Παροικιακός Ελληνισμός
Οι περισσότεροι Έλληνες που ήρθαν στην Ιταλία για σπουδές φοίτησαν στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, όπου δίδασκαν και έλληνες καθηγητές το 18ο αιώνα. Εδώ: Αίθουσα διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας.

Το πανεπιστήμιο της Πάδοβας

Φωτογραφία

Image Courtesy of www.PicturesNow.com, Design #068402.
© 1999 www.PicturesNow.com, Inc.