Παροικιακός Ελληνισμός
Στα 1784 άρχισε να χτίζεται ο ναός της κοινότητας της Τεργέστης, που αφιερώθηκε στον 'Aγιο Νικόλαο. Εδώ: 'Aποψη του εσωτερικού του ναού.

'Αγιος Νικόλαος

Φωτογραφία

Έγχρωμη φωτογραφία.
Κατσιαρδή, Ο., "Ο Ορθόδοξος ναός του Αγίου Νικολάου", Επτά Ημέρες-Καθημερινή, τ. ΣΤ': Ο Ελληνισμός της Διασποράς-Τεργέστη, Αθήνα 1996, σ. 119.
© "Η Καθημερινή" Α.Ε.