Παροικιακός Ελληνισμός
Στην Αγγλία είχαν εγκατασταθεί πολλοί χιώτες έμποροι, οι οποίοι χρησιμοποιώντας δικά τους καράβια διακινούσαν προϊόντα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Εδώ: Το δίκτυο του χιώτικου εμπορίου στη Μεσόγειο και ο αριθμός των οικογενειών στις πόλεις-λιμάνια του δικτύου.

Χιώτικο εμπορικό δίκτυο

Φωτογραφία

Χάρτης.
Χαρλαύτη, Τζ., Εμπόριο και Ναυτιλία το 19ο αιώνα, Μνήμων 15, χάρτης 1.
Ιστορικό Σπουδαστήριο, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Ια 270.
Επεξεργασία ΙΜΕ.