Παροικιακός Ελληνισμός
Ο Αδαμάντιος Κοραής έφτασε στο 'Aμστερνταμ στα 1772, όπου ασχολήθηκε με το εμπόριο αλλά και γνώρισε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, και έζησε εκεί ως τα 1777. Εδώ: Πορτρέτο του Αδαμάντιου Κοραή.

Πορτρέτο Αδαμάντιου Κοραή

Φωτογραφία

Ελαιογραφία.
Κεφαλονιά, Βιβλιοθήκη Ιακωβάτων-Τυπάλδων.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 358.
© Βιβλιοθήκη Ιακωβάτων-Τυπάλδων, Κεφαλονιά.