Παροικιακός Ελληνισμός
Στις αρχές του 19ου αιώνα τα ελληνικά πλοία, προερχόμενα από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, μετέφεραν στο Λιβόρνο σιτηρά από τον Εύξεινο Πόντο. Εδώ: Το στόμιο της Μαύρης Θάλασσας, 1819.

Μαύρη Θάλασσα

Φωτογραφία

Χάραξη σε φύλλα ψευδάργυρου (τσίγκος).
Σχέδιο Melling, Χάραξη Desmaisons et Le Rouge, Ολοκλήρωση Duparc.
Melling, A.F., Voyage Pittoresque de Constantinople..., Paris 1819, πιν. 44.
Αθήνα, Ιδιωτική Συλλογή.