Παροικιακός Ελληνισμός
Η ελληνική Αδελφότητα της Βενετίας απέκτησε τη δική της εκκλησία μόλις το 1573, οπότε ολοκληρώθηκε ο ελληνορθόδοξος ναός του Αγίου Γεωργίου, στον οποίο το μεγαλύτερο μέρος του εικονοστασίου φιλοτέχνησε ο κορυφαίος κρητικός αγιογράφος Μιχαήλ Δαμασκηνός. Εδώ: 'Aποψη του εσωτερικού του ναού του Αγίου Γεωργίου Βενετίας.

'Αγιος Γεώργιος

Φωτογραφία

Έγχρωμη φωτογραφία.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1974, σ. 240.
© Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα.