Παροικιακός Ελληνισμός
Οι έλληνες μετανάστες της Κάτω Ιταλίας ενώ εκλατινίστηκαν, δεν ξέχασαν την ελληνική γλώσσα κι έτσι ελληνοϊταλικές διάλεκτοι ομιλούνται μέχρι και σήμερα από τους απογόνους τους. Εδώ: Το Γκαλλιτσιανό, το σημαντικότερο ελληνόφωνο χωριό της Καλαβρίας σήμερα, 1985.

'Αποψη του Γκαλλιτσιανό

Φωτογραφία

Φωτογραφία Λ. Έβερτ.
Πετροπούλου, Χ., "Γνωριμία με τα ελληνόφωνα χωριά", Επτά Ημέρες-Καθημερινή, τ. ΣΤ': Ο Ελληνισμός της Διασποράς-Καλαβρία, Αθήνα 1996, σ. 149.
© Η Καθημερινή Α.Ε.