Παροικιακός Ελληνισμός
Στο ελληνικό σχολείο της Τεργέστης οι μαθητές διδάσκονταν και την ιταλική γλώσσα, για να προσαρμόζονται ευκολότερα στην τοπική κοινωνία. Εδώ: Επιτομή Ιταλικής Γραμματικής για τους μαθητές του ελληνικού σχολείου της Τεργέστης, 1799.

Βιβλίο "Ιταλική Γραμματική"

Φωτογραφία

Βενιέρης Δ., Επιτομή Γραμματικής..., Τεργέστη 1799, σελίδα τίτλου.
Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη, Γλωσ. 3854.
© Εθνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.