Παροικιακός Ελληνισμός
Οι έλληνες έμποροι στη Μασσαλία ήταν οργανωμένοι σε συλλογικές εταιρείες-συντροφίες, ακολουθώντας το παράδειγμα των γάλλων και άλλων ευρωπαίων εμπόρων. Εδώ: Εμπορική επιστολή από τη Θεσσαλονίκη προς τον Jean-Batiste-Honore Roux & Συντροφία στη Μασσαλία, 1706.

Εμπορική επιστολή

Φωτογραφία

Η Θεσσαλονίκη του 18ου αιώνα, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1996, σ. 136.
Αθήνα, Συλλογή Α. Παπαϊωάννου.