Παροικιακός Ελληνισμός
Ο πρώτος ελληνορθόδοξος ναός που χτίστηκε στο Λονδίνο ήταν αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου και εγκαινιάστηκε στις 10 Μαΐου 1677. Εδώ: Σχέδιο του ναού της Θεοτόκου στο Λονδίνο.

Ναός της Θεοτόκου

Φωτογραφία

Σταματιάδης, Επ., Επιστολιμαία διατριβή, 1892, σ. μεταξύ 12-13.
Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη, Β.Ε.Ι. 1164Ε.
© Εθνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.