Σαββατοκύριακο στον ΕΚ

Τρίτη,
23 Ιουλίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
Εφημερίς της Κυβερνήσεως

«Όλοι οι φέροντες την ημετέραν υπογραφήν νόμοι και διατάγματα, όλαι αι δημοσιότητος χρήζουσαι διατάξεις και διακηρύξεις των ημετέρων υπουργείων, έτι δε αι περί διορισμών και προβιβασμών εις τας δημοσίας υπηρεσίας και αι περί παραιτήσεων ειδοποιήσεις θέλουν δημοσιεύεσθαι του λοιπού διά μιάς επισήμου εφημερίδος ήτις θέλει φέρει το όνομα "Εφημερίς των Κυβερνήσεων του βασιλείου της Ελλάδος" και εκδίδεσθαι υπό την εφορείαν του ημετέρου επί των Εσωτερικών Γραμματέως της Επικρατείας». Ήταν η 1η Φεβρουαρίου 1833 και το βασιλικό διάταγμα ρύθμιζε τα σχετικά με την «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Η δημοσίευση του βασιλικού διατάγματος έγινε στο πρώτο τεύχος της «Εφημερίδας της Κυβερνήσεως», με ημερομηνία 16-2-1833. 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ