Έργο του Εργαστηρίου είναι η συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία, της χωρικής πληροφορίας και η προβολή αυτού του υλικού μέσω των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, και έμμεσα η έρευνα μεθόδων χρήσης του παραγόμενου έργου στη διδασκαλία, την έρευνα και την αγορά.

Το Ίδρυμα έχει δημιουργήσει μια βάση τεκμηριωμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων για δομικά έργα κυρίως από την περιοχή της Μικράς Ασίας, η οποία απευθύνεται σε εξειδικευμένο κοινό ερευνητών.

Τρόπος Εργασίας
Τα δομικά έργα ανασχεδιάζονται με ηλεκτρονικά εργαλεία (λογισμικό Autocad), με βάση τόσο τις δημοσιεύσεις των αρχαιολογικών ανασκαφών όσο και τη σχετική βιβλιογραφία.
Όψεις, κατόψεις, τομές κτλ. δεν ψηφιοποιούνται, αλλά ανασχεδιάζονται σε κλίμακα 1:1 με βάση τις μετρήσεις των συμβατικών σχεδίων. Τα σχέδια υλοποιούνται με την ακρίβεια και τη λεπτομέρεια που επιτρέπουν αφενός οι πηγές και αφετέρου το λογισμικό Autocad.
Κάθε νέο σχέδιο συνοδεύεται από αναλυτική αναφορά στις πηγές από τις οποίες αντλήθηκε η πληροφορία.
Τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα κτήρια δηλαδή, δε σχεδιάζονται μόνον όπως έχουν διασωθεί σήμερα, αλλά επιχειρείται -όπου υπάρχουν στοιχεία- η αποκατάστασή τους. Στη φάση αυτή η βάση δεν είναι διαθέσιμη διαδικτυακά στο κοινό.

copyright © 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ