Το Ίδρυμα χρησιμοποιεί στις παραγωγές του κατά κανόνα μεγάλο αριθμό εικόνων. Οι περισσότερες από αυτές προέρχονται από μουσεία, ιδιωτικές συλλογές και άλλους φορείς. Το Ίδρυμα σεβόμενο την αρχή των πνευματικών δικαιωμάτων ζητά κάθε φορά την έγκριση από τον εκάστοτε κάτοχο των δικαιωμάτων και, όταν αυτό απαιτείται, αποδίδει το αντίστοιχο αντίτιμο. Παράλληλα, παράγει και το ΙΜΕ οπτικοακουστικό υλικό, τα δικαιώματα του οποίου ανήκουν στο Ίδρυμα. Το υλικό αυτό, σε αντίθεση με το αγορασμένο από τους φορείς ή τα φυσικά πρόσωπα, μπορεί να διατεθεί και σε τρίτους. Οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται και στις δυο περιπτώσεις διενεργούνται από τον υπεύθυνο της διαχείρισης αδειών χρήσης.

copyright © 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ