Παροικιακός Ελληνισμός
Οι φορτωτικές ήταν συνοδευτικά έγγραφα των εμπορευμάτων, όπου αναφέρονταν λεπτομερώς σημαντικά χαρακτηριστικά, όπως η ποσότητα και το είδος του εμπορεύματος. Εδώ: Φορτωτική από την Τεργέστη, 1823.

Φορτωτική από την Τεργέστη

Φωτογραφία

Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη, Τμήμα Χειρογράφων-Ομοιοτύπων, Ασ. 135.
© Εθνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.