Από το Ιδρυτικό του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (Ε.Α.Μ.)

  1. Από τους αντιπροσώπους των κάτωθι υπογεγραμμένων κομμάτων ιδρύεται το Εθνικόν Απελευθερωτικόν Μέτωπον της Ελλάδος (Ε.Α.Μ.). Εις το Ε.Α.Μ. γίνεται ισοτίμως δεκτόν και παν άλλο κόμμα ή οργάνωσις που δέχεται τας αρχάς του παρόντος Ιδρυτικού ως και να εργασθεί διά την επιτυχίαν των σκοπών του Ε.Α.Μ.. Προκειμένου να γίνει δεκτή εις το Ε.Α.Μ. οιαδήποτε οργάνωσις δεν εξετάζεται το παρελθόν ή αι αντιλήψεις των σχετικώς με την μελλοντικήν ανασυγκρότησιν της ελευθέρας και ανεξαρτήτου Ελλάδος, αλλά απλώς η πίστις των εις την ανάγκην του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνος, η τιμιότης των απέναντι αυτού και η αποδοχή των αρχών του Ε.Α.Μ. που περιλαμβάνεται εις το παρόν Ιδρυτικόν.
  2. Σκοπός του Εθνικού Μετώπου είναι:
  3. α) Η απελευθέρωσις του Έθνους μας από τον σημερινόν ξένον ζυγόν και η απόκτησις της πλήρους ανεξαρτησίας της χώρας μας.
    β) Ο σχηματισμός προσωρινής κυβερνήσεως του Ε.Α.Μ. αμέσως μετά την εκδίωξιν των ξένων κατακτητών, μοναδικός σκοπός της οποίας θα είναι η προκήρυξις εκλογών δια συντακτικήν εθνοσυνέλευσιν, με βάσιν την αναλογικήν, ίνα ο λαός αποφανθή κυριαρχικώς επί του τρόπου της διακυβερνήσεώς του.
    γ) Η κατοχύρωσις του κυριαρχικού τούτου δικαιώματος του Ελληνικού Λαού, όπως αποφανθή περί του τρόπου διακυβερνήσεώς του, από πάσαν αντιδραστικήν απόπειραν, ήτις θα τείνη να επιβάλη εις τον λαόν λύσεις αντιθέτους προς τας επιθυμίας του και η εκμηδένισις δ' όλων των μέσων του Ε.Α.Μ. και των οργάνων που τον αποτελούν, πάσης τοιαύτης αποπείρας.

(Από το κείμενο του ιδρυτικού του Ε.Α.Μ., στο: Τ. Βουρνάς, Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας, Πόλεμος 1940-41, Κατοχή, Αντίσταση, Απελευθέρωση, Δεκέμβριος 1944, Βάρκιζα, Αθήνα, Αφοί Τολίδη, 1980, σ. 83-84)