Ετήσια Έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία
ΙΜΕρος
τρέχον τεύχος
δικτυοκρισίες δικτυογραφίες *
πρακτικά
αρχείο τευχών
επόμενο τεύχος
οδηγίες υποβολής άρθρων
επικοινωνία
switch language


DigiCult: Digital Heritage and Cultural Content - Ψηφιακή κληρονομιά και πολιτιστικό περιεχόμενο
Άρτεμις Σταματέλου (Τεύχος 3 / 2003)

Το DigiCult: Digital Heritage and Cultural Content αποτελεί ερευνητικό τομέα στο πλαίσιο του προγράμματος Τεχνολογίες της Κοινωνίας των Πληροφοριών (IST Information Society Technologies - Key Action 3: Multimedia Content and Tools) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο στοχεύει στην εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας σε όλους τους τομείς της ζωής του Ευρωπαίου πολίτη. Το πρόγραμμα IST ήταν μέρος του 5ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (1998-2002) και συνεχίζει να υφίσταται ως τομέας προτεραιότητας για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2002-2006).
Η έρευνα στον τομέα του DigiCult επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων και συστημάτων για την αξιοποίηση και προβολή των παραδοσιακών και ψηφιακών δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς και πηγάζει από την ανάγκη να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες, έτσι ώστε οι φορείς που διαθέτουν τέτοιο υλικό (π.χ. βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια κτλ.) να χρησιμοποιήσουν στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες, για να προσφέρουν αφενός στο ευρύ κοινό ποιοτική πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά και αφετέρου να διασφαλίσουν τη διατήρηση και προστασία των πολιτιστικών πόρων.
Ο δικτυακός τόπος του DigiCult (http://www.cordis.lu/ist/ka3/digicult/home.html) προσφέρει ενημέρωση για τα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνητικά έργα που προωθούν εφαρμογές νέων τεχνολογιών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Στη διάρκεια του 5ου Προγράμματος Πλαισίου χρηματοδοτήθηκαν περισσότερα από 100 έργα στον τομέα της ψηφιακής κληρονομιάς και του πολιτιστικού περιεχομένου. Ακολουθεί ενδεικτικός αλφαβητικός κατάλογος έργων και των δικτυακών τόπων τους.

3D-MURALE: 3D Measurement and Virtual Reconstruction of Ancient Lost Worlds of Europe
http://www.brunel.ac.uk/project/murale/
Ανάπτυξη και χρήση τρισδιάστατων γραφικών και τεχνολογιών πολυμέσων για την αναπαράσταση σε περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας της αρχαίας πόλης της Σαγαλασσού στην Τουρκία.

ACTIVATE: New Access and Services for Cultural Content
http://www.activate.ie/
Ανάπτυξη νέων μεθόδων πρόσβασης σε πολιτιστικό ψηφιακό περιεχόμενο που αφορά στην τοπική ιστορία.

ARCHEOGUIDE: Augmented Reality-based Cultural Heritage On-site Guide
http://archeoguide.intranet.gr/
Δημιουργία νέων τρόπων πρόσβασης σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών, όπως τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας, τρισδιάστατων αναπαραστάσεων, κινητών Η/Υ και πολλαπλής διαδραστικότητας.

ARCHIVIEW: Testing a new solution for media management, interactive navigation and information discovery in heterogeneous historical archives
http://www.archiviewproject.org/home.html
Συνδυασμός καινοτόμων τεχνολογιών για τη διαχείριση, πλοήγηση, αναζήτηση και δημοσίευση περιεχομένου προερχόμενου από αρχεία ιστορικών πόλεων, με σκοπό την πλήρη αξιοποίησή του στους τομείς της εκπαίδευσης, της τουριστικής ανάπτυξης και της επικοινωνίας.

ARCO: Augmented Representation of Cultural Objects
http://www.arco-web.org/
Στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογίας για τη δημιουργία τρισδιάστατων Εικονικών Εκθέσεων στο Διαδίκτυο από τα μουσεία, μέσα από την ψηφιοποίηση μουσειακών εκθεμάτων.

ARTISTE: An Integrated Art Analysis and Navigation Environment
http://www.artisteweb.org/index1.html
Παρέχει σε εκδότες, διανομείς, χρήστες φωτογραφιών, καθώς και στην αγορά πολυμέσων εν γένει, ένα αποτελεσματικό σύστημα αποθήκευσης, ταξινόμησης, σύνδεσης, συνδυασμού και απόκτησης εικόνων με πολιτιστικό περιεχόμενο.

CHIMER: Children's Heritage Interactive Models for Evolving Repositories
http://www.chimer.org/
Παιδιά από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες ανακαλύπτουν τόπους με πολιτιστικό ενδιαφέρον και μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών δημιουργούν ψηφιακό αρχείο των πόλεων και χωριών τους.

CIPHER: Enabling Communities of Interest to Promote Heritage of European Regions
http://cipherweb.open.ac.uk/news/index.pl
Ανάπτυξη φόρουμ Πολιτιστικής Κληρονομιάς που επιτρέπουν στις τοπικές κοινότητες να δημιουργήσουν και να προβάλουν διαδικτυακά πολιτιστικό περιεχόμενο.

COLLATE: Collaboratory for Annotation, Indexing and Retrieval of Digitized Historical Archive Material
http://www.collate.de/
Στοχεύει στην εφαρμογή ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος εργασίας για αρχεία, ερευνητές και γενικότερα χρήστες που ενδιαφέρονται για ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο. Σε ό,τι αφορά το υλικό, επικεντρώνεται σε ιστορικό οπτικοακουστικό υλικό.

CULTIVATE-EU: Cultural Heritage Applications Network
http://www.cultivate-eu.org/
Το Cultivate-EU παρέχει το δίκτυο που υποστηρίζει τη συνεργασία αρχείων, βιβλιοθηκών και μουσείων χωρών της Δυτικής Ευρώπης και του Ισραήλ. Το Cultivate CEE δραστηριοποιείται σε δέκα χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ενώ το Cultivate Russia http://www.cultivate-int.org/issue2/russian/#ref-02/ αφορά στη δικτύωση των πολιτιστικών φορέων της Ρωσίας.

DELOS: A Network of Excellence on Digital Libraries
http://delos-noe.iei.pi.cnr.it/
Δίκτυο Αριστείας στον τομέα των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών με σκοπό την προώθηση της έρευνας και τη δημιουργία ενός φόρουμ όπου οι ερευνητές και οι επαγγελματίες του χώρου, και εν γένει κάθε ενδιαφερόμενος, μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες. Παράλληλα στοχεύει στην εκπαίδευση νέων ερευνητών και στη διαμόρφωση κοινών ευρωπαϊκών ερευνητικών προδιαγραφών στον τομέα των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών.

DigiCULT FORUM: The Digital Culture Forum
http://www.digicult.info/pages/index.php
http://www.digicult.info/pages/publications.php
Περισσότεροι από 50 ειδικοί στον τομέα του πολιτισμού και της τεχνολογίας δημιούργησαν ένα φόρουμ συζήτησης και ανάλυσης των σημερινών και μελλοντικών τάσεων στον τεχνολογικό τομέα, που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τον πολιτιστικό τομέα. Στις δραστηριότητες του έργου εντάσσεται η έκδοση ενημερωτικού εντύπου για τη διάδοση των αποτελεσμάτων και την προβολή προτύπων για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον πολιτιστικό τομέα.

E-CULTURENET: European Network of Centres of Excellence: Digital Culture Research and Education network
http://www.mmi.unimaas.nl/eculturenet/
Στοχεύει στην ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Δικτύου Πολιτιστικής Έρευνας και Εκπαίδευσης μέσα από μία κοινοπραξία 35 μελών από 17 χώρες, η οποία δημιουργήθηκε και εξελίχτηκε σε ένα Δίκτυο Άρτιων Κέντρων για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (Network of Centres of Excellence).

E-ISLAM: A Virtual Environment for the Dissemination of a Real Islamic Museum
http://www.benaki.gr/index-en.htm
Προβολή, με τη συμβολή των νέων τεχνολογιών, της ίδρυσης νέου παραρτήματος για την Ισλαμική Συλλογή του Μουσείου Μπενάκη και γενικότερα ενίσχυση των πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης αρχαιολογικών και πολιτιστικών αντικειμένων, κυρίως μέσω του καθορισμού των σχετικών προδιαγραφών.

MATAHARI: Mobile Access to Artefacts and Heritage at Remote Installations
http://www.isy.liu.se/~klas/matahari/presentation.html
Το έργο αποτελεί μελέτη σκοπιμότητας για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών πληροφόρησης σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία μέσω της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών κινητής επικοινωνίας.

MESMUSES: Metaphor for Science Museums
http://cweb.inria.fr/Projects/Mesmuses/
Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συστήματος για την οργάνωση, δόμηση και παρουσίαση της επιστημονικής και τεχνικής γνώσης που προσφέρεται στο κοινό από τα Μουσεία Επιστημών.

MINERVA: Ministerial Network for Valorising Activities in digitisation
http://www.minervaeurope.org/
Δημιουργία δικτύου από υπουργεία των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη συζήτηση, το συσχετισμό και τον εναρμονισμό των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ψηφιοποίηση πολιτιστικού και επιστημονικού περιεχομένου για τη δημιουργία μίας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στο συγκεκριμένο τομέα.

OPENHERITAGE: Enabling the European Culture Economy
http://www.openheritage.com/
Το έργο παρέχει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο για τη στήριξη και την προβολή της ευρωπαϊκής ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και την αποτελεσματική πρόσβαση των πολιτών σε αυτήν.

PAST: exPeriencing Archaeology across Space and Time
http://www.dl-forum.de/Foerderung/Projekte/PAST/
Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος παροχής υπηρεσιών στους επισκέπτες αρχαιολογικών χώρων με χρήση μικρών φορητών Η/Υ συνδεδεμένων μέσω ασύρματων δικτύων με τοπικό διακομιστή (server), ο οποίος αποτελεί χώρο αποθήκευσης και διανομής αρχαιολογικής πληροφορίας, ενώ παρέχει και τη δυνατότητα διάδρασης του επισκέπτη με το σύστημα κατά την περιήγησή του στον αρχαιολογικό χώρο.

PURE-FORM: The Museum of Pure Form
http://www.pureform.org/
Αποτελεί μια Εικονική Πινακοθήκη με ψηφιοποιημένα έργα γλυπτικής ευρωπαϊκών μουσείων, όπου ο επισκέπτης μπορεί να αλληλεπιδρά, μέσω της όρασης και της αφής, με τρισδιάστατες φόρμες και γλυπτά.

REGNET: Cultural Heritage in Regional Networks
http://www.regnet.org/
Δημιουργία ενός λειτουργικού δικτύου παροχής υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής σε οργανισμούς διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς.

TEL: The European Library
http://www.europeanlibrary.org/
Μέσα από τη συνεργασία μερικών από τις σημαντικότερες εθνικές βιβλιοθήκες της Ευρώπης δημιουργείται μία πανευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη. Αυτή η νέα «εικονική βιβλιοθήκη» επιτρέπει στους χρήστες να αναζητήσουν και να έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές και άλλες συλλογές των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν.

TOURBOT: Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars
http://tourbot.ime.gr
Δημιουργία ενός ρομπότ-ξεναγού, το οποίο μέσω Διαδικτύου δέχεται εντολές να περιηγηθεί σε μουσειακούς χώρους και να επισκεφθεί συγκεκριμένα εκθέματα. Το TOURBOT μπορεί να ξεναγεί επισκέπτες και εντός του μουσείου.

ViHAP3D: Virtual Heritage: High-Quality 3D Acquisition and Presentation
http://www.vihap3d.org/information.html
Στόχος του έργου είναι η διάσωση, η παρουσίαση, η πρόσβαση και η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από διαδραστικά, υψηλής ποιότητας, τρισδιάστατα γραφικά.

VRCHIP: Virtual Reality Cultural and Heritage Information Portal
http://www.trisweb.org/tris/trisportalpro/papers/Papers/Eva%20london/VRCHIPaper.pdf
Εφαρμογή τεχνολογίας Eικονικής Πραγματικότητας για τη διάδοση στο ευρύ κοινό ιστορικής και πολιτιστικής πληροφορίας σχετικής με πόλεις. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μοντέλων μιας πόλης στην πορεία της στο χρόνο συνδεδεμένων με σχετικές οπτικοακουστικές πληροφορίες. Τα μοντέλα περιέχουν κίνηση και ήχο και προσφέρουν ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον για έρευνα.

Τελευταία επίσκεψη δικτυακών τόπων: Μάρτιος 2003

Μπορείτε να επιστρέψετε στις δικτυοκρισίες δικτυογραφίες
| δικτυοκρισίες δικτυογραφίες | πρακτικά | επικοινωνία |
| αρχείο τευχών | επόμενο τεύχος | οδηγίες υποβολής άρθρων |
| τρέχον τεύχος | ΙΜΕ | πνευματικά δικαιώματα |
| αρχή σελίδας | αλλαγή γλώσσας |

© 2003: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού