Παροικιακός Ελληνισμός
Στις δεκαετίες 1670-1680 μεταναστεύουν στο Λιβόρνο πολλοί Μανιάτες προσπαθώντας να ξεφύγουν από την καταπίεση των Τούρκων. Εδώ: Ένοπλος Μανιάτης, 1825.

Ένοπλος Μανιάτης

Φωτογραφία

Χαλκογραφία.
Σχέδιο O.M. Stackelberg, Χάραξη G. Mochetti.
Stackelberg, O.M., baron de, Costumes et Usages des Peuples de la Grece Moderne..., Rome 1825, εικ. 12.
Αθήνα, Συλλογή Eυστ. Φινόπουλου.