Παροικιακός Ελληνισμός
Κατά το 18ο αιώνα, περίοδο μεγάλης ακμής του εμπορίου, εγκαθίστανται στο Λιβόρνο πολλοί έλληνες έμποροι. Εδώ: Κτητορικό σήμα του έλληνα εμπόρου στο Λιβόρνο, Δημητρίου Πιστόλακα.

Κτητορικό σήμα Δημητρίου Πιστόλακα

Φωτογραφία

Σακελλαρίου, Γ., Αρχαιολογία, Βιέννη 1796.
Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη, Αρχ. 2417.
© Εθνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.