Τους Καταλανούς διαδέχτηκε στο δουκάτο των Αθηνών ο φλωρεντινός Nerio I Acciaiuoli, στα 1388. Στην εικόνα, το οικόσημο του οίκου των Acciaiuoli των Αθηνών.
Δοανίδου, Σ. Ι., Η Φραγκοκρατία στην πόλη των Αθηνών (1205-1456), Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", Αθήνα 1981, σ. 133.
© Σοφία Ι. Δοανίδου