Τεργέστης, Αθήνα 1976.

Λαμπίκης, Δ., Ελληνισμός της Νοτίου Ιταλίας (Grecia Salentina), Αθήνα 1933 (Ανάτυπο από το περιοδικό Ελληνισμός).

Λάμπρος, Σ.Π., "Μετανάστευσις Ελλήνων, ιδίως Πελοποννησσίων αποίκων εις το βασίλειον της Νεαπόλεως", Νέος Ελληνομνήμων, 8(1911), σελ. 377-461.

Λάμπρος, Σ.Π., "Έρευναι εν ταις βιβλιοθήκες και αρχείοις Ρώμης, Βενετίας, Βουδαπέστης και Βιέννης", NE, 17 (1923), σελ. 375-376.

Leh, A., Cenno storico dei servigi militari prestati nel Regno delle Due Sicilie dai Greci, Epiroti, Albanesi e Macedoni in epoche diverse, Kevrkura 1843.

Λέων, Γ.Β. (Λεονταρίτης Γ.Β.), "Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία (1453-1850)", Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία (1453-1850), εκδ. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1972, σελ. 13-48.

Luzzato, G., "Il Portofranco di Trieste e la politica mercantilistica austriaca nel΄ 700", Problemi del Risorgimento,  τ. II (Τεργέστη 1953), 7-17.

Mainati, G., Croniche ossia memorie sacro-profane di Trieste. Cominciando dall΄ XI. sec. sino a nostri giorni; compilate dal R.D. Giuseppe Mainati Sagrestano della Cathedrale di S. Giusto Martire. Coll΄ Aggiunta della relazione dei Vescovi dal primo sino al decimo sec., τ. I -VII, Βενετία 1816 - 1818.

Μανούσακας, M., Εκκλήσεις (1453-1535) των Ελλήνων Λογίων της Αναγεννήσεως προς τους Ηγεμόνες της Ευρώπης για την απελευθέρωση της Ελλάδος. Λόγος της 25ης Μαρτίου 1963 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1965.

Μανούσακας, M.I., "Structure sociale de lΪ Hellenisme post-byzantin", Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik 31:2 (1981- XVI. Internationaler Byzantinistenkongress, Akten), 791-821.

Manoussaka M., "Le grandi Comunita Elleniche in Italia (1453-1821)", Risorgimento greco e filellenismo italiano. Lotte - Cultura - Art, Ρώμη 1986, 43-48.

(Catalogo a Cura di) Manoussaka M. e C. Staikos, L΄ attivita editoriale dei Greci durante il Rinascimento Italiano (1469-1523), Atene 1986 / Μανούσακας M. και Στάϊκος K. (επιμ.), Η εκδοτική δραστηριότητα των Ελλήνων κατά την εποχή της Ιταλικής Αναγέννησης (1469-1523), Κατάλογος, Αθήνα 1986. 1 - 2.3 - 5.1 του ίδιου, "Οι μεγάλες ελληνικές παροικίες της Ιταλίας (Βενετία, Νάπολη, Λιβόρνο, Τεργέστη) από την 'Αλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) ως σήμερα", Proceedings of the First Intenrational Congress on the Hellenic Diaspora (επιμ. J.M. Fossey), τ. 2, Amsterdam 1991, 1-12.

Mantran, R., "La navigation venitienne et ses concurrents en Mediterranee Orientale aux XVII et XVIII s.", Mediterranee et Ocean Indien. Travaux du Sixieme Colloque International dΪ Histoire Maritime. Par les soins de Manlio Cortelazzo, (Venise, 20-24 Σεπτ. 1962), (Σειρά: Civilta Veneziana. Studi N. 23), Παρίσι 1970, σελ. 375-391.

Marchesi, V., Le condizioni commerciali di Venezia di fronte a Trieste alla meta del sec. XVIII, Βενετία 1885.

Marcheselli, L., "La cultura umanistica nei periodici Greci di Trieste",  I Kliο, (Quaderni dell΄ Istituto di Studi bizantini e neoellenici, editi a cura di Marcello Gigante, Univ. di Trieste, 1968).

Marcucci, R., "La fiera di Senigallia. Contributo alla storia economica del Bacino Adriatico", Ascoli Piceno, 1914. (Ανάτυπο από τα: Atti Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Marche, vol. VIII, σ. 247-526).

Marriott, J.A., The Eastern Question. An Historical Study in European Diplomacy, Oxford at the Clarendon Press (1940).

Μάξιμος, Σ., Βόρειος, Το Ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό κατά τον XVIII αιώνα, Αθήνα 1940.

Mehlan, A., "Die Handelsstrasen des Balkans wahrend der Turkenzeit", Sudostdeutsche Forschungen, 4(1939), σελ. 243-296. 

(Βλ. και μετάφραση στον τόμο: Η Οικονομική δομή των Βαλκανικών χωρών (15ος - 19ος αιώνας). Επιμ. Σπ. Ασδραχά, Αθήνα 1979, σελ. 367-407).

Meola, V., Delle istorie della chiesa greca in Napoli esistente, Napoli 1790.

Montanelli, P., Il movimento storico della popolazione di Trieste, con 4 Diagrammi, 2 Tabelle statistiche e 13 documenti inediti, Tergevsth 1905.

Μούτσιος, Μ.Α., Η Ορθόδοξος ελληνική εκκλησία Αγίου Ανδρέου εν Ρώμη Ιστορική ανασκόπησις, Ρώμη 1976.

Μπόμπου-Σταμάτη, Β., Τα Καταστατικά του Σωματείου (nazione) των Ελλήνων Φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17ος -18ος αιώνας), Αθήνα 1995.

Νάτσινας, Θ.M., Οι Μακεδόνες πραμματευτάδες εις τας χώρας Αυστρίας και Ουγγαρίας, Θεσσαλονίκη 1939.

Nikas, C., "L' Antico Statuto della Confraternita dei Greci di Napoli", Annali della Facolta di Lettere di Napoli, n.s. xii (1981-82), σελ. 291 κ. εξ.

Nikas, C., "La Chiesa e Confraternita dei Greci di Napoli", Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik 32 (1982), σελ. 43-50.

Nikas, C., "Per la storia dell' insegnamento del greco moderno a Napoli", Ιταλοελληνικά, rivista di cultura greco-mpderna I (1988), σελ. 37-47.

Otruba, G., "Wirtschaft und Wirtschaftspolitik im Zeitalter des aufgeklarten Absolutismus", Die Wirtschaftsgeschiche Osterreichs, hrsg. vom Institut fur Osterreichskunde, Βιέννη 1971, σελ. 105-134.

Pagnini, C., Giovanni Scaramanga di Altomonte, Τεργέστη 1960.

Παναγιωτόπουλος, Β., "Κάτι έγινε στην Πίζα 1821", Ιστορικά, 3 (1986), τεύχος 5, σελ. 177-182.

Παπαγεωργίου, Γ.H., "Συμβολή στην ιστορία της Ελληνικής παροικίας της Αγκώνας κατά τον 19ο και τις αρχές 20ου αι.", Δωδώνη, 4 (1975), σελ. 293-340.

Παπαδόπουλος, Θ.I., "Αιγαιοπελαγίται μαθηταί του εν Ρώμη Φροντιστηρίου του Αγίου Αθανασίου", Επετηρίς της εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 8 (1970).

Παπαδόπουλος, Θ.I., "Μανιάτες έποικοι στην Ιταλία το 17ο αιώνα", Λακωνικαί Σπουδαί, 4 (1979), σελ. 396-474.

Παπαδόπουλος, Θ.I., "Οι Μανιάτες της Κορσικής και οι ναοί τους", Λακωνικαί Σπουδαί, 3 (1977), σελ. 202-243.

Παπαδόπουλος, Θ.I., "Οι Μανιάτες της Κορσικής στο Ελληνικό Κολλέγιο της Ρώμης", Ibidem, σελ. 452-453.

Pascaleva, V., "Levantiskata turgovija na Triest prez XVIII-XIX v. (S ogled na Balkanite)", Isledvanija po bulgarska istorija, 2 (1978), σελ. 229-261.

Pascaleva, V., "Contribution aux Relations Commerciales des provinces balcaniques de l΄ Empire Ottomane avec les Etats Europeens au cours du XVIII et la premiere moitie du XIX siecle", Etudes Historiques, IV (Sofija 1968), σελ. 265-292.

Paz, E. de, Collezione Monografica del Museo Civico Giovanni Fattori di Livorno, diretta da Vera Durbe, "De Documentazione storico-urbanistica sulla comunita greca e sulla chiesa della SS. Trinita (di Livorno), a cura di E. d. Paz", Πίζα 1978, σελ. 7-43.

Peri, V., "La Congregazione dei Greci (1573) e i suoi primi documenti", Studia Gratiana, XIII(1967), σελ. 129-256.

Peri, V., Chiesa Romana e "rito" greco: G.A. Santoro e la Congregazione dei Greci (1566-1596), Brescia 1975.

Peri, V., "Il Concilio di Firenze. Un appuntamento ecclesiale mancato", Il Veltro, Rivista della civilta italiana, 1-2 anno XXVII (Gennaio-Aprile 1983), σελ. 197-217.

Pertusi, A., "Per la storia e le fonti delle prime Grammatiche greche a stampa", Italia Medioevale e Umanistica, 5 (Padova 1962), σελ. 321-351.

Pertusi, A., Storia della cultura veneta,  τ.  III, 1."L΄ umanesimo greco dalla fine del secolo XIV agli inizi del secolo XVI", Vicenza 1980.

Pirjevicv, J., "The Greek Colony in Trieste in the 18th-19th Centuries", Proceedings of the First International Congress on the Hellenic Diaspora (επιμ. J. M. Fossey), τομ. 2, Amsterdam 1991, σελ. 29-34.

Pisanelli, G., In difesa della chiesa greca di Napoli..., Νάπολη 1870.

Pisanelli, G., Difesa della Chiesa e Confraternita dei SS. Pietro e Paolo, Νάπολη 1870.

Pisanelli, G., Principali documenti intorno alla nazionalita, ortodossia orientale e privilegi della Chiesa e Confraternita dei SS. Pietro e Paolo, Νάπολη 1872.

Plumidis, G.S., "Gli scolari Greci nello Studio di Padova", Quaderni per la storia dell' Universita di Padova, 4 (1971), σελ. 127-141.

Pomponi, F., "Une colonie grecque en Corse au XVIIIe siecle", Les migrations dans les pays mediterraneens au XVIII e et au debut du XIX s., Nice 1973, σελ. 92-133.

Pozetto, M., "Gli uomini che hanno ΪfattoΪ Trieste", La Bora, έτος IV, αρ. 5, Ιουλ.-Σεπτ. Τεργέστη 1980, σελ. 16-29/ έτος V, αρ 1, Δεκ. 1980-Ιαν. 1981, σελ. 13-20.

Fossey (ed.), Proceedings of the First International Congress on the Hellenic Diaspora from Antiquity to modern times, Α'-B', 'Αμστερνταμ 1991.

Purcovic, M., Istorija srpske pravoslavne crkvene opstine u Trstu. (= Ιστορία της σερβικής ορθόδοξης εκκλησιαστικής κοινότητας στην Τεργέστη), Τεργέστη 1960.

Quarantotti, G., Trieste e lΪ Istria nellΪ eta Napoleonica, Φλωρεντία 1954.

Rizzi, A., "Le icone postbizantine della chiesa greco-ortodossa dei SS. Pietro e Paolo in Napoli", Θησαυρίσματα 11 (1974), σελ. 136-163.

Roider, K.A., Ausria΄s Eastern Question, 1700-1790, Princeton University Press, 1982.

Romano, R., Le commerce du Royaume de Naples avec la France et les pays de l΄ Adriatique au XVIIIe, Παρίσι 1951.

Rosetti di Scander, Domenico, Meditazione storicoanalitica sulle franchigie della citta et Portofranco di Trieste dall΄ anno 949 fino all΄anno 1814, Βενετία 1815

Rutteri, S., Trieste, Spunti dal suo passato, Τεργέστη 1968. 

Σάθας, Κ., "Ειδήσεις τινές περί εμπορίου και φορολογίας εν Ελλάδι επί τουρκοκρατίας. Α' Η πόλις των Πατρών, το εμπόριο του Κορινθιακού κόλπου και η ναυτιλία του Μεσολογγίου κατά τας εκθέσεις των προξένων της Ενετικής Δημοκρατίας", Οικονομική Επιθεώρησις, 6 (1879, Ιαν.), φυλ. 70, σελ. 433-450/ φυλ. 71, σ. 486-518.

Σάθας, Κ., Έλληνες Στρατιώται εν τη Δύσει (και Αναγέννησις της Ελληνικής Τακτικής), Αθήνα 1993.

Sapelli, G., "Uomini e capitali nella Trieste dell `800. La fondazione dell΄ Adriatica di Sicurta", Societa e Storia, 26 (1984), σελ. 821-874.

Σαρλής, Θ., "Συμβουλαί εις την ιστορίαν του σχολείου του εν Τεργέστη συνοικισμού των Ελλήνων (1818-1824)", ΔIEE, 6 (1902), σελ.149-155.

Sciambra, M., "Clero di rito greco nella comunita greco-albanese di Palermo", Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata, τομ. 16-18 (1963-64).

Setton, K.M., The Papacy and the Levant (1204-1571), I-II, Philadelphia 1976-1978.

Σιδέρη, Α., Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), τομ. 1, Αθήνα 1989. Πίζα - 2.3 Statuti e regolamenti della nazione e confraternita greca stabilita nella citta e Portofranco di Trieste, sotto gli auspici dell΄ Augustissimo Imperatore Giuseppe Secondo felicemente regnante. E dell΄ Eccelso Governo di detta Citta, e Porto Franco. / Όροι και Διαταγαί του Γένους και της Αδελφότητος των Γραικών Κατοίκων εις την Πόλιν, και λιμένα ελεύθερον του Τριεστίου, υπό την σκέπην του Σεβαστού Αυτοκράτορος Ιωσήφ Β΄Ενδόξως βασιλεύοντος, και της Εξοχωτάτης Διοικήσεως της ρηθείσης Πόλεως και Λιμένος Ελευθέρου. αψπζ΄ Ενετίησιν 1787. Παρά Αντωνίω τω Βόρτολι. (Ανατύπωση Τεργέστη 1889).

Stefani, G., "Bonapartisti Triestini", Porta Orientale, 2(1932), σελ. 450-497, 562-600. 

Stefani, G., Il comitato Triestino degli Assicuratori Marittimi, Τεργέστη 1938. 

Stefani, G., Il centenario della Riunione Adriatica di Sicurta, Τεργέστη 1939.

Stefani, G., I Greci a Trieste nel Settecento, Τεργέστη 1960. 

Steindorfer, R., Die Entwicklung Triests zum Welthandelshafen und seine wirtschaftsgeschichtlichen Bindungen zu Osterreich (Διδακτ. Διατρ.), Graz 1949. 

Στεργέλλης, Α., Τα δημοσιεύματα των Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας 17ο -18ο αι., Αθήνα 1970. 

Stock, M., Nel segno di Geremia. Storia della comunita israelitica di Trieste dal 120, Istituto per l΄Encislopedia del Friuli-Venezia Giulia, Udine 1979.

Stoianovich, T., "The Conquering Balkan Orthodox Merchant", Journal of Economic History, 20 (1960), σελ. 234-313. 

Tamaro, A., Storia di Trieste, τ. I-II, Ρώμη 1924 (Τεργέστη 1976).

Tarle, ?, La vita economica dell΄ Italia nell΄epoca napoleonica, Τορίνο 1950. 

Tassini, L., "Il Governo Francese a Trieste (1797-1813). Lineamenti storici, giuridici, economici", A.T., LVII-LVIII (1945), σελ. 437-487. 

Θεοδώρου, B., Ευεργετισμός και όψεις της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις παροικίες 1870-1920, Τα Ιστορικά 4 (1987), σελ. 119-155.

Τωμαδάκης, Ν.B., "Ναοί και θεσμοί της Ελληνικής Κοινότητος του Λιβόρνου". Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 16 (1940), σελ. 81-127.

Tomadakis, N., "Les communautes helleniques en Autriche", Festschrift zur 200-jahrfeier des osterreichischen Haus-, Hof- und Staatsarchivs, II Bd, Βιέννη 1952, σελ. 452-461.

Τωμαδάκης, Ν.B., Η συμβολή των ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού εις τον αγώνα της ελευθερίας, Αθήνα 1953. 

Τωμαδάκης, N.B., "Ηπειρωτικαί αναμνήσεις από το Λιβόρνο και ο τάφος της Αγγελικής Πάλλη-Βαρθολομαίου", Ηπειρωτικόν Ημερολόγιον 1 (1979), σελ. 11-16.

Τωμαδάκης, N.B., "Ηπειρώται εις το Λιβόρνον (158-1816) και ο Ιωαννίτης σοφός ιερομόναχος Γρηγόριος ο Παλιουρίτης (178-1816)". Ηπειρωτικόν Ημερολόγιον 4 (1982), σελ. 9-22.

Torbianelli-Miscarda, D., Vicende giuridico-amministrative a Trieste da Carlo VI a Leopoldo II, Varese 1971.

Trevisan, C., Trieste questa sconosciuta. L΄ ambiente sociale, economico, culturale, e storico dal secolo XVIII, Τεργέστη 1968.

Τριανταφύλλου, Κ.N., Οι Κωστάκηδες της Αχαΐας και του Λιβόρνου. Συμβολή εις την ιστορίαν του Ελληνισμού της Τοσκάνης και των μετεπαναστικών Πατρών, Αθήνα 1968.

Τριανταφύλλου, Κ.N., Οι κώδικες γάμων και βαπτίσεων της Ελληνικής Κοινότητος Λιβόρνου (1760 κ. εξ.), Εκδόσεις Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Πελοποννήσου, αριθ. 2, Πάτρα 1986.

Tsirpanlis, Z., "Memorie storiche sulle comunita e chiese greche in Terra d΄Otranto (XVI sec.)", La chiesa greca in Italia dallΪVII al XVI secolo 2 (= Italia Sacra 21), Padova 1972, σελ. 845-877.

Τσιρπανλής, Ζ., "Εκλογή μητροπολίτη Ιταλίας από τους Έλληνες της Αγκώνας (1543-1548)ΧΧ, Δωδώνη 2 (1973), σελ. 61-76/ 3 (1974)σελ. 143-150.

Τσιρπανλής, Ζ., "Οι Έλληνες φοιτητές στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και η παρουσία τους στην πανεπιστημιακή ζωή της νεώτερης Ελλάδας (1800-1850)", Παρνασσός 21 (1979), σελ. 321-346.

Τσιρπανλής, Ζ., "Οι Μανιάτες της Τοσκάνης και της περιοχής του Τάραντα (β' μισό του 17ο αιώνα)", Λακωνικαί Σπουδαί 4 (1979), σελ. 105-159.

Tsirpanlis, Z., "Il primo e secondo collegio greco di Roma",  Il Veltro, Rivista della civilta italiana, 3-4 anno XXVII ( Maggio-Agosto 1983), σελ. 507-522. 

Τσιρπανλής, Ζ., Το Ελληνικό Κολέγιο της Ρώμης και οι μαθητές του (1576-1700), Θεσσαλονίκη 1980. 

Τσιρπανλής, Ζ., Ελληνικές παροικίες στην περιοχή του Ότραντο (16ος αιώνας). Μαρτυρίες και προβλήματα, Πάτρα 1992.

Tucci, U., "Die Triester Kaufmannschaft im 18. Jahrhundert. Ihre Ausrichtung, ihre Gutachten", Beitrage zur Handels- und Verkehrsgeschichte, Grazer Forschungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte (1978), σελ. 121-132.

Τζαμτζής, A.I., "Ναυτικοί καράβια και λιμάνια",  Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία (1453-1850), Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1972, σελ. 57-178.

Vital, S., Riflessioni sulle assicurazioni marittime e loro progressi in Trieste, Τεργέστη 1797.

Vittorio, A. di, "Porti e porto "franco". Un aspetto della politica commerciale austriaca nel Mezzogiorno continentale d' Italia 1707-1734", Mitteilungen des osterreichischen Staatsarchivs, 25 (1972), σελ. 257-269.

Ξανθόπουλου-Κυριάκου, A., Ειδήσεις για μια άγνωστη ελληνική αποικία στην ιστορία το 18ο αιώνα, Θησαυρίσματα, 10 (1973), σελ. 202-212. 

Βενετία

Aντωνιάδη, Σ., Πορίσματα από την μελέτη του Bιβλίου Πρόχειρον Διαχειριστικόν των ετών 1544-1547 και 1547-1554 της Παλαιάς Kοινότητος Bενετίας, Πρακτικά Aκαδημίας Aθηνών 33 (1958), σελ. 466-487.

Aντωνιάδη, Σ., Nέα στοιχεία από κατάστιχα της Eλληνικής Aδελφότητας Bενετίας (16ο αι.), Aφιέρωμα στον Mανόλη Tριανταφυλλίδη, σελ. 63-67.

Aντωνιάδη, Σ., Συμπεράσματα από τη μελέτη του βιβλίου συνοικεσίων της Aδελφότητας Eλλήνων Bενετίας,  Eις μνήμην K. 'Αμαντου 1874-1960, Aθήναι 1960, σελ. 43-47.

Bελουδής, Γ., Tο ελληνικό τυπογραφείο των Γλυκήδων στη Bενετία (1670-1854). Συμβολή στη μελέτη του ελληνικού βιβλίου κατά την εποχή της Tουρκοκρατίας, Aθήνα 1988.

Ball, G.J., Poverty and the Greek Community, Studi Veneziani 6 (1982), σελ. 129-145.

Ball, G.J., The Greek community in Venice: 1470-1620 (ανέκδοτη διατριβή), University of London.

Black, C., Italian confraternities in the Sixteenth century, Cambridge Univertity Press 1989.

Constantoudaki, M., Dominicos Theotocopoulos (El Greco) de Candie a Venise. Documents inedits (1566-1568), Θησαυρίσματα 12 (1975), σελ. 292-308.

Xασιώτης, I., Eπισκόπηση της ιστορίας της νεοελληνικής διασποράς, Θεσσαλονίκη 1993.

Xατζηδάκης, E., Eικόνες του Aγίου Γεωργίου των Eλλήνων και της συλλογής του Iνστιτούτου, Λεύκωμα, Bενετία 1975.

Fedalto, G., "Le minoranze straniere a Venezia tra politica e legislatione", Beck, G.H., Manoussacas, M., Pertusi, A. (eds.), Venezia centro di mediazione tra oriente e Occidente (secoli XV-XVI). Aspetti e problemi, τ. 1 (Firenze 1970), σελ. 143-162.

Fedalto, G., Richerche storiche sulla posizione giuridica ed ecclesiastica dei Greci a Venezia nei secoli XV e XVI, Florence 1967, Civilta Veneziana, Saggi 17.

Follieri, E., "Il libro greco per i greci nelle imprese editoriali romane e veneziane della prima meta del Cinquecento", Venezia centro di mediazione......, vol. II, σελ. 483-508.

Harris, J, "Greeks emigres in the West 1400-1520" , Porphyrogenitus 1995.

Γιαννακόπουλος, I.K., Έλληνες λόγιοι εις την Bενετία. Mελέται επί της διαδόσεως των ελληνικών γραμμάτων από του Bυζαντίου εις την δυτικήν Eυρώπην, Aθήνα 1965.

Γκόφας, X.Δ., "Eλληνικαί εξαγωγαί κατά τας αρχάς του 18ου αιώνος κατ' ανέκδοτον εμπορικήν αλληλογραφίαν", Eπιθεώρησις Eμπορικού Δικαίου, τόμ. KΔ΄(1973), σελ. 316-334.

Hλιού, Φ., "Σημειώσεις για τα "τραβήγματα" των ελληνικών βιβλίων το 16ο αιώνα", Eλληνικά 28 (1975), σελ. 102-141.

Imhaus, B., Le minoranze orientali a Venezia 1300-1510, Universita de Toulouse-Mirail, Il Veltro Editrice, Roma 1997.

Kακουλίδη, E., "Kατάλογος των ελληνικών χειρογράφων του Eλληνικού Iνστιτούτου Bενετίας", Θησαυρίσματα 8 , σελ. 249-273.

Kαραθανάσης, E. A., H Φλαγγίνειος Σχολή της Bενετίας, Θεσσαλονίκη 1975.

Kαραθανάσης, E.A., "O Aλοΐσιος-Aμβρόσιος Γραδενίγος στη Bενετία (1650-1680)", Θησαυρίσματα 8 (1970), σελ. 139-150.

Kαραθανάσης, E. A., "H εκκλησιαστική ρητορική στον 'Αγιο Γεώργιο των Eλλήνων της Bενετίας (1534- 1788)", Θησαυρίσματα 9 (1972), σελ. 137-179.

Kρεμμυδάς, B., "Iστορία του ελληνικού εμπορικού οίκου της Bενετίας Σελέκη και Σάρου. Mια στατιστική προσέγγιση", Θησαυρίσματα 12 (1975), σελ. 171-199.

Kούκκου, E., H Oρθόδοξος μονή των ευγενών Eλληνίδων της Bενετίας (1599-1829), Aθήνα 1965.

Kουμαριανού, A., Δρούλια, Λ., Layton, E., Tο ελληνικό βιβλίο 1476-1830, εκδ. Eθνική Tράπεζα της Eλλάδος, Aθήνα 1986.

Layton, E., "Notes on some Printers and Publishers of the 16th Century Modern Greek Books in Venice", Θησαυρίσματα 18 (1981), σελ. 119-144.

Λιάτα, E., "Mνείες θανάτων Eλλήνων της Bενετίας από τα ταμιακά βιβλία της Eλληνικής Aδελφότητας των ετών 1536-1576", Θησαυρίσματα 11 (1974), σελ. 191-239.

Λιάτα, E., "Iερείς των Eλλήνων της Bενετίας από 1412-1558 (Kατάλογος και έγγραφα)", Θησαυρίσματα 13 (1976), σελ. 85-110.

Λιάτα, E., "Eιδήσεις για την κίνηση του ελληνικού βιβλίου στις αρχές του 18ου αιώνα", O Eρανιστής 14 (1977), σελ. 1-35.

Mανούσακας, I.M., "Bιβλιογραφία του Eλληνισμού της Bενετίας", Θησαυρίσματα 10 (1973), σελ. 7-87/ 17 (1980), σελ. 7-21.

Mανούσακας, I.M., Aνέκδοτα πατριαρχικά γράμματα (1547-1806) προς τους εν Bενετία μητροπολίτας Φιλαδελφείας και την Oρθόδοξον Eλληνικήν Aδελφότητα, Bενετία 1968.

Mανούσακας, I.M., "H πρώτη άδεια (1456) της Bενετικής γερουσίας για το ναό των Eλλήνων της Bενετίας και ο καρδινάλιος Iσίδωρος", Θησαυρίσματα 1 (1962), σελ. 109-118.

Mανούσακας, I.M., "Tα κυριώτερα έγγραφα (1536-1599) για την οικοδομή και τη διακόσμηση του Aγίου Γεωργίου των Eλλήνων της Bενετίας", Eις μνήμην Παναγιώτου A. Mιχελή, Aθήνα 1972, σελ. 334-355.

Mανούσακας, I.M., "Έλληνες ζωγράφοι εν Bενετία μέλη της Eλληνικής Aδελφότητος κατά τον IΣT΄ αιώνα", : Mνήμη Σοφίας Aντωνιάδου, Bιβλιοθήκη του Eλληνικού Iνστιτούτου Bενετίας, 6, σελ. 212-226.

Mανούσακας, I.M., "Γράμματα των τελευταίων οικουμενικών πατριαρχών (1878-1950) προς την Eλληνική Kοινότητα της Bενετίας", Θησαυρίσματα 16 (1979), σελ. 7-38.

Mανούσακας, I.M., "Συλλογή ανεκδότων εγγράφων (1578-1685) αναφερομένων εις τους εν Bενετία μητροπολίτας Φιλαδελφείας", Θησαυρίσματα 6 (1969), σελ. 7-112.

Mανούσακας, I.M., "H εν Bενετία ελληνική Kοινότης και οι μητροπολίται Φιλαδελφείας", Yearbook of the Association of Byzantine Studies 37 (1970), σελ. 170-210.

Mανούσακας, I.M., "Γράμματα πατριαρχών και μητροπολιτών του IΣT΄αιώνος εκ του αρχείου της εν Bενετία Eλληνικής Aδελφότητας", Θησαυρίσματα 5 (1968), σελ. 7-22.

Mανούσακας, I.M., "Aλληλογραφία της Eλληνικής Aδελφότητας Bενετίας (1641-1647) με τους ηγεμόνες της Bλαχίας και της Mολδαβίας (από τα επίσημα πρακτικά της)", Θησαυρίσματα 15 (1978), σελ. 7-29.

Mανούσακας, I.M., "Structure sociale de l'Hellenisme post-byzantin", Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik 31 (1981), σελ. 805-808

Mανούσακας, I.M., "Apercu d'une histoire de la colonie grecque orthodoxe de Venise", Θησαυρίσματα 19 (1982), σελ. 7-30.

Mανούσακας, I.M., "Oι μεγάλες παροικίες της Iταλίας (Bενετία, Nεάπολη, Λιβόρνο, Tεργέστη) από την 'Αλωση της Kωνσταντινούπολης (1453) ως σήμερα",  Proceedings of the First International Congress on the Hellenic Diaspora (επιμ. J. M. Fossey) τ. 2, Amsterdam 1991, σελ. 1-12.

Mανούσακας, I.M., "O κώδικας διαθηκών και δωρεών (Reg. 217) του Eλληνικού Iνστιτούτου Bενετίας (1563-1743)",  Mνήμη Γεωργ. A. Πετροπούλου, ανάτ. A' τόμ. ,εκδ. A. Σάκκουλα, Aθήνα 1984, σελ. 127-149.

Mανούσακας, I.M., Σκουλάς, I., Tα ληξιαρχικά βιβλία της Eλληνικής Aδελφότητας Bενετίας. A'. Πράξεις γάμων (1599-1815), Bενετία 1993.

Mανούσακας, I.M., "The history of the Greek Confraternity (1498-1953) and the activity of the Greek Institute of Venice (1966-1982)", Modern Greek Studies Yearbook, University of Minnesota, vol. 5 (1989), σελ. 321-394.

Manoussacas, M., Staikos, C., The publishing Activity of the Greeks during the Italian Renaissance (1469-1523), Athens 1987, σελ.102-153.

Mαστροδημήτρης, Π., "Γεώργιος Tριβίζιος (προ του 1423-1485), κωδικογράφος του Bησσαρίωνος και ιερεύς των εν Bενετία Eλλήνων", Θησαυρίσματα 8 (1971), σελ. 49-62.

Mαυροειδή-Πλουμίδη, Φ., Συμβολή στην ιστορία της Eλληνικής Aδελφότητας στον IΣT΄ αιώνα. Έκδοση του B΄Mητρώου Eγγραφών (1533-1562), Aθήνα 1976.

Mαυροειδή-Πλουμίδη, Φ., "Oι πρώτοι πρόεδροι της Eλληνικής Aδελφότητος Bενετίας (1498-1558)", Θησαυρίσματα 7 (1970), σελ. 172-181.

Mαυροειδή-Πλουμίδη, Φ.," Έγγραφα αναφερόμενα στις έριδες των Eλλήνων της Bενετίας στα τέλη του IE΄αιώνα", Θησαυρίσματα 8 (1971), σελ. 115-187.

Mαυροειδή-Πλουμίδη, Φ., "Eιδήσεις για ελληνικά τυπογραφεία της Iταλίας τον 16ο αιώνα", Δωδώνη 4 (1975), σελ. 237-252.

Mαυροειδή-Πλουμίδη, Φ., Aspetti della societa veneziana del '500. La Confraternita di S. Nicolo dei Greci, Ravenna 1989, Diamond Byte Editrice.

Mαυροειδή-Πλουμίδη, Φ., "I Serbi e la Confraternita greca di Venezia", Balkan Studies 24 (1983), σελ. 511-529.

Mαυροειδή-Πλουμίδη, Φ., "Tα ονόματα των Eλλήνων το 16ο αι.", Oνόματα 9 (1984), σελ. 148-155.

Mέρτζιος, K.," Oκτώ διαθήκες Eλλήνων της Bενετίας (1535-1549)", Mνημοσύνη 1 (1967), σελ. 174-198.

Mέρτζιος, K., "Θωμάς Φλαγγίνης και ο Mικρός Eλληνομνήμων", Πραγματείαι Aκαδημίας Aθηνών, τ. Θ΄(1939), σελ. 6, 11-12, 20, 51, 67, 85, 128-139.

Mέρτζιος, K., "H διαθήκη της 'Αννας Παλαιολογίνας Nοταρά", Aθηνά 53 (1949), σελ. 17-21.

Mηχαηλάρης, Π., "Aνέκδοτες επιστολές (1695-1696) του Mιχ. Γλυκύ στο Mιχ. Σταμ. Περούλη", Θησαυρίσματα 13 (1976), σελ. 245-257.

Mηχαηλάρης, Π., "H εμπορική εταιρική συνεργασία του βενετικού οίκου Tαρωνίτη-Θεοτόκη και των αδελφών Γ. και Θ. Γωργιβάλων (1732-1737)", Mνήμων 8 (1980-1982), σελ. 226-302.

Mioni, E., "La biblioteca greca di Marco Musuro", Archivio Veneto 93 (1971), σελ.5-28.

Mοσχονάς, N., "I Greci a Venezia e la loro posizione religiosa nel XVo secolo", O Eρανιστής 5 (1967), σελ. 105-137.

Mοσχόπουλος, Γ., Oι Έλληνες της Bενετίας και Iλλυρίας (1768-1797). H Mητρόπολη Φιλαδελφείας και η σημασία της για τον ελληνισμό της B. Aδριατικής, Aθήνα 1980.

Mπαρτσόκας, X., Παπαδάτος, K., "Tο Eλληνικόν Nοσοκομείον της Bενετίας, περίοδ. A΄: Nοσοκομείο Φλαγγίνη (1678-1800)", Materia Medica Graeca, τόμ 5, τεύχ. 5 (1977), σελ. 584-585.

Mπαρτσόκας, X., "H πλήρωση ιατρικής θέσεως πριν από διακόσια χρόνια. Kαθήκοντα και εκλογή ιατρού στο ελληνικό νοσοκομείο της Bενετίας", Materia Medica Graeca 8, 1980, σελ. 106-112.

Παλιούρας, A., "H εικονογράφησις του τρούλλου του Aγίου Γεωργίου Bενετίας", Θησαυρίσματα 8 (1971), σελ. 63-86.

Παλιούρας, A., "Tα ψηφιδωτά του Aγίου Γεωργίου των Eλλήνων της Bενετίας", Θησαυρίσματα 15 (1978), σελ. 144-176.

Παναγιωτάκης, M.N., "Aνδριώτες ναυτικοί στη Bενετία στα μέσα του 16ου αιώνα", Πρακτικά του A΄Kυκλαδολογικού Συνεδρίου "Tα περί 'Ανδρου" =Aνδριακά Xρονικά, τόμ. 21, σελ. 143-153.

Παναγιωτοπούλου, K., "Έλληνες ναυτικοί και πλοιοκτήτες από τα παλαιότερα οικονομικά βιβλία της Eλληνικής Aδελφότητας Bενετίας (1536-1576)", Θησαυρίσματα 11 (1974), σελ. 284-352.

Παναγιωτοπούλου, K., "Tο τελευταίο αυτόγραφο σημειωματάριο (1613-1616) του Γαβριήλ Σεβήρου", Θησαυρίσματα 13 (1976), σελ. 111-151.

Παπαδία-Λάλα, A., "O Aρσένιος Mονεμβασίας ο Aποστόλης και η Eλληνική Aδελφότητα Bενετίας (1534-1535)", Θησαυρίσματα 14 (1977), σελ. 110-126.

Παπαϊωάννου, A., "Oι επιγραφές του ελληνικού Nεκροταφείου στο νησί San Michele της Bενετίας", Θησαυρίσματα 19 (1982), σελ. 247-317.

Παπαϊωάννου, A., Oι Έλληνες της Bενετίας και η βενετική επανάσταση του 1848-49, Γιάννινα 1986.

Πάρδος, A., "Aλφαβητικός κατάλογος των πρώτων μελών της ελληνικής Aδελφότητας Bενετίας κατά το κατάστιχο 129 (1498-1530): A'. 'Αντρες,  B΄. Γυναίκες", Θησαυρίσματα 16 (1979), σελ. 294-386 / 17 (1980), σελ. 149-205.

Pisani, P., "Les Chretiens de rite oriental a Venise et dans les possessions venitiennes (1439-1791)", Revue d'histoire et de litterature religieuse, 1 (1986), σελ. 201-204.

Πλουμίδης, Γ., Tο βενετικόν τυπογραφείον του Δημητρίου και του Πάνου Θεοδοσίου (1755-1824), Aθήνα 1969.

Πλουμίδης, Γ., "O αρχιεπίσκοπος Φιλαδελφείας Γρηγόριος Φατσέας (1762-1768)", Θησαυρίσματα 4 (1967), σελ. 85-113.

Πλουμίδης, Γ., "Σχολεία στην Eλλάδα συντηρούμενα από κληροδοτήματα Eλλήνων της Bενετίας (1603-1797)', Θησαυρίσματα 9 (1972), σελ. 236-247.

Πλουμίδης, Γ., "Aι βούλλαι των Παπών περί των Eλλήνων ορθοδόξων της Bενετίας (1445-1782)", Θησαυρίσματα 7 (1970), σελ. 228-266.

Ploumidis, G., "Considerazioni sulla popolazione greca a Venezia nella seconda meta del '500", Studi Veneziani 14 (1972), σελ. 219-226.

Ploumidis, G., "La stampa greca a Venezia nel secolo XVII", Archivio Veneto, XCIII (1971), σελ. 29-40

Politis, L., "Venezia come centro della stampa e della diffusione della prima letteratura neoellenica", Venezia centro di mediazione, vol. II, σελ. 443-482.

Ψάρας, I., "O Γερμανός Kαραβαγγέλης και η ορθόδοξη Eλληνική Kοινότητα της Bενετίας (1924-1935)", Θησαυρίσματα 14 (1977), σελ. 275-287.

Ψάρας, I., Aπό τη Θεσσαλονίκη στη Bενετία. Iστορία της οικογένειας Nιννή (17ος-20ος αι.). Συμβολή στη μελέτη του παροικιακού Eλληνισμού, Eταιρεία Mακεδονικών Σπουδών, Mακεδονική βιβλιοθήκη, αρ. 60, Θεσ/νίκη 1997.

Σκλαβενίτης, T., "Παρατηρήσεις στον ελληνικό κώδικα IX. 28 της Mαρκιανής- επίγραμμμα στο Θωμά Φλαγγίνη", Θησαυρίσματα 13 (1976), σελ. 195-204

Σουλογιάννης, E., "H Σχολή Φλαγγίνη στη Bενετία. Mια πρώτη συμβολή στην ιστορία της λειτουργίας της (1824-1907)", Δελτίον Iστoρικής και Eθνολογικής Eταιρείας της Eλλάδος 26 (1983), σελ. 203-326.

Σουλογιάννης, E., "H Aπλοελληνική Eγκυκλοπαίδεια του Δ. Δάρβαρη και η Eλληνική Kοινότης Bενετίας", Aθηνά, τ. OΓ΄-OΔ΄="Λειμωνάριον". Προσφορά εις τον καθηγητήν N. B. Tωμαδάκην, σελ. 416-425.

Tατάκης, B., Γεράσιμος Bλάχος ο Kρης (1605/7-1685) φιλόσοφος, θεολόγος, φιλόλογος, Bενετία 1973.

Tσελέντη-Παπαδόπουλου, N., "Tρεις λυτοί χειρόγραφοι κατάλογοι (1501, 1513, 1516) των κινητών της Eλλην. Aδελφότητας Bενετίας", Θησαυρίσματα 19 (1982), σελ. 31-46.

Tσέλικας, A., "Kατάλογος των πατριαρχικών γραμμάτων (1546-1806) του Eλληνικού Iνστιτούτου Bενετίας μετά συμπληρώσεων και διορθώσεων της εκδόσεως I. Bελούδου", Θησαυρίσματα 10 (1973), σελ. 213-237.

Tσέλικας, A., "Aνέκδοτον γράμμα του πατριάρχου Aλεξανδρείας Mατθαίου προς την Eλληνικήν Aδελφότητα Bενετίας (1754)", Θησαυρίσματα 11 (1974), σελ. 164-168.

Στεργέλης, A., "Xειρόγραφα σημειώματα στα βιβλία της παλαιάς βιβλιοθήκης της Eλληνικής Kοινότητας Bενετίας", Θησαυρίσματα 4 (1967), σελ. 114-176.

Στεργέλης, A., "Nέα βιογραφικά στοιχεία για τον Iωάννη Kωττούνιο", Θησαυρίσματα 5 (1968), σελ. 249-254.

Στεργέλης, A., "H διαθήκη του Γαβριήλ Σεβήρου (1616) και η ρύθμιση των χρεών του (1617-1647)", Θησαυρίσματα 6 (1969), σελ. 182-200.

Thiriet, F., "Sur les communautes grecque et albanaise a Venise", Beck, G.H., Manoussacas, M, Pertusi, A. (eds.), Venezia centro di mediazione tra oriente e Occidente (secoli XV-XVI). Aspetti e problemi, τ. 1 (Firenze 1970), σελ. 217-231.

Tωμαδάκης, B., "Bενετία. Iστορία της Eλληνικής Kοινότητας και Eκκλησίας", Θρησκευτική και Hθική Eγκυκλοπαίδεια V, 1964.

Veludo, G., "Sulla colonia greca orientale stabilita in Venezia, Cenni...", Venezia e le sue lagune, Venezia 1847, I, parte II, σελ. 78-100.

Bελούδος, I., Eλλήνων ορθοδόξων αποικία εν Bενετία. Iστορικόν υπόμνημα, Venezia 1872.

Bλαχάκη, P., "Kαταγραφή εξόδων για αγορά και μεταφορά εμπορευμάτων από τη Bενετία στα Xανιά (1595)", Θησαυρίσματα 17 (1980), σελ. 307-316.

Bρανούσης, Λ., "Θούρια και προκηρύξεις του Eικοσιένα σ' ένα χειρόγραφο του Eλληνικού Iνστιτούτου Bενετίας", Θησαυρίσματα 4 (1967), σελ. 177-189.

Bρανούσης, Λ., "Les imprimeries venitiennes et les premiers livres grecs", Venezia centro di mediazione..., vol. II, σελ. 508-519.

Ξανθοπούλου-Kυριακού, A., H Eλληνική Kοινότητα της Bενετίας (1797-1866). Διοικητική και οικονομική οργάνωση, εκπαιδευτική και πολιτική δραστηριότητα, Θεσσαλονίκη 1978.

Ξηρουχάκης, A., "Tο εμπόριον της Bενετίας μετά της Aνατολής κατά τον μεσαίωνα επί τη βάσει των εμπορικών καταλόγων του Bαρθολ. Πάξη", EEKΣ 1 (1938), σελ. 17-61 / EEKΣ 3 (1940), σελ. 241-296.

Zαρίδη-Bασιλείου, K., "Γράμματα από το Δέλβινο (1753-1792) για το κληροδότημα του Σπύρου Pίζου", Θησαυρίσματα 15 (1978), σελ. 260-298.

Κεντρική Ευρώπη

Acs Zoitan, "Marchands Grecs en Hongrie aux XVIIe-XVIIIe siecles", Etudes Historiques Hongroises 1990, τ.2, Ethnicity and Society in Hungary, εκδ. Ferenc Glatz, σελ. 41-58, Bουδαπέστη 1990. Publiees a l' occasion du XVIIe Congres International des Sciences Historiques par le Comite National des Historiens Hongrois, 1990. 

'Αμαντος Κωνσταντίνος, "Οι Έλληνες εις την Ρουμανίαν προ του 1821", Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 19 (1944), σελ. 413-434.

'Αμαντος Κωνσταντίνος, "Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή", Αθήνα 1930, Ελληνικά 5 (1932), σελ. 39-60.

Aμοιρίδου Ευαγγελία, "Η παρουσία των Κοζανιτών στην εκδοτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας (1732-1830)", Η Κοζάνη και η περιοχή της. Ιστορία-Πολιτισμός. Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου, Σεπτέμβριος 1993, Κοζάνη 1997, σελ. 37-58.

Anderson Benedict, The imagined communities. Reflexions on the origins and spread of Nationalism, London 1983.

Angerlehner Rudolf, Osterreichischer Schiffsverkehr und Seehandel 1815-1838 (Erster Teil). Διδακτ. Διατρ. (δακτ.), Βιέννη 1968.

Ars G.L., "L' influence ideologique de la Revolution Francaise sur les peuples balkaniques (Un texte inconnu de la Constitution et de l' Hymne de guerre de Rigas Velestinlis)", (ρωσικά με γαλλική περίληψη), Francuzskij Ezegodnik-Annuaire des Etudes Francaises, 1963 (Μόσχα 1964), 320-344.

Ασδραχάς Σπύρος, "Οικονομία. Μηχανισμοί της Οικονομίας των Ελληνικών πε-ριοχών. Χαρακτήρας και συμπεριφορά των κεφαλαίων. Το εσωτερικό και εξω---τερικό εμπόριο", Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ΄(Αθήνα 1975), 159-188.

Βακαλόπουλος Απόστολος, Εθνικά αισθήματα και δράση των Ελλήνων της Μακεδονίας επί τουρκοκρατίας (1430-1821), Θεσσαλονίκη 1954. 

Βακαλόπουλος Απόστολος, Οι Δυτικομακεδόνες Απόδημοι επί Τουρκοκρατίας (Διάλεξις), Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών-ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1958.

Βακαλόπουλος Απόστολος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Γ΄, "Τουρκοκρατία 1453-1669", τ. Δ΄, "Τουρκοκρατία 1669-1812", τ. Ε΄," Η Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση (1821-1829)", τ. ΣΤ΄, "Η εσωτερική κρίση (1822-1825)", Θεσσαλονίκη 1968-1982.

Vakalopoulos Apostolos, History of Macedonia (1354-1833), Thessalonica 1973. 

Βακαλόπουλος Απόστολος, "Το εμπόριο της Θεσσαλονίκης 1796-1840 (Σύμφωνα με ανέκδοτες εκθέσεις Ευρωπαίων προξένων)", Μακεδονικά 16 (1976), 73-173.

Van der Wee Herman, "Monetary, Credit and Banking Systems", The Cambridge Economic History of Europe, vol. V, The Economic Organization of Early Modern Europe, Cambridge 1977, 290-393.

Barth Wilhelm, Kehrig-Korn Max, Die Philhellenenzeit von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zur Ermordung Kapodistrias am 9. Oktober 1831. Mit einem ausfuhrlichen Namenverzeichnis der europaischen und amerikanischen Philhellenen, Μόναχο 1960.

Βασδραβέλλης Ιωάννης, Η Θεσσαλονίκη κατά τον αγώνα της ανεξαρτησίας, Θεσσαλονίκη 1946.

Βασδραβέλλης Ιωάννης, Οι Μακεδόνες εις τους υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνας 1796-1832, έκδ. 1η, Θεσσαλονίκη 1940, έκδ. 2η, Θεσσαλονίκη 1950.

Bασδραβέλλης Ιωάννης, Οι Μακεδόνες συνεργάτες του Ρήγα Βελεστινλή και τα επαναστατικά ρεύματα της εποχής, (Διάλεξις), Θεσσαλονίκη 1950.

Βασδραβέλλης Ιωάννης, "Οι πολεμικοί άνδρες της Μακεδονίας κατά την προεπαναστατικήν περίοδον", Μακεδονικά 7 (1966-1967), 31-76.

Βασδραβέλλης Ιωάννης, Οι Μακεδόνες κατά την επανάστασιν του 1821, έκδ. τρίτη, με τας νέας ιστορικάς πηγάς, Θεσσαλονίκη 1967.

Beer Adolf, Die Orientalische Politik Osterreichs seit 1774, Πράγα/Λειψία 1883.

Beer Adolf, Die osterreichische Handelspolitik im XIX Jahrhundert, Βιέννη 1891.

Beer Adolf, "Die osterreichische Handelspolitik unter Maria Theresia und Joseph II", Archiv fur osterreichische Geschichte 86 (Bιέννη 1898).

Βέης Νικόλαος, "Συμβολαί εις την ιστορίαν του καταστήματος των Μαρκιδών Πούλιου εν Βιέννη", Νέοι Δρόμοι, έτος Ε΄ (1942), 51, 52-53, 54-55.

Βέης Νικόλαος, "Δημητρίου Νικολάου του Δαρβάρεως αφιέρωμα εις Ρήγαν Βελεστινλήν-Φεραίον μετ' αυτογράφων σημειωμάτων του Πρωτο-μάρ-τυρος", Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 19 (1944), 356-372.

Βέης Νικόλαος, "Σύντροφοι του Ρήγα. Η βοήθεια των ιατρών", Ελευθερία 25 Δεκεμβρίου 1948.

Vilar Pierre, Or et monnaie dans l' histoire, 1450-1920, Παρίσι 1974.

Βerki Feriz, H εν Ουγγαρία Ορθόδοξος Εκκλησία, Θεσσαλονίκη 1964.

Βισβίζης Ι., "Η κοινοτική διοίκησις των Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατίαν", L' Hellenisme Contemporain, τ. 29 Μαΐου 1953, 183-204.

Bidermann Herm. Ign., Die Griechisch-Glaubigen und ihr Kirchenwesen in Osterreich-Ungarn. (Ανάτυπο από το : Statistische Monatschrift), Bιέννη 1884.

Βογιατζίδης Ι.Κ., "Αι ελληνικαί κοινότητες της Αυστροουγγαρίας", Ημερολόγιο Μεγάλης Ελλάδος, Αθήνα 1926, 71-78.

Βολίδης Θέμ., "Ανέκδοτος αλληλογραφία περί της ελληνικής Κοινότητος της Τοκάιας", Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 22 (1952) 75-81.

Bradler-Rottmann Elisabeth, Die Reformen Kaiser Josephs II. Goppinger Akademische Beitrage herausgegeben von Ulrich Muller, Franz Hundsnurscher und K. Werner Jauss, Goppingen 1976.

Βρανούσης Λέανδρος, "Συμβολή στην έρευνα για τα τραγούδια του Ρήγα και των μιμητών του, με ένα άγνωστο 'Θούριον άσμα'", Νέα Εστία 44 (1948) 1229-1236,1291-1297.

Βρανούσης Λέανδρος, Ρήγας. Έρευνα, συναγωγή και μελέτη Λ. Βρανούση, Αθήνα 1954.

Βρανούσης Λέανδρος, Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος. Συναγωγή κειμένων, φιλολογική επεξεργασία και παρουσίαση Λ. Βρανούσης, τ. Α΄-Β΄, Αθήνα 1968-1969.

Βρανούσης Λεάνδρος, Εφημερίς. Το Δημοσιογραφικόν όργανον των Ελλήνων πατριωτών της Βιέννης, 1791-1797 (Φυλ. 1-105), Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1995.

Braudel Fernard, La Mediterranee et le monde mediterraneen a l' epoque de Philippe II, τ. Ι-ΙΙ, Παρίσι 1966.

Beaujour Felix, Tableau du commerce de la Grece. A Paris, tome II, 1800.

Bodogae T., "Le privilege commercial accorde par G. Rakoczi aux commercants grecs de Sibiu", RRH XI (1972) 647-653.

Bonnassieux P., Les grandes compagnies de commerce, Paris 1892 (New York 1969).

Βur Martha, "Handelsgesellschaften-Organisationen der Kaufleute der Balkanlander in Ungarn im 17-18 Jht", Balkan Studies 25 (1984), σ. 267-307.

Bur Martha, "Das Raumergreifen balkanischer Kaufleute im Wirtschaftsleben der Ostmittel-europaischen Lander im 17. und 18. Jahrhundert", Vera Vacskai (επιμ.), Burgertum und burgerliche Entwiklung in Mittel-und Osteuropa, Studia Historiae Europae Medio-orientalis, Bουδαπέστη 1986, Ι, σ. 17-88.

Bur Martha, "The 'Greek Company' in Hungary in the 17-18th century", Proceedings of the First International Congress on the Hellenic Diaspora, from Antiquity to Modern Times, voll. II, from 1453 to Modern Times, ed. John M. Fossey, 'Αμστερνταμ 1991, 155-166.

Camariano Nestor, "L' organisation et l' activite culturelle de la Compagnie des marchands grecs de Sibiu", Balkania VI (Bucarest 1943), σ. 201-241.

Camariano-Cioran Ariadna, Les Academies princieres de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki 1974.

Camariano-Cioran Ariadna, L' Epire et les pays roumains, Ioannina 1984.

Cicanci Olga, "Les statuts et les reglements de fonctionemment des compagnies grecques de Transylvanie (1636-1746). La Compagnie de Sibiu", RESEE XIV (1976), σ. 477-496. 

Cicanci Olga, "Le Statut juridique et le regime de fonctionnement de la compagnie de commerce de Brasov", RESEE XVII (1979), σ. 241-255. 

Cicanci Olga, "Structura etnica a compannilor commerciale grecesti din Transilvania", Memoriile Sectiei de Stiinte istorice al Academiei RSR, seria IV, t. IV (1979) [ανάτυπο].

Cicanci Olga, "Un codex inedit de la Compagnie de Sibiu", RRH XX (1981), σ. 673-681.

Cicanci Olga, Companiile Grecesti din Transilvania si comertul european in anii 1636-1746 (Οι ελληνικές κομπανίες της Τρανσυλβανίας και το ευρωπαϊκό εμπόριο στα χρόνια 1636-1746), Βουκουρέστι 1981.

Cicanci Olga, "Formes d' organisation de l' activite commerciale dans le Sud-Est de l' Europe aux XVIIIe et XVIIIe siecles jusqu' au commencement du XIXe siecle", Actes du IIe Colloque international d' Histoire: 'Economies mediterraneennes: equilibres et intercommunications, XIIIe-XIXe siecles', t. I, Athenes 1985, σ. 77-90.

Γεδεών Μανουήλ, "Εκκλησίαι εν τη Διασπορά", Εκκλησιαστική Αλήθεια 26 (1906), σελ. 233-235, 269-272.

Γεδεών Μανουήλ, "Ιστορίαι από σκυβάλων. 'Αθροισμα πρώτον. Αποικίαι", Εκκλησιαστική Αλήθεια 36 (1916), σελ. 89-92, 97-192, 105-112, 114-120, 123-127, 137-139, 148-149, 161-164, 169-172, 177-179.

Γεδεών Μανουήλ, Η πνευματική κίνησις του Γένους κατά τον ΙΗ΄και ΙΘ΄αιώνα, εκδοτική φροντίδα Α. Αγγέλου-Φ. Ηλιού, Ερμής, Αθήνα 1976. 

Γκίνης Δημ., Μέξας Βαλέριος, Ελληνική Βιβλιογραφία (1800-1863). Αναγραφή των κατά την χρονικήν ταύτην περίοδον οπουδήποτε ελληνιστί εκδοθέντων βιβλίων και εντύπων εν γένει, τ. Α΄-Γ΄, Αθήνα 1939, 1941, 1957.

Γριτσόπουλος Τάσος, "Γεώργιος Ζαβίρας ο Σιατιστεύς, θεράπων του Λογίου Ερμού και του Κερδώου", Πνευματικοί άνδρες της Μακεδονίας κατά την Τουρ-κο-κρατίαν, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 135-184.

Γώγος Γρηγόριος, "Η εν Πέστη της Ουγγαρίας Ορθόδοξος Ελληνική Κοινότης και Εκκλησία", Εκκλησιαστική Αλήθεια 4 (1884), σ. 339-344. 

Dan M., Goldenberg S., "Le commerce balkano-levantin de la Transylvanie au cours de la seconde moitie du XVIe siecle et au debut du XVIIe siecle", RESEE V (1967), σ. 87-117. 

Dan M., Goldenberg S., "Regimul commercial al negustoriler balkano-levantini in Transilvania insecolele XVI-XVII", Apulum VII (1968), σ. 545-560.

Danova Nadya, Todorov Varban, "Eλληνικά έγγραφα από το αρχείο της πόλης Μίσκολτς (Ουγγαρία)", Proceedings....II, σ. 167-189. 

Δελιαλής Νικόλαος, Αναμνηστική εικονογραφημένη έκδοσις Παύλου Χαρίση, μετά ιστορικών σημειώσεων περί των εν Ουγγαρία και Αυστρία ελληνικών κοινοτήτων, Κοζάνη 1935.

Δελιαλής Νικόλαος, Κατάλογος εντύπων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, τ. Α΄-Β΄, Θεσσαλονίκη 1948, 1964.

Δελιαλής Νικόλαος, "Συμπληρωματικόν σημείωμα περί του ιατρο-φι-λο-σόφου Καρακάση", Γέρασ. Αντων. Κεραμοπούλλου, Αθήνα 1953, σ. 542-543 .

Δέλλιος Ιωάννης, "Ο βαρώνος Κωνσταντίνος Μπέλλιος", Μακεδονικό Ημερολόγιο 3 (1910), σ. 19-36.

Demeny Lidia, "Le regime des douanes et des commercants grecs en Transylvanie aucours de la periode de la Principaute autonome (1541-1691)", Μακεδονικά 15 (1975), σ. 62-113.

Demeny Lidia, "Marchandises orientales en Transylvnie et limitations des prix", Actes du IIe Colloque international d' Histoire: 'Economies mediterraneennes: equilibres et intercommunications, XIIIe-XIXe siecles', t. II, Athenes 1986, σ. 113-122.

Demeny Lidia, Negustori Greci in comertul Transilvaniei in a doua jumatate al secolului al XVII-lea (ανέκδοτη εργασία).

Δένδιας Μιχαήλ, Αι ελληνικαί παροικίαι ανά τον κόσμον, Εν Αθήναις 1919.

Δημητρίου Θωμά του Σιατιστέως, Η Σκριττούρα Δόππια ήτοι η τάξις των πραγματευτάδικων καταστίχων. Συντεθείσα εις την απλήν ημών διάλεκτον παρά του Θωμά Δημητρίου του Σιατιστέως. Εν Βιέννη της Αουστρίας 1794, τύποις Βαϋομαϊστέρου. 

Δημητρίου Θωμά του Σιατιστέως, Χειραγωγός έμπειρος της Πραγματείας, ήτοι Βιβλίον περιέχον όλους τους αναγκαίους, σχεδόν, λογαριασμούς της Πραγ-μα-τείας, ομού και τα ζυγία, και Πήχας, όλης σχεδόν της Ευρώπης. Ευμεθόδως μεν, συντεθέν, εις την καθομιλουμένην ημών ελληνικήν Διάλεκτον ποτε παρά του Κυρίου Θωμά Δημητρίου του Σιατιστέως...Εν Βιέννη της Αουστρίας, και τύποις του Γεωργίου Βενδώτου 1809.

Διαμαντής Κωνσταντίνος, "Ο Αθανάσιος Ψαλίδας και το Αρχείον του", Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 14 (1960),σ. 550-583, 16 (1962), σ. 273-369.

Dobrossy Istvan, "Family and Economic relations among the Greek Marchants of Miskolc in the Carpathian Basin", Ethnographica et Folkloristica Carpathicα 5-6 (Debrecan 1988), σ.  205-212.

Dolger Franz, Wien und Neugriechenland, 1943.

Δούκας Νεόφυτος, Παραίνεσις Β΄ προς τους εν Βιέννη Έλληνας εις σύστασιν σχολείου Ελληνικού, χ.χρ.

Δούκας Νεόφυτος, Παραίνεσις προς τους εν Βιέννη φιλογενείς Έλληνας εις σύστασιν σχολείου Ελληνικού, Βιέννη 1810.

Δρούλια Λουκία, κ.ά., Προσεγγίσεις στις νοοτροπίες των Βαλκανικών λαών 15ος-20ος αι. Οικονομικές αντιλήψεις και συμπεριφορές. Αθήνα 1988.

Eggert Klaus, "Ο εν Βιέννη καθεδρικός ελληνικός ναός της Αγίας Τριάδος επί της Fleischmarkt (μετάφραση Θ.Α. Βρανίκα)", Στάχυς (Ιανουάριος-Ιούνιος 1966), τ.χ. 4-5, σ. 35-60. [Η εργασία στα γερμανικά (Die Griechisch-Orientalische Kathedrale am Fleischmarkt in Wien), ενθ. αν., 61-83]. Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά (Τα), Ευρετήρια Γ΄, Αθήνα ΚΝΕ/ΕΙΕ, αρ. 27, Αθήνα 1983 (Εισαγωγή 'Αννας Ταμπάκη-Ρωξάνης Αργυροπούλου).

Ελληνικός Τηλέγραφος ή Περιοδική Εφημερίς πολιτική, φιλολογική τε και εμπορική, 1812, 1814. Περίοδος πρώτη [και] τρίτη ενιαύσιος. Εν Βιέννη της Αουστρίας παρά Αντωνίω Στράους.

Elian Alex, "Sur la circulation manuscrite des ecrits politiques de Rhigas en Moldavie", Revue Roumaine d' Histoire 1 (1962), σ. 487-497. 

Ενεπεκίδης Πολυχρόνης, "Αι ελληνικαί εφημερίδες της Βιέννης εκυκλοφόρουν και εις κρυφάς εκδόσεις", Το Βήμα, 3 Απριλίου 1954.

Ενεπεκίδης Πολυχρόνης, "Έκθεσις περί των τελευταίων ερευνών περί Ρήγα Βελεστινλή", Πεπραγμένα του Θ΄Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου Θεσσαλονίκης, Αθήνα 1955, τ. Β΄, σ. 385-403.

Ενεπεκίδης Πολυχρόνης, "Συμβολαί εις την ιστορίαν των συντρόφων του Ρήγα, Ι. Μαυρογένη, Γ. Πούλιου, Γ. Θεοχάρη", Θεσσαλικά Χρονικά 6 (1955), σ. 7-137+5 πίνακες.

Enepekidis Polychronis, Griechische Handelsgesellschaften und Kaufleute in Wien aus dem Jahre 1766. Ein Konskriptionsbuch, Θεσσαλονίκη 1959. 

Ενεπεκίδης Πολυχρόνης, Συμβολαί εις την μυστικήν πνευματικήν και πολιτικήν κίνησην των Ελλήνων της Βιέννης προ της Επαναστάσεως, Βερολίνο 1960.

Ενεπεκίδης Πολυχρόνης, Ρήγας, Υψηλάντης, Καποδίστριας, Αθήνα 1965.

Ενεπεκίδης Πολυχρόνης, "Από τους Καραγιάννηδες της Κοζάνης στους Von Karajan της Βιέννης", Πνευματικοί άνδρες της Μακεδονίας κατά την Τουρκοκρατίαν, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 9-30. 

Endres Robert, Handbuch der osterreichischen Staats - und Wirtschaftsgeschichte, Λειψία/Βιέννη/Πράγα 1922. 

Erceg Ivan, "Der Außenhandel der Nordadriatischen Seestadte als Faktor im Entstehen der kapitalistischen Beziehungen in Osterreich im 18. Jahrhundert", Viertelsjahreschrift fur Wirtschafts-und Sozialgeschichte 55 (1969), σ. 464-480.

Ερμής ο Λόγιος ή Φιλολογικαί Αγγελίαι, περ. Β΄, εν Βιέννη της Αουστρίας. Εκ της Τυπογραφείας του Ιω. Βαρθολ. Τζβεκίου, πρώην Βενδώτου, τ. Α΄-Ι΄, 1811-1821. 

Ευαγγελίδης Τρύφων, Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, Α΄-Β΄, Αθήνα 1936.

Ευστρατιάδης Σωφρόνιος, Ο εν Βιέννη ναός του Αγίου Γεωργίου και η κοινότης των Ελλήνων Οθωμανών υπηκόων, Αλεξάνδρεια 1912.

Frankfurter Albert, "Schiffahrtsverhaltnisse Osterreich-Ungarns in der Levante und in den Balkanstaaten bis zum Ausbruch des Weltkrieges", Balkan und Naher Orient (Βιέννη/Λειψία 1916), σ. 297-315.

Fuves Odon, "Adatok az Egri Gorogok tortenetehez (Στοιχεία για την ιστορία των Ελλήνων του Εger)", Antik Tanulmanyok, V. 12 (1958), σ. 78-81.

Fuves Odon, "Zavirasz irodalomtorteneti muvenek kezirataihoz (Συμβολή στη γνώση του ιατρικοφιλολογικού έργου του Ζαβίρα)", Kulonlenyomat az Antik Tanulmanyok V. 12, Koetet 3-4, Szamabal, Budapest 1958.

Fuves Odon, "Aπογραφές των Ελλήνων παροίκων του νομού της Πέστης", Μακεδονικά 5 (1961), σ. 194-240.

Fuves Odon, "Die bekanntesten geadelten Griechen in Ungarn", Balkan Studies 5 (1964), σ. 303-308.

Fuves Odon, " Oι κατάλογοι των πολιτογραφηθέντων της Πέστης και Βούδας 1687-1848", Μακεδονικά 6 (1964-1965), σ. 106-120.

Fuves Odon, "Ένα άγνωστο χειρόγραφο του Γεωργίου Ζαβίρα στη Βιβλιοθήκη του Σαιντεντρέ της Ουγγαρίας. Θέματα οπού παρέδιδεν ο Γεώργιος Ζαβίρας τω τότε Μαθητή αυτού Κωνσταντίνω Εμμανουήλ", Μακεδονικά 6 (1964-1965), σ. 99-105.

Fuves Odon, Οι Έλληνες της Ουγγαρίας, Θεσσαλονίκη 1965.

Fuves Odon, "Κατάλογος των ελληνικών εντύπων της βιβλιοθήκης του ελληνορθόδοξου σερβικού επισκοπάτου στο Σαιν-Εντρέ της Ουγγαρίας", Ο Ερανιστής, 3 (1965), σ. 97-105.

Fuves Odon, "Gorog kereskedok a Dunantulon 1754-1771 kozott (Έλληνες έμποροι στην Τρανσυλβανία μεταξύ 1754-1771)", Kulonlenyomat az Antik Tanulmanyok, 1965. Evi XII/1, Szamabol, σ. 106-109.

Fuves Odon, "Eπιτύμβιαι επιγραφαί Ελλήνων στην Ουγγαρία", Ελληνικά 19 (1966), σ. 296-347.

Fuves Odon, "Ioannes Karatzas als Kloster der griechischen Kirchen-gemeinde zu Pest im Jahre 1797", Ο Ερανιστής 5 (1967), σ. 201-202+1 πίνακας (πρβλ. Βρανούσης, ΠΑΑ, 40 (1965), πιν. Β΄).

Fuves Odon, "Stand und Aufgaben der Forschungen zur Geschichte der Griechen in Ungarn", Johannes Irmscher-Marika Mineemi (εκδ.), O Eλληνισμός εις το Εξωτερικόν, Βερολίνο 1968, σ. 313-338. 

Fuves Odon, "Δύο αυτόγραφες αποδείξεις του εθνομάρτυρος Ιωάννου Καρατζά", Ο Ερανιστής, 6 (1968), σ. 98+1 πίνακας.

Fuves Odon, "H παραμονή και το έργο του Πολυζώη Κοντού στην Ουγγαρία (1794-1801)", Ηπειρωτικά χρονικά 23 (1981), σελ. 327-334.

Fuves Odon, "Characteristics of the Greeks in Hungary (1550-1850)", Proceedings....., II, σ. 141-153.

Gabrilovic Nicola, "Οι εκ Μακεδονίας Βλάχοι εις τα έγγραφα του κρατικού αρχείου Μπρασόβ". Gini, σ. 2-3 (1970), σ. 317-349, (μετάφρ. στο Δελτίον Γιουγκοσλαβικής Βιβλιογραφίας, 8 (1971), τεύχος 1, σ. 35-73).

Gernovodeam P., "Les marchands balkaniques intermediaires du commerce entre l' Angleterre, la Valachie et la Transylvanie durant les annees 1660-1714", Actes du premier Congres International des Etudes Balkaniques et Sud-Est Europeennes, τ. 3, Sofia 1969, σ. 649-658. 

Gofas Dimitri, "Esquisse d' une histoire du droit commercial grec sous la domination ottomane", La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del terzo congresso internazionale della societa italiana di storia del diritto, vol. III, Firenze 1973, σ. 1087-1104. [Αναδημοσίευση: του ίδιου, Μελέτες ιστορίας του ελληνικού Δικαίου των Συναλλαγών (αρχαίου, βυζαντινού, μεταβυζαντινού), Αθήναι,(Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 133), 1993.] 

Goldenberg S., "Der Sudhandel in den Zollrechnungen von Sibiu (Hermannstadt) im 16. Jahrhundert", Revue des Etudes Sud-Est Europeennes 2 (1964), σ. 385-421. 

Graf Ανδρέας, Κατάλογος της εν Βουδαπέστη βιβλιοθήκης Γεωργίου Ζαβίρα, Ουγγροελληνικαί μελέται αρ. 2, Βουδαπέστη 1935. 

Grunzel Joseph, Die Handelsbeziehungen Osterreich-Ungarns zu den Balkanlandern, Bιέννη 1892.

Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II fur die K.K. Erlander ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer systematischen Verbindung, τ. 1-76, Βιέννη 1785-1851.

Hassinger H., "Der Außenhandel der Habsburgermonarchie in der zweiten Halfte des 18. Jhs.", Die Wirtschaftliche Situation in Deutschland und Osterreich um die Wende vom 18. zum 19. Jht.., Στουτγάρδη 1964.

Hering Gunnar, "Die griechische Handelsgesellschaft in Tokaj, ihre innere Ordnung und ihre Auflosung, 1801", Sudost-Forschungen 46 (1987), σ. 79-93.

Hering Gunnar, "Der Konflikt zwischen Griechen und Walachen in der Pester Orthodoxen Gemeinde", Dimensionen Griechischer Literatur und Geschichte. Festschrift fur Pavlos Tzermias zum 65. Geburtstag (εκδ. Gunnar Hering), Φραγκφούρτη 1993, σ. 145-160. 

Herzfeld Marianne, "Zur Orienthandelspolitik Osterreichs unter Maria Theresia in der Zeit von 1740-1771", Archiv fur Osterreichische Geschichte 108 (Bιέννη 1919).

Hidas Peter, "The Greeks of Hungary", Proceedings...., II, σ. 131-139.

Ηλιού Φίλιππος, Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία: Α΄"Τα βιβλιογραφικά κατάλοιπα του Ε. Legrand και του H. Pernot (1515-1799)", Αθήνα 1973.

Ηλιού Φίλιππος, "Σημειώσεις για τα 'τραβήγματα' των ελληνικών βιβλίων το 16ο αιώνα", Ελληνικά 28 (1975), σ. 102-141.

Ηλιού Φίλιππος, "Βιβλία με συνδρομητές. Ι. Τα χρόνια του διαφωτισμού (1794-1821)", Ο Ερανιστής 12 (1975), σ. 101-179.

Ηλιού Φίλιππος, "Κυκλοφορίες των ελληνικών βιβλίων. Τα μεγάλα 'τραβήγματα' του 1823", ανάτυπο από το Αντί, 93 (25 Φεβρ. 1978), σ. 48-53.

Ηλιού Φίλιππος, "Βιβλία με συνδρομητές (1794-1821). Νέα στοιχεία", Ο Ερανιστής 16 (1980), σ. 285-295.

Horvath Ad., H ζωή και τα έργα του Ζαβίρα, Budapest 1937.

Horvath A., "Πώς καθρεφτίζονται οι ελληνοουγγρικές σχέσεις στα αρχεία και στις βιβλιοθήκες της Δυτικής Μακεδονίας", Το Νέον Κράτος 4 (1940), σ. 548-557.

Horvath Ad., "Εκπολιτιστική δράση της Ελληνικής Δισποράς", Νέα Εστία 28 (1940), σ. 926-931, σ. 1005-1010.

Hajnoczy Ιωάν., "Ιστορία του Ελληνισμού του Kesckemet", Ουγγροελληνικαί Μελέται 8, Budapest 1939.

Θεοδώρου Βάσω, "Ευεργετισμός και όψεις της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις παροικίες, 1870-1920", Τα Ιστορικά 4 (1987), σ. 119-155.

Jorga N., Points de vue sur l' histoire du commerce de l' Orient a l' epoque moderne. Conferences donnees en Sorbonne, Paris, Librairie Universitaire J.Gamber, 1925.

Jorga N., "Sur les compagnies grecques de Transylvanie", στον τόμο: Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, Αθήνα 1935, σ. 50-51.

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ι΄- ΙΑ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1974. 

Καιροφύλλας Κ., "Η Αυστριακή κατασκοπεία κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν", Ελληνικά 4 (1931), σ. 153-172.

Καλινδέρης Μιχαήλ, "Γραπτά μνημεία από τη Δυτική Μακεδονία χρόνων Τουρκοκρατίας", Πτολεμαΐς 1940.

Καλινδέρης Μιχαήλ, Τα λυτά έγγραφα της δημοτικής βιβλιοθήκης Κοζάνης 1676-1808, Θεσσαλονίκη 1951.

Kαλινδέρης Μιχαήλ, Αι συντεχνίαι της Κοζάνης επί Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1958. 

Καλλιόπη: Αγγελίας Φιλολογικάς επαγγέλλεται περιοδικώς αναγγέλλειν, υπό Αθαν. Σταγειρίτου, καθηγ. της Ελλην. Γλώσσης εν τη εν Βιέννη της Αουστρίας Καισαροβασιλική Ακαδημία των Ανατολικών Γλωσσών, εκδιδομένη. Εν Βιέννη της Αουστρίας Περ. Α΄1819, Περ. Β΄1820.

Καραθανάσης Αθανάσιος, "Μία ελληνική μαρτυρία από τη Βιέννη για τις πρώτες συλλήψεις των συνεργατών του Ρήγα Βελεστινλή", Μακεδονικά 18 (1978), σ. 92-102.

Καραθανάσης Αθανάσιος, Οι Έλληνες λόγιοι στη Βλαχία (1670-1714). Συμβολή στη μελέτη της ελληνικής πνευματικής κίνησης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες κατά την προφαναριωτική περίοδο, Θεσσαλονίκη 1982.

Καραμπερόπουλος Δημήτριος, "Ρήγα Βελεστινλή 'Φυσικής Απάνθισμα' και Γαλλική 'Encyclopedie'. Ταύτιση, για πρώτη φορά, ενός προτύπου", ανάτυπο, Υπέρεια, τ. Β΄ [Πρακτικά Β΄Συνεδρίου "Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας", Βελεστίνο 1992], Αθήνα 1994, σ. 9-21.

Καρράς Γιάννης, Οι φυσικές-θετικές επιστήμες στον ελληνικό 18ο αιώνα, Αθήνα 1977. 

Κατάλογος των εν τη βιβλιοθήκη της εν Βιέννη Εθνικής Ελληνικής Σχολής βιβλίων, 1846, εν Βιέννη της Αυστρίας, εκ της τυπογραφίας Αντωνίου Μπέγκου (ανατύπωση, Αθήνα, Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών, αρ. 24, 1967).

Κατάλογος των εν τη βιβλιοθήκη της εν Βιέννη Εθνικής Σχολής βιβλίων, 1860, εν Βιέννη της Αυστρίας, εκ της τυπογραφίας των Μεχιταριστών.

Κατσιαρδή-Hering Όλγα, "Ρήγας Φεραίος. Νέα στοιχεία από τα αρχεία της Τεργέστης", Μνήμων 7 (1979), σ. 150-174. 

Κατσιαρδή-Hering Όλγα, "Η αυστριακή πολιτική και η ελληνική ναυτιλία (1750-1800 περίπου)", Παρουσία 5 (1989), σ. 445-537.

Katsiardi-Hering Olga, "L' idee de la Revolution dans l' horizon politique des Grecs de Hongrie (fin XVIIIe siecle)", La Revolution francaise et l' hellenisme moderne, Actes du IIIe Colloque d' Histoire (Athenes 14-17 Octobre 1987), Αθήνα 1989. 

Κατσιαρδή-Hering Όλγα, Η βιβλιοθήκη του Κύπριου λογίου Ι.Καρατζά. Σκέψεις γύρω από τον πνευματικό άξονα, Αθήνα 1992.

Κατσιαρδή-Hering Όλγα, "Εκπαίδευση στη Διασπορά. Προς μια παιδεία ελληνική ή προς 'θεραπεία' της πολυγλωσσίας;" Νεοελληνική παιδεία και κοινωνία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου αφιερωμένου στη μνήμη του Κ.Θ. Δημαρά, Αθήνα 1995, 1σ. 53-176.

Κατσιαρδή-Hering Όλγα, "Das Habsburgerreich: Anlaufpunkt fur Griechen und andere Balkanvolker im 17.-19. Jahrhundert", Osterreichische Osthefte 38, Heft 2 (1996), σ. 171-188.

Κοντογιώργης Γεώργιος, Κοινωνική δυναμική και πολιτική αυτοδιοίκηση. Οι ελληνικές κοινότητες της Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1982.

Κρεμμυδάς Βασίλης, Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία 1776-1835. Α΄ "Όψεις της Μεσογειακής Ναυσιπλοΐας". Β΄ "Οι μηχανισμοί", Αθήνα 1985-1986.

Κρεμμυδάς Βασίλης, Εμπορικές πρακτικές στο τέλος της Τουρκοκρατίας. Μυκονιάτες έμποροι και πλοιοκτήτες, Αθήνα 1993.

Κτενάς Χριστόφορος, Αι επιγραφαί και οι αφιερωταί της εν Στεφανουπόλει ορθοδόξου ελληνικής Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος (Les inscriptions et les donateurs de l' eglise greco-orthodoxe de la Sainte Trinite a Stephanoupolis [Brasov]), Bucarest 1938.

Κτενάς Χριστόφορος, Λεύκωμα της εν Στεφανουπόλει Εθνικής Ελληνικής Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος επί τη εκατοπεντηκονταετηρίδι αυτής, 1787-1937 (Album de l' eglise hellenique nationale de la Sainte Trinite a Brasov a l' occasion du cent cinquantieme anniversaire de sa fondation, 1787-1937), Bucarest 1938.

Karathanassis Athanasios, L' Hellenisme en Transylvanie: L' activite culturelle, nationale et religieuse des compagnies commerciales helleniques de Sibiu et de Brasov aux XVIII-XIX siecles, Θεσσαλονίκη 1989.

Kellenbenz Hermann, "Der Außenhandel gegen Ausgang des 18. Jhs.", στο: Die wirtschaftliche Situation in Deutschland und Osterreich um die Wende vom 18. zum 19. Jh. Στουτγάρδη 1964, σ. 3-60.

Kellenbenz Hermann, "Landverkehr, Fluß-und Seeschiffahrt im europaischen Handel (Spatmittelalter-Anfang des 19. Jahrhunderts)". Les grandes voies maritimes dans le monde XV-XIXe siecles. Parrots presentes au XII Congres International des Sciences Historiques par la Commission Internationale d' Histoire Maritime a l' occasion de son VIIe Colloque (Vienne, 29 aout-5 sept. 1965). Παρίσι 1965, σ. 65-176.

Kitromilidis Paschalis, Tradition, Enlightenment and Revolution. Ideological Change in eighteenth and nineteenth Century Greece, Harvard University, Cambridge, Massachussets 1978. 

Κιτρομηλίδης Πασχάλης, Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική Ευρώπη, Αθήνα 1990.

Κιτρομηλίδης Πασχάλης, "Εστίες του Διαφωτισμού στη Μακεδονία", Νέα Εστία 132 (1992), σ. 53-59.

Koimzoglu Michel, Geschichte der griechischorientalischen Kirchengemeinde 'zum heil Georg' in Wien, Wien 1912.

Κόλιας Γ., Οι Έλληνες κατά τον Ρωσοτουρκικόν πόλεμον 1787-1792, Αθήνα 1940.

Κοντογιάννης Παντελής, Οι Έλληνες κατά τον Α΄επί Αικατερίνης Β΄ ρωσοτουρκικόν πόλεμον, Αθήνα 1903.

Κορδάτος Γ., Ο Ρήγας Φεραίος και η εποχή του, Αθήνα 1931.

Κουμαριανού Αικατερίνη, "Δανιήλ Φιλιππίδης - Barbie du Bocage - 'Ανθιμος Γαζής, Αλληλογραφία (1794-1819)", Όμιλος Μελέτης Ελληνικού Διαφωτισμού, Αθήνα 1966.

Κουμαριανού Αικατερίνη, "Λόγιος Ερμής. Αθησαύριστα κείμενα, 1811-1813", Ο Ερανιστής VII ( Αθήνα 1969), σ. 33-39.

Κουμαριανού Αικατερίνη, Ο Τύπος στον Αγώνα, 3 τόμοι, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1971.

Κούκκου Ελένη, Ο Καποδίστριας και η παιδεία (1803-1822): Α΄. Η Φιλόμουσος Εταιρεία της Βιέννης, Αθήνα 1958.

Κωνσταντινίδης Τρύφων, Καράβια, Καπετάνιοι και Συντροφοναύται 1800-1830. Εισαγωγή εις την Ιστορίαν των Ναυτικών επιχειρήσεων του Αγώνος, Αθήνα 1954.

Λαδάς Γ., Χατζηδήμος Αθαν., Ελληνική Βιβλιογραφία. Συμβολή στο 18ο αιώνα, (Προσθήκες, Διορθώσεις και Συμπληρώσεις στην Ελληνική βιβλιογραφία των Emile Legrand, Louis Petit και Hubert Pernot), τ. A΄, Β΄, Αθήνα 1964,1976.

Λαδάς Γ., Χατζηδήμος Α., Ελληνική Βιβλιογραφία των ετών 1791-1795, Αθήνα 1970.

Λαδάς Γ., Χατζηδήμος Α., Ελληνική Βιβλιογραφία των ετών 1796-1799, Αθήνα 1973.

Λάιος Γεώργιος, "Ο Γεώργιος Βεντότης, ο Ζακύνθιος και η πρώτη ελληνική εφημερίδα (1784)", Επιθεώρηση Τέχνης, έτος Α΄, τ.Β΄, 8 (Αύγ. 1955), σ. 149-154.

Λάιος Γεώργιος, "Ο βαρώνος Λάνγκεφελντ και ο Ρήγας Βελεστινλής", Επιθεώρηση Τέχνης 6, έτος Α΄ (Ιούνιος 1955), σ. 435-442.

Λάιος Γεώργιος, "Ο Αθανάσιος Ψαλίδας Αντιδημοκράτης (1793). (Ανέκδοτα δοκουμέντα από τα Αρχεία της Βιέννης)", Ηπειρωτική Εστία 6 (1957), σ. 214-224.

Λάιος Γεώργιος, "Οι αδελφοί Πούλιου, ο Γεώργιος Θεοχάρης και άλλοι σύντροφοι του Ρήγα" (Ανέκδοτα έγγραφα από τα Αρχεία της Βιέννης), Δελτίον της Ιστορικής κι Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 12 (1957-1958), σ. 202-270.

Λάιος Γεώργιος, "Γεώργιος Βεντότης. Ο διαφωτιστής συγγραφεύς και τυπογράφος και ο πατέρας της ελληνικής δημοσιογραφίας", Επτανησιακά Φύλλα 3, αρ.6 (1958), σ. 162-184.

Λάιος Γεώργιος, Ανέκδοτες επιστολές και έγγραφα του 1821. Ιστορικά δοκουμέντα από τα Αυστριακά Αρχεία, Αθήνα 1958.

Λάιος Γεώργιος, Ο εν Βιέννη εμπορικός οίκος 'Αργέντη' (Ανέκδοτα έγγραφα εκ των αρχείων της Βιέννης), Εις μνήμην Κ. 'Αμαντου 1874-1960, Αθήνα 1960, σ. 167-186.

Λάιος Γεώργιος, "Die Griechischen Zeitungen und Zeitschriften (1784-1821)", Berliner Byzantinistische Arbeiten, τ. 15, Βερολίνο 1960. 

Λάιος Γεώργιος, Ο ελληνικός Τύπος της Βιέννης. Από του 1784 μέχρι του 1821, Αθήναι 1961.

Λάιος Γεώργιος, "Η Φιλόμουσος Εταιρεία της Βιέννης (181401826). Νέα έγγραφα", Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου Ακαδημίας Αθηνών 12 (1962) 166-223.

Λάιος Γεώργιος, Σίμων Σίνας, Αθήνα 1972.

Λάιος Γεώργιος, Η Σιάτιστα και οι εμπορικοί οίκοι Χατζημιχαήλ και Μανούση, Θεσσαλονίκη 1982.

Λάμπρος Σπυρίδων, Legrand Em., "Aνέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή, εξαχθέντα και δημοσιευθέντα υπό Αιμ. Λεγράνδ μετά μεταφράσεως ελληνικής υπό Σπυρ. Λάμπρου", Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 3 (1889-1891), σ. 586-774.

Λάμπρος Σπυρίδων, Λόγοι και Αναμνήσεις εκ του Βορρά, εν Αθήναις 1909.

Λάμπρος Σπυρίδων, "Επιτύμβια Ελλήνων, ιδίως Μακεδόνων, εν Πέστη", Νέος Ελληνομνήμων 8 (1911), σ. 462-481.

Λάμπρος Σπυρίδων, "Η βιβλιοθήκη της ελληνικής κοινότητας στη Βουδαπέστη και οι εν τη πόλει ταύτη σωζόμενοι ελληνικοί κώδικες", Νέος Ελληνομνήμων 8 (1911), σ. 70-79.

Λάμπρος Σπυρίδων, "Σελίδες εκ της ιστορίας του εν Ουγγαρία και Αυστρία Μακεδονικού Ελληνισμού", Νέος Ελληνομνήμων 8 (1911), σ. 257-300.

Λάμπρος Σπυρίδων, "Έρευναι εν ταις βιβλιοθήκαις και αρχείοις Ρώμης, Βενετίας, Βουδαπέστης, Βιέννης", Νέος Ελληνομνήμων 17 (1923), σ. 375-376.

Λαμπρίδης Ιωάννης, Αι ελληνικαί αποικίαι, εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου της Εστίας, 1895.

Λιάτα Ευτυχία, "Ειδήσεις για την κίνηση του ελληνικού βιβλίου στις αρχές του 18ου αιώνα", Ο Ερανιστής 14 (1977), σ. 1-35.

Λέων Γεώργιος (Λεονταρίτης Γεώργιος), "Ελληνική εμπορική ναυτιλία (1453-1850)", Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία (1453-1850), έκδ. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, επιμ. Σ.Α. Παπαδόπουλος, Αθήνα 1972.

Legrand Em., Bibliotheque grecque vulgaire, τ.3, Paris 1881. 

Legrand Em., Bibliograpie hellenique ou description raisonee des ouvrages publiees en grec par des Grecs au XVe et XVIe siecles, τ. 1-2, Paris 1885.

Legrand Em., Aνέκδοτα έργα περί Ρήγα Βελεστινλή, μετάφρ. Σπ. Λάμπρου, Αθήνα 1891.

Legrand Em., Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή και των συν αυτώ μαρτυρησάντων, μετάφραση Σπ. Λάμπρου, Αθήνα 1891.

Limona D., "Les relations commerciales du Sud-Est de l' Europe a la fin du XVIIIe siecle dans les documents archivistiques de Bucarest, Sibiu, Brasov", Symposium, Epoque Phanariote, 21-25 Oct. 1970, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 385-399.

Λιούφης Παναγιώτης, Ιστορία της Κοζάνης, Αθήναι 1924.

Λουκάτος Σπυρίδων, "Ο πολιτικός βίος των Ελλήνων της Βιέννης κατά την Τουρκοκρατίαν και τα αυτοκρατορικά προς αυτούς προνόμια", Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 15 (1961), σ. 287-350. 

Λυριτζής Γεώργιος, Αι μακεδονικαί κοινότητες της Αυστροουγγαρίας επί Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1953.

Μάξιμος Σ., (Βόρειος Σ.), Η αυγή του Ελληνικού Καπιταλισμού. Τουρκο-κρατία 1685-1789, Αθήνα (1973).

ΜcGowan Bruce, Economic Life in Ottoman Europe. Taxation, trade and the struggle for land, 1600-1800, Cambridge 1981.

Μehlan Arno, "Die grossen Balkanmessen in der Turkenzeit", Vierteljahresschrift fur Wirtschafts-und Sozialgeschichte 31 (1938), σ. 10-49.

Mehlan Arno, "Mittel und Westeuropa und die Balkanjahresmarkte zur Turkenzeit", Sudostdeutsche Forschungen 3 (1938), σ. 69-120.

Mehlan Arno, "Die Handelsstrassen des Balkans wahrend der Turkenzeit", Sudostdeutsche Forschungen 4 (1939), σ. 243-296.

Mehlan Arno, "Der Bazar auf dem balkan in der Turkenzeit", Sudostdeutsche Forschungen 5 (1949), σ.  832-864.

Μehlan Arno, "Οι εμπορικοί δρόμοι στα Βαλκάνια κατά την Τουρκοκρατία", Η Οικονομική δομή των Βαλκανικών χωρών (15ος-19ος αι.), εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1979, σ. 367-407.

Μελετόπουλος Ι.Α., Η Φιλική Εταιρεία. Αρχείον Π. Σέκερη, Αθήνα 1967. 

Μέρτζιος Κωνσταντίνος, Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947.

Μέξας Βαλέριος, Οι Φιλικοί, κατάλογος των μελών της Φιλικής Εταιρείας εκ του αρχείου Σέκερη, Αθήνα 1937.

Μιχαλόπουλος Φ., Ρήγας Βελεστινλής, Αθήνα 1930. 

Μουλλάς Παναγιώτης, "Ένας Μακεδόνας απόδημος στην Κεντρική Ευρώπη, η αυτοβιογραφία του Παναγιώτη Π. Ναούμ", Εποχές 15 (1964), σ. 83-104.

Μοισιόδαξ Ιώσηπος, Απολογία, επιμ. 'Αλκης Αγγέλου, εκδ. Ερμής, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη 35, Αθήνα 1976.

Μπαλάνος Δ.Σ., Θεόκλητος Φαρμακίδης (1784-1860), Αθήνα 1933. 

Μπώκος Γεώργιος, "Η διαφημιστική προβολή του ελληνικού βιβλίου κατά την Τουρκοκρατία". Ανάτυπο από την έκδοση Πρακτικά του Α΄Διεθνούς Συμποσίου ΚΝΕ, Το Βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες, Αθήνα 1982.

Νάτσινας Θεόδωρος, Οι Μακεδόνες πραμματευτάδες εις τας χώρας Αυστρίας και Ουγγαρίας, Θεσσαλονίκη 1939.

Ναυπηγική και πλοία της Ανατολικής και Μαύρης Θάλασσας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Κατάλογος έκθεσης (5 Ιουνίου-9 Ιουλίου 1995, Αθήνα-Πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων), Αθήνα 1995.

Netta Ch., Die Handelsbeziehungen zwischen Leipzig und Ost-und Sudosteuropa bis zum Verfall der Warenmessen, Zurich 1920. 

Λασκάρεως Κωνσταντίνου του Βυζαντίου, Νέος Λάσκαρις ήτοι το Ετυμολογικόν μέρος της του Κωνσταντίνου Λασκάρεως του Βυζαντίου Γραμματικής της πάνυ ωφελίμου και αναγκαιοτάτης, όπερ επαυξηθέν ετεροκλίτοις ονόμασιν ανωμάλοις τε ρήμασι, και τίσιν αναγκαίαις απλαίς σημειώσεσι προς κατάληψιν των περιεχομένων. Τύποις εξεδόθη παρά του εν διδασκάλοις Ευφρονίου Ραφαήλ τουπίκλην Πόποβιτζ του εκ Κοζάνης της Μακεδονίας. Εν Πέστη της Ουγγαρίας, εν τη Τυπογραφία του κ. Ματθία Τράτνερ, 1808.

Νικολαϊδου Ελευθερία, "Συμβολή στην ιστορία τεσσάρων ελληνικών κοινοτήτων της Αυστροουγγαρίας (Zemun, Novi Sad, Orsova, Temesvar)", Δωδώνη 9 (1980), σ. 323-373.

Οικονομίδης Δημήτριος, "Ο Ρήγας Φεραίος εν Βλαχία", Αθηνά 53 (1949), σ. 130-146. 

Οικονομίδης Δημήτριος, "Περί των εκ Σιατίστης ιατροφιλοσόφων Δημητρίου και Κωνσταντίνου Λουκά ή Καρακάση και του Αλεξ. Odobescu", Γέρας Αντωνίου Κεραμοπούλλου, Αθήνα 1953, σ. 206-223.

Οικονόμου Ιωάννου Λαρισαίου (1783-1842), Επιστολαί Διαφόρων, Ελλήνων Λογίων, ανωτάτων κληρικών, Τούρκων Διοικητών, εμπόρων και εσναφίων (1759-1823). Ανέκδοτος χειρόγραφος κώδικας. Μεταγραφή, παρακολούθηση, πρόλογος: Γιάννη Α. Αντωνιάδη. Φιλολογική παρουσίαση-Μελέτη-Πίνακες Μ.Μ.Παπαϊωάννου, Αθήνα 1964. 

Otruba Gustav, Der Außenhandel Osterreichs unter besonderer Berucksichtigung Niederosterreichs nach der alteren amtlichen Handelsstatistik, Βιέννη 1950 (= Der Niederosterreichische Arbeiter. Studien zur Sozial-und Wirtschaftsstruktur Niederosterreichs in Vergangenheit und Gegenwart,1).

Otruba Gustav, Die Wirtschaftspolitik Maria Theresias. Mit 9 Bildbeigaben und 11 Abbildungen im Text, Βιέννη 1963.

Otruba Gustav, "Wirtschaft und Wirtschaftspolitik im Zeitalter des aufgeklarten Absolutismus". Στον τόμο: Die Wirtschaftsgeschichte Osterreichs, hrsg. vom Institut fur Osterreichskunde, Βιέννη 1971, σ. 105-134.

Παλλατίδης Αναστάσιος, Υπόμνημα ιστορικόν περί αρχής και προόδου και της σημερινής ακμής του εν Βιέννη ελληνικού συνοικισμού, εν Βιέννη της Αυστρίας, εκ της τυπογραφίας Αντωνίου Μπένκου, 1845.

Παναγιωτόπουλος Βασίλειος, "Προτάσεις του Π.Μαρκίδη-Πούλιου για εγκα-τά-στα-ση ελληνικής τυπογραφίας στην Ιόνιο Πολιτεία (1800)", Πρακτικά του Γ΄Πανιονίου Συνεδρίου, Αθήνα 1967, τ. Α΄, σ. 292-297.

Πανταζόπουλος Νικόλαος, Ελληνικαί συσσωματώσεις κατά την Τουρκοκρατίαν, ανάτυπον εκ του περιοδικού Γνώσεις, Αθήνα 1958.

Pantazopoulos N., "Community, Laws and Customs of Western Macedonia under Ottoman Rule", Balkan Studies 2 (1961), σ. 1-22.

Παπαγεωργίου Γεώργιος, Ο εκσυγχρονισμός του Έλληνα πραγματευτή σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (τέλη 18ου-αρχές 19ου αιώνα). Ένα μαθηματάριο εμπορίου του Αθανάσιου Ψαλίδα, Αθήνα 1990.

Παπαγεωργίου Γεώργιος, "Εμπόρου πατρός επιστολαί προς τον αυτού υιόν", Δωδώνη 20, τ.χ.1 (1991), Ιωάννινα 1994, σ. 283-304.

Παπαγεωργίου Γεώργιος, "Ο Κοζανίτης Λόγιος έμπορος Γεώργιος Ρουσιάδης", Δωδώνη 21, τ.χ.1 (1992), Ιωάννινα 1995, σ. 345-383.

Papacostea-Danielopoulou Cornelia, "L' organisation de la Compagnie Grecque de Brasov (1777-1850)", Balkan Studies 14 (1973), σ. 313-323.

Papacostea-Danielopoulou Cornelia, "La Compagnie 'grecque' de Brasov. La lutte pour la conservation des privileges (1777-1850)", RESEE XII, 1974.

Papacostea-Danielopoulou Cornelia, "Organizarea si viata culturala a companiei 'grecesti' din Brasov (sfirsitul secolului al XVIII-lea si prima jumatate a secolului al XIX-lea)" [Organisation et vie culturelle de la compagnie 'grecque' de Brasov (fin du XVIIIe et premiere moitie du XIXe siecle)], Studii Istorice Sud-Est Europene 1 (1974), σ. 159-212.

Papacostea-Danielopoulou Cornelia, Intelectualii romani din principate si cultura graeca, 1821-1859 (Les intellectuels roumains des principautes danubiennes et la culture grecque, 1821-1859), Bucarest 1979.

Παπαδέλλης Ιγνάτιος, "Καταστατικόν της Ελληνικής Κοινότητος της Αγίας Τριάδος Βιέννης", Στάχυς, τεύχη 14-15 (Ιούλ.-Δεκ. 1968), σ. 63-79.

Παπαδόπουλος Νικόλαος, Ερμής ο Κερδώος ή Εμπορική Εγκυκλοπαιδεία, (τ. Α΄-Δ΄, 1815-1817), εκδ. ΕΤΒΑ, Αθήνα 1989.

Παπαδριανός Ιωάννης, "Ένας μεγάλος Μακεδόνας απόδημος: Ευφρόνιος Ραφαήλ Παπαγιαννούσης- Πόποβιτς", Πνευματικοί 'Ανδρες της Μακεδονίας κατά την Τουρκοκρατία, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 109-133.

Papadrianos Ioannis, "The Greek Teacher Georgios Auxentiadis at the town of Zemun (1793-1802)", Balkan Studies 19 (1978), σ. 359-371.

Παπαδριανός Ιωάννης, Οι Έλληνες πάροικοι του Σεμλίνου (18ος-19ος αιώνας). Διαμόρφωση της παροικίας, δημογραφικά στοιχεία, διοικητικό σύστημα, πνευματική και πολιτιστική δραστηριότητα, Θεσσαλονίκη 1988.

Παπαδριανός Ιωάννης, "Εγκαταστάσεις Κοζανιτών στις Νοτιοσλαβικές χώρες (18ος-20ος αιώνας)", Η Κοζάνη και η περιοχή της. Ιστορία και Πολιτισμός. Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου, Σεπτ. 1993, Κοζάνη 1997, σ. 407-421.

Παπαδριανός Ιωάννης, Οι Έλληνες απόδημοι στις γιουγκοσλαβικές χώρες (18ος-20ος αιώνας), Θεσσαλονική 1993.

Παπαδριανός Ιωάννης, "Οι οπαδοί του Ρήγα Βελεστινλή στο Σεμλίνο", Υπερεία [Πρακτικά του Β' συνεδρίου Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας, Βελεστίνο 2-4 Οκτωβρίου 1992], τ.2, μέρος Β', Αθήνα 1994, σ. 657-663. 

Παπαδριανός Ιωάννης, Kolakovic Vasilija, "Συμβολή στην Ιστορία της Ελληνικής Κοινότητος του Σεμλίνου. Πέντε ανέκδοτα έγγραφα του έτους 1793", Μακεδονικά 1 (1971), σ. 29-37.

Παπακωνσταντίνου Κατερίνα, Βαλκάνιοι έμποροι στην Κ. Ευρώπη το β΄ μισό του 18ου αιώνα. Το παράδειγμα της οικογενείας Πόνδικα. (Μελέτη για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών), Αθήνα 1997. 

Παπακωνσταντίνου Μιχάλης, Μια Βορειοελληνική πόλη στην Τουρκοκρατία. Ιστορία της Κοζάνης 1400-1912, Εκδ. Εστία, Αθήνα 1992. 

Paskaleva Virginia, "Contribution aux relations commerciales des provinces balkaniques de l' Empire Ottoman avec les Etats Europeens au cours du XVIIIe et la premiere moitie du XIXe siecle", Etudes Historiques IV (Sofija 1968), σ. 265-292.

Paskaleva Virginia, "Shipping and Trade on the Lower Danube in the 18th and 19th Centuries", Ap. Vakalopoulos - C. Svolopoulos - B. Kiraly (εκδ.), Southeast European Maritime Commerce and Naval Policies. From the mid-eighteenth century to 19th. Proceedings of the XVIIth Conference on War and Society in East Central Europe. Thessaloniki, 6-8 June 1985. Θεσσαλονίκη/Colorado, Social Sciences Monographs, 1988, σ. 131-151.

Πασχαλίδης Β. Βασ., Ο Ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Κ. Σακελλάριος, Αθήνα 1993 

Πασχαλίδης Β. Βασ., "Το αρχοντικό των Σακελλαρίων στην Κοζάνη, 1670-1977", Η Κοζάνη και η περιοχή της. Ιστορία και Πολιτισμός. Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου (Σεπτέμβριος 1993). Κοζάνη 1997, σ. 431-458.

Πατρινέλλης Χ.Γ., Το ελληνικό βιβλίο κατά την Τουρκοκρατία (1476-1820). Περιλήψεις μαθημάτων, Θεσσαλονίκη 1989. 

Pezzl Johann, Skizze von Wien, Βιέννη 1787.

Περραιβός Χριστόφορος, Σύντομος βιογραφία του αοιδίμου Ρήγα Φεραίου του Θετταλού, Αθήνα 1860.

Plochl Willibald, Die Wiener Orthodoxen Griechen. Eine Studie zur Rechts-und Kulturgeschichte der Kirchegemeinden zum Hl. Georg und zur Hl. Dreifaltigkeit und zur Errichtung der Metropolis von Austria. Σειρά: Kirche und Recht, No 16, Βιέννη 1983.

Plochl Willibald, "Die orthodoxe Kirche in der Habsburgischen Donaumonarchie (1526-1918)", Balkan Studies 13 (1972) 17-30. 

Πλουμίδης Γεώργιος, Πρόλογοι και Κατάλογοι τυπογραφείων Βενετίας και Βιέννης (1668-1876), Αθήνα 1978. 

Πετρόπουλος Δ.Α., "Συμβολή εις την έρευναν των λαϊκών μέτρων και σταθμών", Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου 7 (1952), σ. 57-101.

Peyfuss Max Demeter, "Balkanorthodoxe Kaufleute in Wien", Osterreichische Osthefte 17 (1975), σ. 258-268.

Peyfuss Max Demeter, Die Druckerei von Moschopolis, 1731-1769. Buchdruck und Heiligenverehrung im Erzbistum Achrida, Bιέννη-Κολωνία 1989.

Πηδώνια Κομνηνή, "Ελληνικά παλαιότυπα της Βιβλιοθήκης του ελληνικού σχολείου και των ελληνικών ορθοδόξων εκκλησιών της Βιέννης", Τετράδια Εργασίας, (ΚΝΕ/ΕΙΕ),13 (1987), σ. 7-196.

Popovic Stevan, "Dimitar Anastasijevic-Sabov, osnivac karlovacke gimnazije" [Δημήτριος Αναστασίου Σαμπώφ, ο ιδρυτής του γυμνασίου των Καρλοβικίων], στο ημερολόγιο ORAO, έτ. 1888, σελ.10.

Popovic D.J., O cincarima. Prilozi pitanju naseg gradjanskog drustva (=Για τους Κουτσοβλάχους. Συμβολές στο πρόβλημα της δημιουργίας της αστικής τάξης), Βελιγράδι (1937).

Pribram Karl, Geschichte der osterreichischen Gewerbepolitik von 1740 bis 1860. Auf Grund der Akten. I Bd. 1740-1798, Λειψία 1907.

Proceedings of the First International Congress on the Hellenic Diaspora from Antiquity to Modern Times, 'Αμστερνταμ 1991, Α΄-Β΄.

Prosser Piroska, Επιτύμβιοι επιγραφαί Ελλήνων εις Ουγγρικά νεκροταφεία, Βουδαπέστη 1942.

Πρόχειρος Αριθμητική διδάσκουσα ακριβώς όλα τα είδη του λογαριασμού εν τε Ακεραίοις και Κλασματικοίς Αριθμοίς μετά των διαφόρων Μεθόδων η προσετέθη Παράρτημα περί των εις την εμπορίαν ανηκόντων λογαριασμών, ερανισθείσα υπό Δημητρίου Νικ. Δαρβάρεως...Εν Βιέννη της Αυστρίας 1803.

Πρωτοψάλτης Εμμανουήλ, Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας (1768-1828), τ. Α΄-Β΄, (Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας, τ. Δι-ιι), Αθήνα 1961.

Raccolta dei Trattati e delle principali convenzioni concernenti il commercio e la navigazione dei sudditi Austriaci negli Stati della Porta Ottomana, Βιέννη 1844. 

Σάθας, Νεοελληνική φιλολογία. Βιογραφίαι των εν τοις Γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων από της Καταλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι της Ελληνικής Εθνεγερσίας (1453-1821), Αθήνα 1868.

Σακελλάριος Γ. Σακελλάριος, Φιλική Εταιρεία, Οδησσός 1909 (ανατύπ. Αθήνα, Καραβίας, 1966).

Σαμπανόπουλος Βασίλειος, "Συμβολή στη μελέτη διακίνησεως του βιβλίου επί Τουρκοκρατίας. Χειρόγραφες αποδείξεις δανεισμού βιβλίων από τη Βιβλιοθήκη της Κοζάνης των ετών 1821-1863", Ο Ερανιστής Η΄ (1970), σ. 194-205.

Σαμπανόπουλος Βασίλειος, "Οι μετοικεσίες του ιατροφιλοσόφου Γεωργίου Σακελλαρίου (Από κατάστιχο λογαριασμών του, των χρόνων 1795-1813)", Ελιμειακά έτος Α΄, τ.χ. 1 (Θεσσαλονίκη, Μάιος 1982), σ. 41-52.

Σαμπανόπουλος Βασίλειος, "Οι εμπορικές δραστηριότητες της οικογένειας Σακελλαρίου της Κοζάνης, στην Κεντρική Ευρώπη, το 18ο αιώνα", εισήγηση στο Γ΄ τακτικό συνέδριο του Διεθνούς κέντρου Αποδήμου Ελληνισμού. Κοζάνη, Αύγουστος 1992. Στο Ο ελληνισμός στην Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη, εκδ. Ειρήνη, 1995.

Schafer L., The Decisive Role of the Greeks in the Emergence of Early Capitalism in Hungary, 1930.

Schmidtbauer P., "Zur Familienstruktur der Griechen in Wien", Wiener Geschichtsblatter 35 (1980), σ. 150-160.

Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος, Τα εμπορικά εγχειρίδια της Βενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας και η Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια του Νικολάου Παπαδοπούλου, Αθήνα 1990.

Somogyi Arpad, Kunstdenkmaler der griechischen Diasporen in Ungarn, Thessaloniki (ΙΜΧΑ 121), 1970.

Soppron Ignaz, Monographie von Semlin und Umgebung, 1890.

Στάικος Κωνσταντίνος, Χάρτα της Ελληνικής Τυπογραφίας. Η εκδοτική δραστηριότητα των Ελλήνων και η Συμβολή της στην Πνευματική Αναγέννηση της Δύσης, Ι΄, Αθήνα 1989. 

Στάικος Κωνσταντίνος, Η εκδοτική δραστηριότητα των Ελλήνων και η συμβολή τους στην πνευματική αναγέννηση της Δύσης, τ.1: 15ος αιώνας, Αθήνα 1989.

Stassinopoulou Maria, "Griechen in Wien", ; Zur Geschichte und Gegenwart der Zuwanderung nach Wien. 217. Sonderstellung des Historischen Museums der Stadt Wien, 19. Sept.-29. Dez. 1996, Bιέννη 1996, 39-43.

Stoianovich Trojan, "The conquering Balkan orthodox Merchant", Journal of Economic History 20 (1960), σ. 234-313.

Πόποβιτς Ευφρονίου Ραφαήλ, Στοιχεία της Γεωγραφίας εκ πολλών και διαφόρων συγγραφέων ερανισθείσα και ως οίον τε ην ευμεθόδως συντεθείσα παρά του Ευφρονίου Ραφαήλ Πόποβιτς, του της εν Πέστη σχολής των Ελλήνων, χάριν των εν τη αυτού σχολή φιλομαθών και φιλοπόνων νέων. Εν Πέστη 1802.

Svoronos N., Le commerce de Salonique au XVIIIe siecle, Paris 1956.

Συμεών Μαρία, "Αι ελληνικαί παροικίαι εις την Γιουγκοσλαβίαν", Μακεδονική Ζωή τ.χ.8 (Ιανουάριος 1967), σ. 21-23.

Ταρνανίδης Ιωάννης, Τα προβλήματα της Μητροπόλεως Καρλοβικίων κατά τον ΙΗ΄αιώνα και ο Jovan Rajic (1726-1801). (Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παραρτ. αρ. 10, τ. ΙΖ΄), Θεσσαλονίκη 1972.

Τζαμτζής Α.Ι., "Ναυτικοί, καράβια και Λιμάνια". Στον τόμο: Ελληνική Εμπορική ναυτιλία (1453-1850), Αθήνα, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1972, σ. 57-178.

Τόντορωφ Νικολάι, Η Βαλκανική διάσταση της Επανάστασης του 1821. (Η περίπτωση των Βουλγάρων). Ένας κατάλογος αγωνιστών στη Μολδοβλαχία (Αρχεία Οδησσού). Ιστορική Εισαγωγή: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Επιμέλεια: Γιάννης Καράς, Αθήνα 1982.

Τσιρπανλής Ζαχαρίας, "Η 'Σοσιετά των Γραικών' στην αυτοκρατορία των Αψβούργων, 1720", Δωδώνη 3 (1974), σ. 153-170.

Τσιρπανλής Ζαχαρίας, "Οι Έλληνες φοιτητές στα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και η παρουσία τους στην πανεπιστημιακή ζωή της Νεώτερης Ελλάδας (1800-1850)", Παρνασσός ΚΑ΄(1979), σ. 321-346. 

Τσιρπανλής Ζαχαρίας, "Μαρτυρίες για το εμπόριο του ελληνικού βιβλίου (1780, 1783)", Δωδώνη 10 (1981), σ. 139-165.

Tsourka-Papastathis Despoina, "A propos des compagnies grecques de Transylvanie a Sibiu et Brasov", Balkan Studies 23 τ.χ. 2 (1982), σ. 421-431. 

Tsourka-Papastathis Despoina, "The Decline of the Greek 'Companies' in Transylvania: An Aspect of Habsbourg Economic Policies in the Black Sea and the Mediterranean". Ap. Vakalopoulos - C. Svolopoulos - B. Kiraly, Southeast European Maritime Commerce and naval Policies from the mid-eighteenth century to 1914. Proceedings of the XVIIth Conference on War and Society in East Central Europe, Thessaloniki 6-8 June 1985. Θεσσαλονίκη/Colorado, Social Sciences Momographs, 1988, σ. 213-218.

Τσούρκα-Παπαστάθη Δέσποινα-Ειρήνη, Η ελληνική εμπορική κομπανία του Σιμπιού Τρανσυλβανίας, 1636-1848. Οργάνωση και δίκαιο, Θεσσαλονίκη 1994. 

Τσιοράν Γ., Σχέσεις των ρουμανικών χωρών μετά του 'Αθω και δη των μονών Κουτλουμουσίου, Λαύρας, Δοχειαρίου και Αγίου Παντελεήμονος ή των Ρώσων, Αθήνα 1938.

Turbeanu E., "L' activite litteraire en Moldavie a l' epoque d' Etienne le Grand (1454-1504)", Revue des Etudes Roumaines 5-6 (1960), σ. 21-66.

Τωμαδάκης Νικόλαος, "Η προετοιμασία της Ελληνικής Επαναστάσεως (πολιτικοί, ηθικοί, πνευματικοί και υλικοί συντελεσταί)", Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, εκδιδ. υπό Δημ. Εμμαν. Καλιτσουνάκη, έτος 40ον (1960), Ιαν.-Μάρτιος, εν Αθήναις 1960, σ. 43-46.

Turczynski Em., "Die ersten griechischen Zeitungen und Zeitschriften 1784-1821", Publizistik 1956, Heft 6 (November-Dezember), σ. 353-361.

Τurczynsli Em., "Eine unbekannte griechische Zeitung aus dem Jahre 1784", SOF 16 (1957), σ. 123-132.

Turczynski Em., Die deutsch-griechischen Kulturbeziehungen bis zur Berufung Konig Ottos, Muenchen 1959.

Turczynski Em., "Die deutsch-griechischen Kulturbeziehungen und die griechischen Zeitungen (1784-1821)", Berliner Byzantinistische Arbeiten 15 (1960), σ. 55-109.

Τωμαδάκης Νικόλαος, "Les communautes helleniques en Autriche", Festschrift zur Jahrfeier des osterreichischen Haus-Hof-und Staatsarchiven, II Band (Βιέννη 1952), σ. 452-461.

Τωμαδάκης Νικόλαος, Η συμβολή των ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού εις τον αγώνα της ελευθερίας, Αθήνα 1953.

Φιλάρετος Γ.Ν., Πολιτείαι και κοινότητες-Κοινά και Ομοσπονδίαι, Αθήνησι 1902.

Φιλήμων Ιωάννης, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρείας, Ναύπλιο 1834.

Φιλήμων Ιωάννης, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Γ΄, Αθήνα 1860.

Φιλολογικός Τηλέγραφος ήτοι Ελληνικού Τηλεγράφου Φιλολογικά. Περίοδος πρώτη ενιαύσιος εν Βιέννη της Αουστρίας 1817, Περ. δευτέρα...1818, Περ. τρίτη...1819.

Φραγκίσκος Εμμανουήλ, Τα ελληνικά Προεπαναστατικά περιοδικά, " Ευρετήρια: Β΄ Ερμής ο Λόγιος 1811-1821", Αθήνα 1976.

Φωκάς Σπυρίδων, Οι Έλληνες εις την ποταμοπλοΐαν του Κάτω Δουνάβεως, (μετάφραση από τη ρουμανική), Θεσσαλονίκη 1975.

Χαρίσης Παύλος, Αλληλοδιπλογραφία ήτοι σύγγραμμα Εμπορικόν επί της Αλληλογραφίας του εμπορίου, και των διπλογραφικών αυτού βιβλίων υπό Π. Χαρίση, επιστασία και δαπάνη Κωνσταντίνου Γκαρμπολά Ολυμπίου. Βιέννη 1837.

Χαρλαύτη Τζελίνα, "Εμπόριο και ναυτιλία το 19ο αιώνα. Το επιχειρηματικό δίκτυο των Ελλήνων της διασποράς. Η 'χιώτικη' φάση 1830-1860", Μνήμων 15 (1993), σ. 69-127. 

Χατζηιωσήφ Χρήστος, "Εμπορικές παροικίες και ανεξάρτητη Ελλάδα", Ο Πολίτης τ.χ. 62, Αθήνα, (Σεπτέμβριος 1983), σ. 26-34.

Χατζηψάλτης Κ., Ιωάννης Καρατζάς, ο Κύπριος συνεργάτης του Ρήγα.

Walter Friedrich, Die Theresianische Staatsreform von 1749, Βιέννη 1958.

Weinzierl-Fischer Erika, "Der Absolutismus in Osterreich 1740-1748". Στον τόμο: Die Entwicklung der Verfassung Osterreichs vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Mit dem Originalwort des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 Stand vom 1. Okt. 1963, Βιέννη (1970).

Ζακυθηνός Διον., Η Τουρκοκρατία. Εισαγωγή εις την Νεωτέραν Ιστορίαν του Ελληνισμού, Αθήνα 1957.

Zimmerl Johann Michael Edlen von, Alphabetisches Handbuch zur Kenntniss der Handlungs- und Wechselsgeschafte, Theile I-II, Βιέννη 1805/ Theile ΙΙΙ, 1817.

Zoellner Erich, Histoire de l' Autriche des origines a nos jours. (Μεταφρ. από τα γερμανικά), Παρίσι 1965.

Ψημμένος Νίκος, " Η 'Νέα Ελλάς' του Γεωργίου Ζαβίρα ως ιστορικοφι-λο-σοφική πηγή", Η Κοζάνη και η περιοχή της. Ιστορία και Πολιτισμός. Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου, Σεπτέμβριος 1993, Κοζάνη 1997, σ. 653-665.

Ψυρούκης Νίκος, Το νεοελληνικό παροικιακό φαινόμενο, Αθήνα 1974. 

Ζαβίρας Γεώργιος, Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον, εκδοθέν υπό Γεωργίου Π. Κρέμου, Αθήνα 1872.

Ανατολική Ευρώπη

Ρωσία

Αρς, Γ.Α., "Έλληνες διανοούμενοι-έμποροι ευεργέτες της εθνικής παιδείας στη Ρωσία 18ος -19ος αι.", Χίλια χρόνια Ελληνισμού-Ρωσίας, Αθήνα 1994, σελ. 167-198.

Αρς, Γ.Α., "Οι Έλληνες στη Ρωσία", Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας-Οδησσός, Αθήνα 1994, σελ. 13- 33.

Βεντούρα, Λ., Μετανάστευση και έθνος. Μετασχηματισμοί στις συλλογικότητες και στις κοινωνικές θέσεις, Αθήνα 1994.

Βουλοδήμος, Χ., Πρώτη πεντηκοταετηρίς της εν Οδησσώ Ελληνεμπορικής Σχολής (1817-1867), Οδησσός 1872.

Brudel, F., Civilization and Capitalism (15th-18th c.), vol.1, London 1988.

Brudel, F., Civilization and Capitalism (15th-18th c.), vol. 2 , London 1982.

Χασιώτης, Ι., Επισκόπηση της ιστορίας της νεοελληνικής διασποράς , Θεσ/νίκη 1993.

Χασιώτης, Ι., "Οι Αλεξιανοί της Μινόρκας", εις Αφιέρωμα στον καθηγητή Μ.Ι. Μανούσακα, Ρέθυμνο 1990, τ. Β', σελ. 649- 660. Χίλια χρόνια Ελληνισμού-Ρωσίας, Αθήνα 1988.

Cipolla, C., Η Ευρώπη πριν από τη βιομηχανική επανάσταση. Kοινωνία και Οικονομία 1000-1700, Αθήνα 1988.

Clogg, R. (ed), The struggle for Greek independence, Hamden-Connecticut 1973.

Δημητρακόπουλος, Φ., Αρσένιος Ελασσόνος (1550-1620), Αθήνα 1984.

Διαμαντούρος, Ν.Π., "Ελληνισμός και ελληνικότητα" στο Τσαούση, Δ.Γ. (επιμ.), Ελληνισμός Ελληνικότητα, Αθήνα,1983.

Fοssey, J. (ed.), Proceedings of the first international congress on the hellenic diaspora from antiquity to modern times, vol. 2, Amsterdam 1991.

Frangos, G.P., "The Philiki Etairia: A premature national coalition" στο: Clogg, R., The struggle for Greek independence, Hamden-Connecticut 1973.

Ηarlaftis,G.A., History of Greek owned shipping. The making of international trap fleet,1830 to the present day. London-New York 1996.

Herlihy, P., Odessa: A History1794-1914, Cambridge-Massachusetts 1986.

Kαρδάσης, Β., Ο Ελληνισμός του Ευξείνου Πόντου, Αθήνα 1997.

Karidis, V., "The Mariupol Greeks: Tsarist treatment of an ethnic minority c. 1776-1856", Journal of Modern Hellenism 3 (1986), σελ. 57-74.

Karidis, V., "A Greek mercantile paroikia", στο Richard Clogg (ed.), Balkan society in the Greek Independence, New Jersey 1981, σελ. 111-136.

Καρποζήλος, Α., "Ρωσο-Ποντιακά", Αρχείον Πόντου 38 (1983), σελ. 153-175.

Καρποζήλος, Α., "Οι Έλληνες της Μαριούπολης και η διάλεκτός τους", Αρχείον Πόντου 40 (1985), σελ. 97-112.

Kitroeff, A., "The transformation of homeland- Diaspora relations: The Greek case in the 19th- 20th centuries", στο: Fossey, J. (ed.), Proceedings of the first international congress on the hellenic diaspora from antiquity to modern times, vol. 2, Amsterdam 1991, σελ. 233-250.

Κιτρομηλίδης, Π.Ι., "Από την ορθόδοξη κοινοπολιτεία στις εθνικές κοινότητες: το πολιτικό περιεχόμενο των ελληνορωσικών πνευματικών σχέσεων κατά την τουρκοκρατία", εις Χίλια χρόνια Ελληνισμού-Ρωσίας, Αθήνα 1994, σελ. 139-165.

Kολιός, Β., "Συνεταιρισμός δύο Ελλήνων για εμπόριο με την Πετρούπολη ("Συμφωνητικό και λογαριασμοί,1779- 1780), Θησαυρίσματα, 18 (1981) Βενετία, σελ. 325-335.

Κορομηλά, Μ., Οι Έλληνες στην Μαύρη Θάλασσα από την εποχή του χαλκού έως τις αρχές του 20ού αι., Αθήνα 1991.

Κούκου, Ε., "Ιωάννης Καποδίστριας. Ο Έλληνας υπουργός των εξωτερικών της Ρωσίας", εις Χίλια χρόνια Ελληνισμού-Ρωσίας, Αθήνα 1994, σελ. 199- 212.

Κουμαριανού, Αι., "Ο Ελληνισμός της Οδησσού από την κοινότητα των εμπόρων στη Φιλική Εταιρεία", Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας-Οδησσός, Αθήνα 1994, σελ. 35-67.

Κρεμμυδάς, Β., Ελληνική εμπορική ναυτιλία 1776-1833. Α'. " Οψεις της Μεσογειακής ναυσιπλοΐας". Β'. " Οι μηχανισμοί", Αθήνα 1985-1986.

Κρεμμυδάς, Β., "Η οικονομική κρίση στον ελλαδικό χώρο στις αρχές του 19ου αι. και οι επιπτώσεις της στην Επανάσταση του 1821", Μνήμων 6 (1976-77), Αθήνα, σελ. 16- 33.

Λαμψίδης, Ο., "Η τουρκοκρατία στον μικρασιατικό Πόντο", Αρχείον Πόντου 34 (1977- 78), σελ. 55-76.

Λεονταρίτης, Γ., "Ελληνική εμπορική ναυτιλία 1453-1850", Μνήμων, Αθήνα 1987. (ανατύπωση - α' έκδοση: Λέων, Γ. Β., Ελληνική εμπορική ναυτιλία, Αθήνα 1972.

Μαζαράκης, Α.Ι., "Η Φιλική Εταιρεία", Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας-Οδησσός, Αθήνα 1994, σελ. 71- 96.

Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας-Οδησσός, Αθήνα 1994.

Μπέττης, Σ., Οι Ζωσιμάδες και η συμβολή τους στην νεοελληνική αναγέννηση (Η ζωή και το έργο τους), Ιωάννινα 1990.

Νicolopoulos, J., "Correspondance commerciale d' Odessa. Quelques renseignements sur l' activite des Grecs en Russie meridionale en XIX siecle", O Ερανιστής, 17(1981), Αθήνα, σελ. 24-235.

Νικολαΐδου, Ε., "Ηπειρώτες απόδημοι στη Ρωσία του 19ου αι. και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της Ηπείρου", Δωδώνη 15/1(1986), Ιωάννινα, σελ. 103-128.

Παλαιολόγος, Π., Οι Έλληνες έξω από την Ελλάδα: Ορθοδοξία και Γένος, Αθήνα 1972.

Pappas, N.C., Greeks in Russian military service, Thessaloniki 1991.

Παπουλίδης, Κ., Ελληνορωσικά: Συλλογή μελετών ελληνορωσικών θεμάτων παιδείας και πολιτισμού της μεταβυζαντινής και νεότερης εποχής, Θεσ/νικη 1988.

Παπουλίδης, Κ., Ο ελληνικός κόσμος του Αντωνίνου Kapustin, Θεσσαλονίκη 1993.

Παπουλίδης, Κ., Γρηγόριος Γ. Μαρασλής (1831- 1907), Θεσσαλονίκη 1989.

Παπουλίδης, Κ., "Οι Έλληνες της Ρωσίας το 19ο και στις αρχές του 20ού αι.", Χίλια χρόνια Ελληνισμού- Ρωσίας, Αθήνα 1994, σελ. 213- 249.

Ρογκόφ, Α., "Οι ρωσοελληνικές πολιτιστικές σχέσεις από το β' μισό του 15ου- 17ο αι.", Χίλια Χρόνια Ελληνισμού-Ρωσίας, Αθήνα 1994, σελ. 125-137.

Σβορώνος, Γ., Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, Αθήνα 1994.

Τσαούση, Δ.Γ.(επ.), Ελληνισμός-Ελληνικότητα-Ιδεολογικοί και βιωματικοί άξονες της νεοελληνικής κοινωνίας, Αθήνα 1983. 

Τσαούσης, Δ. Γ., "Ελληνισμός και ελληνικότητα", εις Τσαούσης Δ. Γ., Ελληνισμός - Ελληνικότητα, Αθήνα 1983, 15-26.

Τερέντιεβα, Ε.Α., Η ελληνική κοινότητα στην Ουκρανία. Οι Έλληνες του Νέζιν, Μεταπτυχιακή εργασία, Παν/μιο Αθηνών, Tμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Αθήνα 1997.

Woodhouse, C.M., "Kapodistrias and the Philiki Etairia 1814- 21", στο Clogg, R.(ed.), The struggle for Greek independence, Hamden- Connecticut 1973, σελ. 104-134.

Ξανθοπούλου, Α., "Μεταναστεύσεις Ελλήνων στον αύκασο κατά τον 19ο αιώνα", Δελτίο έντρου Μικρασιατικών Σπουδών 10(1993- 1994), Αθήνα, σελ. 91-172.

Δυτική Ευρώπη

Ανδριώτης Ν., Το χρονικό του 'Αμεστερνταμ, Νέα Εστία 10 (1931).

Heeringa K., Nanninga J.G., Bronnen tot de geschiedenis van de Levantse handel, τομ.3-4, Χάγη 1910-1966.

Πέτρου Σταμάτης, Γράμματα από το 'Αμστερνταμ, επιμ. Φ. Ηλιού, Αθήνα 1964.

Σκουβαράς Β., Ιωάννης Πρίγκος (1725-1789), Η ελληνική παροικία του 'Αμστερνταμ, Αθήνα 1964.

Slot B.G., " Commercial activities of Korais in Amsterdam", Ερανιστής 16 (1980), σ. 55-139.

Slot B.G., " Σχέσεις μεταξύ Ολλανδίας και Ελλάδας από τον ΙΖ' αιώνα μέχρι τον Καποδίστρια", Παρνασσός 19 (1977), σ. 263-285.

Slot B.G., " Ο Δ. Κουρμούλης και το διεθνές εμπόριο των Ελλήνων κατά τα έτη 1770-84", Μνημοσύνη 5 (1974-5), σ. 115-149.

Χασιώτης Δ., Σχέσεις Ελλάδας και Ισπανίας στα χρόνια της τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1969.

Σβορώνος Ν., " Η ελληνική παροικία της Μινόρκας. Συμβολή στην ιστορία του ελληνικού εμπορικού ναυτικού τον 180 αιώνα", Melanges O. et M. Merlier, τ. 2, Αθήνα 1956, σ. 323-349.

Fletcher E.W., Hellenism in England, London 1915

Χαρλαύτη Τζελίνα, " Εμπόριο και ναυτιλία τον 19ο αιώνα. Το επιχειρηματικό δίκτυο των Ελλήνων της διασποράς. Η 'χιώτικη' φάση 1830-1860", Μνήμων 15 (1993), σ. 69-127.

Χαρλαύτη Τζελίνα, A history of Greek-owned shipping. The making of an international tramp fleet, 1830 to the present day, Λονδίνο-Νέα Υόρκη 1996.

Haynes Alan, Greek nationals in England (1400-1705), History Today (1979), σ. 179-187.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ αρχιμ., Ο εν Λονδίνω ελληνικός ορθόδοξος ναός, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 1933.

Μαγκριώτης Δ., " Η δημογραφική ιστορία της ελληνικής παροικίας του Λονδίνο", Ιστορικά 6 (1986), σ. 349-368.

Σταματιάδης Επ., Επιστολιμαία δοατριβή περί Ιωσήφ Γεωργειρηνού Αρχιεπίσκοπου Σάμου 1666-71, Σάμος 1892.

Συριώτης Μικές, " Ο οίκος των αδερφών Ράλλη", Χιακά Χρονικά 1 (1911), σ. 101-109.

Τσιμπιδάρος Βάσος, Οι Ελλήνες στην Αγγλία, Αθήνα 1974.

Δασκαλάκης Απ., Κοραής και Κοδρικάς, Αθήνα 1966.

Echinard P., Grecs et Philellenes a Marseille de la Revolution Francaise a l' independance de la Grece, Marseille 1973.

Catsiapis J., " Les Grecs de France", Hellenic Studies / Etudes Helleniques 1, σ. 33-40.

Κουμαριανού Αικ., Ο ελληνικός προεπαναστατικός τύπος Παρίσι-Βιέννη, Αθήνα, Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού 1995

Mathorez J., " Les Grecs en France (15eme-19eme)", Revue des Etudes Grecques 29 (1916), σ. 46-68.

Tolias G., La Medaille et la Rouille. L' image de la Grece moderne dans la presse litteraire parisienne (1794-1815), Παρίσι-Αθήνα 1997.

Αίγυπτος

Βεντούρα, Λ., Μετανάστευση και έθνος. Μετασχηματισμοί στις συλλογικότητες και στις κοινωνικές θέσεις, Αθήνα 1994.

Braudel, F., Civilization and Capitalism (15th- 18th c.), vol. 1, London 1988.

Braudel, F., Civilization and Capitalism (15th- 18th c.), vol. 2, London 1982.

Χασιώτης, Ι., Επισκόπηση της ιστορίας της νεοελληνικής διασποράς, Θεσσαλονίκη 1993.

Χατζηιωσήφ, Χ., "Εμπορικές παροικίες και ανεξάρτητη Ελλάδα", Ο Πολίτης, 63(Σεπτέμβριος 1983), Αθήνα, σελ. 28-34.

Hatziiossif, C., La colonie Grecque en Egypte (1833- 1856), Doctorat de troisieme cycle, Paris 1980.

Χατζηφώτη, Ι.Μ., Αλεξάνδρεια, οι δύο αιώνες του νεωτέρου Ελληνισμού, Αθήνα.

Cipolla, C., Η Ευρώπη πριν από τη Βιομηχανική Επανάσταση. Κ οινωνία και Οικονομία 1000-1700, Αθήνα 1988.

Efthymiou-Hadzilacou, M, Rhodes et sa region elargie au 18eme siecle : les activites portuaires, Athenes 1988.

Forster, E.M., Alexandria, A history and a guide, New York 1961.

Hering, G., Οικουμενικό Πατριαρχείο και ευρωπαϊκή πολιτική 1620-1638, Αθήνα 1992.

Κρεμμυδάς, Β., Ελληνική εμπορική ναυτιλία 1776- 1833: Α' " Όψεις της μεσογειακής ναυσιπλοΐας". Β' " Οι μηχανισμοί", Αθήνα 1985-1986.

Λεονταρίτης, Γ, Ελληνική εμπορική ναυτιλία 1453-1850, Αθήνα 1987. (α' έκδοση: Λέων, Γ. Β., Ελληνική εμπορική ναυτιλία (1453 - 1850), Αθήνα 1972.

Πολίτης, Α.Γ., Ο Ελληνισμός και η νεωτέρα Αίγυπτος, Αλεξάνδρεια- Αθήνα 1930, τ. Α' - Β'.

Ραδόπουλος, Ρ.Γ., Εισαγωγή εις την ιστορίαν της ελληνικής κοινότητος Αλεξανδρείας 1830- 1927, Αλεξάνδρεια 1928.

Σβορώνος, Ν., Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, Αθήνα 1994.

Σουλογιάννης, Ε., Η ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας 1843- 1993, Αθήνα 1997.

Γιαλούρα, Η,Μ., Η Αίγυπτος των Ελλήνων, Αθήνα 1967.


Κεντρική ΣελίδαΦωτοθήκηΒιβλιογραφίαΣυντελεστέςΠνευματικά ΔικαιώματαΙΜΕ