Δήλος - Βουλευτήριο, Εκκλησιαστήριο, Πρυτανείο.

Η Δήλος υπήρξε ένα από τα πιο σημαντικά λατρευτικά κέντρα του αρχαίου κόσμου, με ευρύτερη πολιτική και οικονομική σπουδαιότητα. Για το λόγο αυτό, τα δημόσια οικοδομήματα ήταν περισσότερο συνδεδεμένα με τις θρησκευτικές παρά με τις πολιτικές διαδικασίες, και γεωγραφικά γειτνίαζαν με το κέντρο της λατρείας, δηλαδή το ναό του Απόλλωνα.

Tο ταυτιζόμενο με Βουλευτήριο επίμηκες, αρχαϊκό οικοδόμημα ιδρύθηκε το α΄ μισό του 6ου αι. π.Χ. Διαιρούνταν κατά πλάτος σε δύο άνισα διαμερίσματα. Η μεγαλύτερη νότια αίθουσα είχε δύο εισόδους στη δυτική πλευρά και χωριζόταν σε δύο μέρη με εσωτερική σειρά πεσσών. Στην εξωτερική βορειοανατολική γωνία ενας ιωνικός κίονας έφερε την αναθηματική επιγραφή "εις Αθηνάν Πολιάδαν". Οπως αποδεικνύει σειρά επιγραφών από τον 3ο και 2ο αι. π. X., στο Βουλευτήριο φυλάσσονταν αντίγραφα των ψηφισμάτων των συνελεύσεων.

O τόπος συνεδρίασης της Eκκλησίας του Δήμου, το Εκκλησιαστήριο, ήταν ένα μεγάλο κτήριο που υπέστη πολλές μετατροπές από τον 5ο έως τον 2ο αι. π.Χ. Αποτελείται από δύο μεγάλες παρακείμενες αίθουσες. Ο νότιος τοίχος της μεγαλύτερης δυτικής πλευράς σχημάτιζε στο μέσο αψίδα και στο ανώτερο τμήμα υπήρχαν ανοίγματα που χωρίζονταν από τετράγωνες παραστάδες. Μαρμάρινο θρανίο περιέτρεχε τις πλευρές της αίθουσας.

Tο Πρυτανείο, ένα ορθογώνιο κτήριο το οποίο αποτελούσε την έδρα των Πρυτάνεων, χρονολογείται στο τέλος της αρχαϊκής ή στις αρχές της κλασσικής περιόδου. Η είσοδός του βρίσκεται στη νότια πλευρά. Η εσωτερική διάταξη του κτηρίου περιλαμβάνει το κυρίως Πρυτανείο και το αρχείο που είχαν από έναν προθάλαμο, καθώς επίσης και την εσωτερική αυλή.

Eπιστροφή