Παροικιακός Ελληνισμός
Ο λόγιος Ιανός Λάσκαρης έφερε πολλά ελληνικά χειρόγραφα από την Ανατολή για τη βιβλιοθήκη του Λαυρεντίου των Μεδίκων. Εδώ: Το παλάτι των Μεδίκων στη Ρώμη, 1685.

Το παλάτι των Μεδίκων

Φωτογραφία

Ελαιογραφία.
Έργο του Gaspard Van Wittel.
Image Courtesy of www.PicturesNow.com, Design #506141.
© 1999 www.PicturesNow.com, Inc.