Παροικιακός Ελληνισμός
Το Παρίσι υπήρξε κέντρο συγκέντρωσης ελλήνων λογίων με αντικρουόμενες απόψεις πάνω σε ζωτικά θέματα, όπως παιδεία και γλώσσα, τις οποίες συχνά εξέφραζαν μέσα από τις σελίδες φιλολογικών περιοδικών. Eδώ: Tο περιοδικό "Μέλισσα", το οποίο εκδιδόταν στο Παρίσι στο διάστημα 1819-1821 και εξέφραζε την προοδευτική ιδεολογία της εποχής, 1819.

Περιοδικό "Μέλισσα"

Φωτογραφία

Εξώφυλλο του α' έτους της έκδοσης.
Κουμαριανού, Αικ., Ο Ελληνικός Προεπαναστατικός Τύπος, Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, σ. 147, εικ. 57.
Αθήνα, Συλλογή Αικ. Κουμαριανού.