Παροικιακός Ελληνισμός
Κατά τη Βυζαντινή εποχή (αρχές 12ου αιώνα), στο λιμάνι της Αγκόνας οι έλληνες κάτοικοι αποτελούσαν το πενήντα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού. Εδώ: Επιπεδογραφία της Αγκόνας από τη θάλασσα.

Χάρτης της Αγκόνας

Φωτογραφία

Paris, Musee de la Marine, Φωτοθήκη, αρ. 50758.
© Musee de la Marine, Paris.