Παροικιακός Ελληνισμός
Στα 1599 ιδρύθηκε στη Βενετία γυναικεία μονή, προσαρτημένη στο ναό της Αδελφότητας, η οποία ανέπτυξε και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Εδώ: Πρακτικό εκλογής της ηγουμένης Δωροθέας Βάρδα για την ορθόδοξη μονή "Ευγενών Ελληνίδων Βενετίας", 1725.

Πρακτικό εκλογής της ηγουμένης

Φωτογραφία

Κούκου, Ε., Η ορθόδοξος μονή Ευγενών Ελληνίδων Βενετίας (1599-1829), Αθήνα 1965, πιν. 11.
Βενετία, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών.
© Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, Βενετία.