Αττική μελανόμορφη κύλικα του Νικοσθένη με παράσταση οργώματος. Τέλος 6ου αιώνα π.Χ.

Staatliche Museen zu Berlin Preussischer Kulturbesitz Antikensammlung 1806

© Staatliche Museen zu Berlin Preussischer Kulturbesitz Antikensammlung