Παροικιακός Ελληνισμός
Οι έλληνες πάροικοι στην Ολλανδία ενδιαφέρθηκαν από πολύ νωρίς για τη δημιουργία ορθόδοξου ναού, τον οποίο κατάφεραν να αποκτήσουν μετά από πολλές προσπάθειες στα 1764. Εδώ: Αντίγραφο της υπογραφής του έλληνα εμπόρου Ιωάννη Πρίγκου, ο οποίος μας πληροφορεί στο "Χρονικό" του για τις προσπάθειες των ελλήνων παροίκων σχετικά με την ίδρυση ναού.

Υπογραφή Ι. Πρίγκου

Φωτογραφία

Σκαβαράς, Β., Ιωάννης Πρίγκος (1725-1789), η ελληνική παροικία του 'Aμστερνταμ..., Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλών, Αθήνα 1964.
Αθήνα, Ιστορικό Σπουδαστήριο, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.