Φόρος (λατ. forum): Υπαίθρια πλατεία.
Φράγμα πρεσβυτερίου: Xαμηλός τοίχος, λίθινος ή μαρμάρινος συνήθως, που διαχωρίζει το ιερό, το προορισμένο μόνο για τους κληρικούς, από τον κυρίως ναό. Aποτελείται από κιονίσκους ή πεσσίσκους και ανάμεσά τους πλάκες, τα θωράκια. Σταυροί και φυτικά μοτίβα αποτελούν τη συνήθη ανάγλυφη διακόσμηση του φράγματος.