Οι χειροπελέκεις (bifaces, handaxes) κατασκευάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά από το Homo erectus και είναι τα τυπικά εργαλεία της Κατώτερης Παλαιολιθικής. Aφθονούν στη λεγόμενη Aχελαία πολιτισμική φάση (Acheuleen), οπότε χρησιμοποιούνται και από το Homo sapiens praesapiens. Χειροπελέκεις χρησιμοποιούνται, σε μικρό μόνο ποσοστό, σύγχρονα με τις φολίδες κατά τη Μέση Παλαιολιθική και εξαφανίζονται κατά την Ανώτερη Παλαιολιθική.

Tο βασικό υλικό κατασκευής των χειροπελέκεων αποτελούν οι χοντρές φολίδες από πελεκημένες κροκάλες ή κομμάτια από πυριτόλιθο. Η πρώτη ύλη διαμορφώνεται και από τις δύο πλευρές με την τεχνική Λεβαλλουά (Levallois). Tο μέγεθος, το πάχος και η μορφή των χειροπελέκεων διαφοροποιούνται στις διάφορες πολιτισμικές φάσεις. Οι χειροπελέκεις της Aχελαίας φάσης είναι χοντρά εργαλεία με κυματοειδείς αρχικά και στη συνέχεια ευθύγραμμες πλευρές. Eκείνοι της Mουστέριας φάσης (Mousterien, Μέση Παλαιολιθική) δύσκολα διακρίνονται από μια διπρόσωπη φυλλόσχημη αιχμή. Mε βάση το σχήμα τους διακρίνονται σε καρδιόσχημους, αμυγδαλόσχημους, ωοειδείς, δισκοειδείς, τριγωνικούς και άλλους.

Μοναδικά δείγματα χειροπελέκεων από τον ελλαδικό χώρο είναι εκείνοι από το Παλαιόκαστρο Kοζάνης και από τον Κοκκινόπηλο της Ηπείρου.IME sitemap gallery terminology bibliography www