Παροικιακός Ελληνισμός
Στην Τεργέστη, ιδιαιτέρως από τα τέλη του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι ομογενείς έμποροι έχτιζαν μεγαλοπρεπείς επαύλεις. Εδώ: Η έπαυλη Χατζηκώστα στην Τεργέστη.

Έπαυλη Χατζηκώστα

Φωτογραφία

Φωτογραφία εποχής.
Τεργέστη, Μουσείο Ελληνικής Κοινότητας.
Κατσιαρδή, Ο., "Έντονη οικονομική δραστηριότητα", Επτά Ημέρες-Καθημερινή, τ. ΣΤ': Ο Ελληνισμός της Διασποράς-Τεργέστη, Αθήνα 1996, σ. 107.
© Μουσείο Ελληνικής Κοινότητας, Τεργέστη.