Παροικιακός Ελληνισμός
Στη Βενετία το ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα για την ελληνική αδελφότητα, η Φλαγγίνειος Σχολή, ιδρύθηκε με κληροδότημα του δικηγόρου του δημοσίου στη Βενετία, Θωμά Φλαγγίνη. Εδώ: Το μέγαρο της Φλαγγινείου Σχολής, σήμερα έδρα του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών.

Φλαγγίνειος Σχολή

Φωτογραφία

Σύγχρονη φωτογραφία.
"Το Ελληνικό Ινστιτούτο", Επτά Ημέρες-Καθημερινή, τ. ΣΤ': Ο Ελληνισμός της Διασποράς-Βενετία, Αθήνα 1996, σ. 33.
© "Η Καθημερινή" Α.Ε.