Ύπατοι: Αξιωματούχοι που διορίζονταν ετησίως (ένας στην Κωνσταντινούπολη και ένας στη Ρώμη), υπεύθυνοι για τη χρηματοδότηση δημόσιων αγώνων στον ιππόδρομο. Τα υπατικά δίπτυχα ήταν σκαλιστά ελεφαντοστέινα δίπτυχα με τη μορφή ζεύγους πινακίδων γραφής (αβάκια), που διανέμονταν ως δώρα από τους υπάτους όταν αναλάμβαναν τα καθήκοντά τους.
Υπερώο: O όροφος του σπιτιού όπου διαμένουν κυρίως οι γυναίκες. Στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική δηλώνει τον όροφο πάνω από τα πλάγια κλίτη, ή/και από το νάρθηκα των ναών, απ' όπου παρακολουθούσαν τη Λειτουργία οι γυναίκες.