Παροικιακός Ελληνισμός
Κατά το Β' Ρωσοτουρκικό πόλεμο (1768-1774), η Ρωσία υποκίνησε εξεγέρσεις εναντίον των Οθωμανών στον ελληνικό χώρο με σημαντικότερη αυτή της Μάνης στα 1770. Εδώ: Η πολιορκία της Κορώνης από τους Ρώσους, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης στη Μάνη.

Πολιορκία της Κορώνης

Φωτογραφία

Χαλκογραφία.
Σχέδιο J.B Hilair, Χάραξη Lienard.
Choiseul-Gouffier, Voyage Pittoresque dans l' Empire Ottoman, 1ο μέρος, Paris 1782-1825, Atlas 67 (1842), πιν. 1.
Αθήνα, Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή 5. 886/Atlas 67.
© Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, Αθήνα.