Παροικιακός Ελληνισμός
Η Ελληνική Εμπορική Σχολή υπήρξε το σημαντικότερο εκπαιδευτικό κέντρο του ελληνισμού της Ρωσίας, το οποίο ίδρυσαν και συντηρούσαν οι μεγαλέμποροι της πόλης. Εδώ: Το κτήριο της Ελληνικής Εμπορικής Σχολής, το οποίο βρισκόταν στη γωνία των οδών De Ribas και Αικατερίνης, τέλη 19ου αιώνα.

Ελληνική Εμπορική Σχολή

Φωτογραφία

Λιθογραφία.
Οδησσός, Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο.
Κατάλογος Μουσείου της Φιλικής Εταιρείας-Οδησσός, Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, Αθήνα 1994, σ. 63, εικ. 12.
© Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, Οδησσός.