Παροικιακός Ελληνισμός
Κατά τα 1670 μανιάτες έποικοι μεταφέρονται στην Κορσική, μετά από συμφωνία με τους Γενουάτες. Εδώ: Χάρτης της Κορσικής, η οποία αποτέλεσε γενουάτικη κτήση ως τα 1768.

Χάρτης της Κορσικής

Φωτογραφία

Επιχρωματισμένη χαλκογραφία του 1640.
Πρώτη έκδοση: J. Jamssonius & Hondius, Atlas Novus, 1638. Αθήνα, Συλλογή Δ. και K. Kούτσικα.
Τα Χαρακτικά της Χίου, τ. Β', εκδ. Ίδρυμα Λω, Αθήνα 1995, σ. 229.
© Δ. και K. Kούτσικας, Αθήνα.