Στη Γλαρένζα, στη διάρκεια της Φραγκοκρατίας, λειτουργούσε νομισματοκοπείο. Στην εικόνα, τορνέζιο Γλαρένζας (1267-1278).
Τζαμαλής, Π. Α., Τα νομίσματα της Φραγκοκρατίας 1184-1586, εκδ. Νούμμιο, Αθήνα 1981, σ. 80, φωτ. 59.
Αθήνα, Ιδιωτική Συλλογή