Παροικιακός Ελληνισμός
Στο βασίλειο της Νεάπολης οι ισπανοί κατακτητές χρησιμοποιούσαν έλληνες και αλβανούς μισθοφόρους, τους stradioti. Εδώ: Έλληνας stradioto με την πανοπλία και το άλογό του.

Έλληνας μισθοφόρος

Φωτογραφία

Λεπτομέρεια από μεταβυζαντινή εικόνα.
Βενετία, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ι', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1974, σ. 261.
© Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, Βενετία.