Διακονικό: Μικρό δωμάτιο που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση των ιερών σκευών.