Παροικιακός Ελληνισμός
Κατά το 18ο αιώνα εμφανίζεται στην Ιταλία ο θεσμός των "ελεύθερων λιμανιών", όπου οι δασμοί για τα διακινούμενα προϊόντα μειώνονται σημαντικά. Εδώ: Γενική άποψη της Νεάπολης, ενός από τα "ελεύθερα" λιμάνια της Ιταλίας, 19ος αιώνας.

'Αποψη της Νάπολης

Φωτογραφία

Χαλκογραφία.
Malte-Brun, Precis de la Geographie Universelle, τ. 4, Paris 1828, σ. 186-187.
Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής, Γ 2 ΓΓΠ.
Η Θεσσαλονίκη του 18ου αιώνα, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1996, σ. 115.
© Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα.