Παροικιακός Ελληνισμός
Από την ελληνική κοινότητα της Τεργέστης εκδόθηκαν καταστατικά, δηλαδή οι κανονισμοί για τη ρύθμιση των φιλανθρωπικών χρεών των μελών της. Εδώ: Tο καταστατικό του 1787.

Tο καταστατικό του 1787

Φωτογραφία

Τεργέστη, Αρχείο Ελληνικής Κοινότητας.
Επτά Ημέρες-Καθημερινή, τ. ΣΤ': Ο Ελληνισμός της Διασποράς-Τεργέστη, Αθήνα 1996, σ. 123.
© Αρχείο Ελληνικής Κοινότητας, Τεργέστη.