Παροικιακός Ελληνισμός
Στη Βενετία αναπτύχθηκε μια πολύ ισχυρή ελληνική κοινότητα, καθώς ελληνικοί πληθυσμοί άρχισαν να εγκαθίστανται στην περιοχή ήδη πριν από την 'Aλωση αλλά και μετά την κατάκτηση των βενετικών κτήσεων στην Ανατολή από τους Τούρκους. Εδώ: Το Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας, 1734.

Το Μεγάλο Κανάλι

Φωτογραφία

Ελαιογραφία.
Έργο του Antonio Canale, Il Canaletto.
Image Courtesy of www.PicturesNow.com, Design #407252.
© 1999 www.PicturesNow.com, Inc.