Στην περίοδο της Καταλανοκρατίας, έκανε την εμφάνισή του στην Αττική ένα νέο πληθυσμιακό στοιχείο, οι Αλβανοί. Στην εικόνα, Αλβανοί σε χαλκογραφία του 1820.
Σχέδιο του C. R. Cockerell, χάραξη του J. Clark.
Hughes, T. S., Travels in Sicily, Greece and Albania, τ. 2, London 1820, σ. 99.
Αθήνα, Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή 5.961.
© Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, Αθήνα