Παροικιακός Ελληνισμός
Στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία οι έλληνες πάροικοι βρήκαν ναούς στα μέρη που εγκαταστάθηκαν, χτισμένους ήδη από τη Βυζαντινή εποχή. Εδώ: Η Κατόλικα, βυζαντινός ναός του 10ου αιώνα χτισμένος στο Στύλον της Κάτω Ιταλίας.

Βυζαντινός ναός στην Κάτω Ιταλία

Φωτογραφία

Φωτογραφία Μ. Φακίδη.
Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μ., "Βυζαντινή Καλαβρία", Επτά Ημέρες-Καθημερινή, τ. ΣΤ': Ο Ελληνισμός της Διασποράς-Καλαβρία, Αθήνα 1996, σ. 158.
© Η Καθημερινή Α.Ε.