Από το Ιδρυτικό του Ε.Δ.Ε.Σ

Υπάρχει Εθνικός Δημοκρατικός Σύνδεσμος, Ε.Δ.Ε.Σ, όστις έχει τον κάτωθι καθωρισμένον σκοπόν:

  1. Να εγκαθιδρύσει εις την Ελλάδα το Δημοκρατικόν πολίτευμα, σοσιαλιστικής μορφής, οιανδήποτε και αν θα είναι η έκβασις του πολέμου.
  2. Να αποκαλύψει διά παντός μέσου και κατά σαφή και αναμφισβήτητον τρόπον την προδοσίαν του τέως βασιλέως Γεωργίου Β' και της περί αυτόν σπείρας της αυτοκληθείσης Δικτατορία της 4ης Αυγούστου, επιβάλη εις πάντας τους στυγνούς εγκληματίας βαρυτάτας κυρώσεις, δημεύση δ' άμα τας περιουσίας τόσον αυτών και των συγγενών των όσον και των μετ' αυτών οπωσδήποτε συναλλαγέντων κατά τη διάρκεια της επαράτου τυραννίας.
  3. Να αποκαθάρη και να ανακαινίση εκ βάθρων την κρατικήν μηχανήν εις τρόπον ώστε στρατός ξηράς, αέρος και θαλάσσης, Χωροφυλακή και Αστυνομία πόλεων, Δικαστική εξουσία, διοικητικαί υπηρεσίαι πάσης φύσεως, τραπεζικά Ιδρύματα καθώς και ποικίλοι οργανισμοί απαλλαγώσιν από οιονδήποτε μέλος το οποίον δεν θα έχη αποδεδειγμένως Εθνικήν Δημοκρατικήν σοσιαλιστικήν συνείδησιν πιστοποιούμενην διά πράξεων τοιούτων ώστε να υπάρχει πλήρης και σταθερά προς αυτό εμπιστοσύνη. Η κάθαρσις πρέπει να φθάση μέχρι τούτου του σημείου ώστε, αν η ανάγκη το επιβάλη, ως τούτο συμβαίνει με τα εκτραπέντα απολύτως του προορισμού των Σώματα της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας πόλεων, εν πολλοίς δε και με την Δικαστικήν εξουσίαν, προβή εις την πλήρη διάλυσιν αυτών και εις την εκ νέου ανασυγκρότησίν των.
  4. Η Δημοκρατική Σοσιαλιστική Ελλάς θα θεσπίση νόμους και θα λάβη μέτρα τοιαύτα τα οποία θα δώσουν εις τον Ελληνικόν Λαόν Κοινωνικήν Δικαιοσύνην, θα εξαλείψουν εντελώς την μαύρην αδικίαν και εγκληματικήν ανισότητα, η οποία από της εποχής της απελευθερώσεως της πατρίδος μας, και ιδία κατά τα τελευταία πέντε έτη της τυραννίας, εμάστισε το σύνολον των Ελλήνων και εξεμεταλλεύθη αναλγήτως τους μόχθους του επ' ωφελεία μιας ελαχιστοτάτης κακοήθους κεφαλαιοκρατικής μειονότητος και ήτις διά πάσης αθεμιτουργίας εκάθησεν εκάστοτε εις την ράχην του Ελληνικού λαού. Εις την εθνικήν Δημοκρατικήν Σοσιαλιστικήν Ελλάδα δεν πρέπει να υπάρχουν πεινώντας και δεν θα υπάρξουν.
  5. Μετά την ολοσχερή εκπλήρωσιν των σκοπών του Συνδέσμου θα γίνη προσφυγή εις τον Ελληνικόν Λαόν, ίνα διά της ελευθέρως εκδηλωθησομένης γνώμης του κυρώση το έργον του Συνδέσμου. Μετά την κύρωσιν ταύτην θα παραχωρήση ο Σύνδεσμος την αρχήν εις τους αντιπροσώπους του Λαού, εκλεγησομένους κατά σύστημα, το οποίον θα καθορίση εν καιρώ, και θα αποχωρήσει της αρχής...

(Από το κείμενο του Ιδρυτικού του Ε.Δ.Ε.Σ, στο: Ντοκουμέντα της Αντίστασης, Αθήνα, "Το Ποντίκι", 1994, σ. 65-66)